רבי יום-טוב זלוטניק

מיקירי ירושלים של מעלה היה, בישיבת 'עץ חיים' שבה למד, נודע בין הלמדנים המופלגים. בשלהי שנות התר"צ זכה להתקרב לאורו של רבינו לאחר שראה את רבי משה רוזנטל, אברך ליטאי שהתקרב בעת ההיא לברסלב, מתפלל שחרית בהתלהבות ובדביקות עצומה.

רבי יום-טוב, שהיה אף הוא מן החוג הליטאי, והיה מבקש אלוקים, התקרב בעקבות כך לברסלב. הוא נרדף על ידי משפחתו ומכריו על התקרבותו, אך דבק עוז ברבינו ובדרכו הטהורה. מפעם לפעם היה הולך לבית מדרשנו שבעיר העתיקה, יושב עם רבי שלמה וקסלר, רבי שמואל הורביץ, רבי שמואל שפירא שאף הוא התקרב לברסלב בעת ההיא, עם רבי הירש לייב ליפל שהגיע בשנים ההן מאומן לארץ הקודש, ושותה בצמא את דבריהם.

מיום שטעם מן האור כי טוב, השתוקק להטעימו גם לאחרים. סיפר ר' העשל פרנקל: "פעם בשבוע, בליל שישי, היה לוקח אותנו לשדות, באזור נווה-שאנן, להתבודדות. הוא בער כאש ממש בעבודת השם". אשו של רבינו הקדוש ליהטה סביבותיו, עד שרבים מבני שכונת 'שערי חסד' התקרבו על ידו, ביניהם ר' משה פרידמן, שסיפר: "כל הבחורים נהו אחריו, בהשפעת דיבוריו למדו בהתמדה, התפללו בחשק וערכו ריקודים נלהבים. הוא היה מביא את החסיד המובהק רבי הירש לייב לדבר בפני הבחורים. ואילו 'מלוה מלכה' היה עורך עמנו רבי יום-טוב, את החיוּת שהיתה שם אי אפשר לתאר! לעתים היה מזמין לשבת את החסיד הישיש רבי אברהם שטרנהארץ, ובסעודה שלישית היה בית-המדרש מלא מפה אל פה מבני השכונה ומחוצה לה"

כבר לאחר נישואיו, לא רצה ר' יום-טוב ליהנות מכתרה של תורה, ופתח חנות יין. גם בעת מכירת היין – העיד ר' משה פרידמן – לא פסק פומיה מגירסא, כשרק מצא רגע פנוי, כבר היה רכון על הספר, או ממלמל בפיו, "אף עם העובד בחנות" – סיפר בנו – "היה לו שיעור תורה". "היה לו מנין שלם של בעלי תשובה – סיפר אחיינו ר' יודל רבינוביץ – "היו אלו אנשים חילוניים שבאו לקנות יין, אך הוא דיבר עמם רק דברים שבקדושה, אט אט נמשכו אליו, עד שקבע עמם שיעור בגמרא"

מסכת מיוחדת בפני עצמה היא כיצד בנה במסירות-נפש את בית-המדרש דחסידי ברסלב ב'שערי חסד'. כשראתה זוגתו שהוא משתדל להימנות כחבר בוועד שכונת שערי חסד, שאלה אותו מדוע הוא מתאמץ להיות שם חבר, ענה: "כדי להיות בפנים ולקדם כל התנגדות לבניית בית כנסת לאנ"ש". סייעו בעדו במלאכת הקודש: ר' שמואל הילמן, ר' שלמה גבריאל מרגלית, ר' משה רוזנטל, ור' יהושע-העשיל פרנקל. בעת ההיא, כששלטו הבריטים בארץ, היה כמעט בלתי אפשרי להשיג רישיון בניה, אך ר' יום-טוב הגה רעיון נועז: לבנות את בית הכנסת בלילה. בעזרת בני הנעורים הריץ עגלות עפר, סחב לבנים, וכך בעמל כפיים, עמל ובנה בית-מדרש על שם רבינו הקדוש.

איש ידוע חולי היה, אך חרף מחלתו, אירגן בעת מלחמת העולם השניה אמירת תהילים בציבור פעמיים בשבוע, וכאשר התקרב הצורר הנאצי ימ"ש לשערי ארץ הקודש, באל עלמיין, היה זה מחזה נורא הוד כאשר יצא ר' יום-טוב לרחוב, עטור בטלית ותפילין, בראש שיירת תינוקות של בית רבן, כשהוא תוקע בשופר וזועק מקרב לבו לישועת ישראל.

בכ"ו סיון תש"ג, כשדם רבבות מישראל נשפך בארצות אירופה, נלקח רבי יום-טוב בחטף, והוא בן שלושים וארבע בלבד. כששכב על ערש דווי, שר "עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון" ויצאה נשמתו במילים: "דער רבי, דער רבי (הרבי, הרבי) – – -"

(ע"פ הספר 'סיפורים ירושלמים')

רבי אפרים הכהן שטוק

שבת קודש, שעת רעווא דרעווין.

בצפון בית מדרשנו הגדול מא"ש, עומדים שני יהודים וחתכים ירקות לסלט לסעודה שלישית. אחד מהם הוא דמות מוכרת, ה"ה ר' צדוק גרינוואלד; השני קצת פחות מוכר, יהודי נמוך קומה עם זקן ארוך היורד על פי מידותיו, ר' אפרים שמו, אף הוא עוזר בחיתוך בהתלהבות מרובה המתאימה יותר לבני הנעורים, רואים כי עבודה זו נחשבת אצלו במיוחד. במאור פניו הוא פונה אל הצעירים המתגודדים סביבם ושואלם בחיוך שובבני מלווה בתנועת ראש מוכרת: "נו… האם זה מן היושר?!" שהם יעמדו מבחוץ והוא זה יצטרך להכין את המאכלים, אך צעירי הצאן הכירו את המליצה בדבריו ואף הם העלו חיוך…

*

שמו המלא היה ר' אפרים הכהן שטאק, והוא זכה להכיר את אורו של רבינו הקדוש רק בערוב ימיו בהיותו קרוב לגיל זקנה.

ובכן, הבה נתחקה אחר שרשיו לראות כיצד רבינו מתסכל על כל אחד מאנשיו להחיותו ולהיטיב אחריתו.

משפחת שטאק היתה משפחה ממוצא פולני, שהיגרו בצוק העתים לארץ הזהב – אמריקה הגדולה, כאשר האבא יהודי פשוט מנסה למצוא את מזלו ביבשת החדשה. כך, בחומריות האופיינית למקום, גדל אפרים ונהיה לאיש, יודע היה את רבונו ומתכוון לעבדו כפי מיעוט השגתו וקוצר ידיעותיו באמונה ותום לב. כמעט ולא שמע על חסידות ומעולם לא שמע על ברסלב.

רצתה ההשגחה שר' אפרים מיודענו יזכה למלאות את ייעודו, ושלח אליו שליח בדמות אחד מידידיו לבקש ממנו, כי היות ששמע שר' אפרים מתכונן לעלות ולחונן את עפר ארץ הקודש, להחכים מאווירה ולהשתטח על קברי הצדיקים אשר בה, מבקש הוא למסור דרישת שלום לשאר בשרו ר' יצחק גלבך המסתובב בבית המדרש של חסידי ברסלב.

ואכן, כאשר דרכו רגליו בשערי ירושלים, בדרכו לשאת תפילה בכותל המערבי, עלה לבית מדרשנו לקיים את שליחותו. ושם הציץ ונפגע.

האויר הנח והזך השורה דרך קבע בין אנ"ש ומקרין גם לאחרים, כאשר אנשי שלומינו מיהרו לקבל את פניו בלבביות גם מבלי שידעו במי מדובר, שבה את לבו, והוא החליט 'פה אשב כי איויתיה' גם מבלי שידע עדיין מה זה חסידות ברסלב.

בתום שליחותו לר' יצחק גלבך, התעניין זה האחרון אצלו כיצד הוא מסתדר בארץ הקודש, וביקש הימנו כי בחזרתו מהכותל יתלווה אליו לביתו. בדרך מצא ר' יצחק לב פתוח לשמוע, וגילה לו את אורו הזך של רבינו בדיבורים המשיבים את הנפש. לאחר מכן הפנה אותו אל ר' יוחנן גלנט שאף הוא הרבה לדבר על נפשו הצמאה בשבעה משיבי טעם, ומאז נקשרה נפשו בנפשם ונתקרב מאוד אל אנ"ש בכלל ואל ר' יצחק גלבך בפרט.

ר' אפרים החליט שהוא נשאר בארץ ישראל להסתופף בין חסידי ברסלב ושוב אינו חוזר לחו"ל. גם כאשר בני משפחתו שנשארו בחו"ל סובבהו בשאלות מדוע זה עזב אותם בפתאומיות, ענה להם נחרצות: "אם אתם רוצים, בואו לבקרני בארץ הקודש. אני איני עוזב אותה בשום פנים!".

על אף היותו אז בן חמישים, חידש כנשר נעוריו והחל לעסוק בתורה ועבודת ה' כנער צעיר. הוא התחבר יחד עם ר' צדוק גרינוואלד לעבוד את ה' בלילות, לצאת השדה בחצות לילה לשפוך שיח לפני בורא כל עולמים שיקרבהו לעבודתו באמת, והפך להיות נמנה בין המתפללים הקבועים במנין המתפללים כותיקין בבית מדרשנו, כאשר בשעה שלש כבר ראו אותו מגיע לבית המדרש לעסוק בתורה ועבודת ה'.

למרות היותו בעל גוף חלש, בכל זאת מסר נפשו להתפלל בביהמ"ד. לפעמים אף לא היה בכחו לישב והיה שוכב על הספסל בחלישות אונים, אך הוא לא וויתר על התפילה יחד עם אנ"ש.

כן היה מהמשתתפים הקבועים בשיעור משניות מפי ר' לוי יצחק בנדר שהתקיים בבית מדרשנו מדי יום לפנות בוקר קודם התפילה וגם בשיעור בצהריים מפי ר' אליקים שרבינטר.

*

ר' אפרים היה בעל רגש נפלא. תפילותיו התקיימו בבכיות שהמיסו את לב שומעיו. ואם בכל השנה כך על אחת כמה וכמה בתשעה באב, אז היה בוכה כמי שמתו מוטל לפניו כפשוטו, בבכיות נוראות שהרעידו את לבות כל סובביו להצטרף אף הם לבכייתו, לקונן על חורבן בית מקדשנו ותפארתינו.

'תחנה' נוספת בה היה מרבה לפתוח את שערי דמעותיו, היתה בתפילה המיוחדת של מוהרנ"ת שלאחר 'תיקון הכללי'. גם בהיותו בגיל שבעים ויותר היה אומר את התפילה כאשר משתי עיניו נשפכים נחלי דמעה.

לפרנסתו היה מייבא מכשירי חשמל מארה"ב למוכרם. הוא זה שהביא את המכשיר הקלטה 'טייפרקורדר" הראשון להקלטת שיעוריו של ר' לוי יצחק בנדר. ר' אפרים היתה לו חזקה לסמן לחזן כאשר ר' אלחנן ספקטור מסיים תפילת שמו"ע כדי שיוכל להתחיל בחזרת הש"ץ. עוד שמורה לו הזכות על היותו מהכהנים הבודדים בבית מדרשנו מא"ש באותן ימים, המבוגרים שבין אנ"ש מתגעגעים לשמוע את קולו הנלהב בברכת כהנים במבטא אמריקאי – פולני.

ר' אפרים נפטר זקן ושבע ימים ביום כ"א סיון תשל"ו. יהא זכרו ברוך.

(מקור: באדיבות בטאון חסידי ברסלב 'מימי הנחל', גליון מ"ב)

רבי חיים משה גרומן

ביהמ"ד סאטמאר, וויליאמסבורג, ארה"ב.

במבוא ביהכ"נ יושב יהודי מבוגר, לפניו שולחן ועליו ערימה של ספרי ברסלב.

כל הנכנס מקבל ממנו ברכת שלום לבבית, תוך כדי השמעת איזה דיבור מרבינו הקדוש ותלמידיו ולאחר מכן נסיון לשכנע אותו לקנות אחד מהספרים: "מה אכפת לך?! זה סגולה לשמירה שספר זה יהיה בבית. רק ב-2 דולר!". אחרי כאלו דיבורים מתוקים כמעט ואין מי שמסרב לקנות, אם מחמת סקרנות ואם מרחמנות…

"כמעט", אמרנו, שכן באחד הפעמים בהם ישב כמנהגו להפיץ את ספרי רביה"ק, נטפל אליו איזה מתנגד ופער פיו בדברי קנטור וזלזול על רביה"ק ותלמידיו ועל קדושת ספריו ה"י, במטרה שהחסיד הישיש יגיב ויכעס או אפילו ירים יד, וכך יהיה לו סיפור עסיסי לגנות את ה'טויטע חסידים'. אך מיודענו אוחז באומנות השתיקה מבלי להשיב לחורפו דבר, רק לוקח את הליקוטי מוהר"ן בידו בחזקה ועונה לעומתו: "זה לא יעזור לך! אחזתיו ולא ארפנו, אחזתיו ולא ארפנו…"

*

אם תמצי לומר, זוהי תמצית מהותו של החסיד הישיש ר' משה גרומן, שכונה ר' משה ליקעווער, בהיותו יליד העיר 'ליקאוו' שבפולין, שם נולד בשנת תרס"ז.

התקרבותו לאורו של רביה"ק היתה בדרך פלאית, וכך היה מעשה: יום אחד עבר לפי תומו ליד ה'שטיבל' של ה'טויטע חסידים' בעירו ליקאוו, ומסקרנות כיוון צעדיו לתוככי בית הכנסת, והנה הוא רואה מחזה נורא: יהודי שעל פניו נראה עשיר, עם כפתורי זהב על בגדו, עומד על יד העמוד ומתייפח בבכי…

ר' משה לא היה יכול להתיק את מבטו מהאיש, ולאחר שסיים תפילתו פירש לפניו את פליאתו: וכי מה חסר לעשיר כמוהו?! הלה, שהיה כמובן חסיד ברסלב, שמח על שאלתו ונכנס עמו בשיחה נלהבת על רבינו הקדוש ועל עצותיו, כאשר עם סיומה סגר את ר' משה בחדר סמוך ואמר לו 'עתה תדבר למי ששומע אותך תמיד!', לאחר מכן אבוא לפתוח לך.

ר' משה עשה כמצוותו וזכה לטעום לראשונה טעמה המתוק של עצת ההתבודדות. בכך הציץ ונפגע מאור הנחל נובע מקור חכמה, הניצוץ הפך ללהבה והוא התחיל לעסוק בהדפסת והפצת ספרי רבינו.

וכך היתה דרכו: היה לוקח חבילה של ספרי ברסלב ומסתובב בבתי כנסת למכרם ועל הדרך עושה נפשות ומקרב אנשים לרבינו.

בין אלו שהתקרבו בדרך זו הלא הוא הרה"ח ר' מיכל דורפמן זצ"ל. היה זה בעת שר' משה ביקר בישיבתו שבקייב ונתן לו את הספר 'מכניע זדים' במתנה, ובין דבריו סיפר לו מהנעשה באומן. לשמע הדברים נתלהב ר' מיכל והחליט לנסוע לאומן. מכיון שזה היה קרוב לסוף הקיץ, חיכה ר' מיכל עד סוף הזמן, אז כתב מכתב לאביו כי הוא נוסע הביתה יחד עם אחיו הקטן (שלמד יחד אתו בישיבה) דרך העיר אומן. כעבור ימים מעטים קיבל בחזרה מכתב מאביו כי לא יחזור לביתו, שכן בעתון היהודי המקומי מסיתים נגדו והשלטונות מאיימים לגרשו לסיביר. בעקבות נשאר ר' מיכל באומן עד יעבור זעם.

*

בשנות תרפ"ו הבריח ר' משה את הגבול מפולין לאומן (ראה בית הגנזים, מימי הנחל מ"ב). לאחר מכן שידך לו החסיד ר' וועלוול הזקן – שמש הקלויז את נכדת אחות ר' אהרן מקיבליטש. החתונה התקיימה באומן, כאשר הרה"ח ר' לוי יצחק בנדר שימש כמסדר קידושין.

ר' לוי יצחק היה מספר רבות ממנו. בתוך הדברים סיפר כי ר' משה היה הבעל בכי הכי גדול באומן(!) עד כדי כך כי כאשר באו לציון ומצאו שלולית של דמעות ידעו כי ר' משה היה שם…

לימים סיפר ר' משה סיפר, כי כשהיה גר באומן היה ברשותו הספר 'שערי ציון' בו שפך את לבו רביה"ק ז"ל. ספר זה היה קטן מאוד, והיתה קבלה אצל אנ"ש באומן, כי לרבינו היה קיפול בשרוול בגדיו, בו היה מכניס את השערי ציון ולא היה ניכר מבחוץ שיש אצלו שום ספר , רק בהגיעו למקום התבודדות אז הוציא את הספר מן השרוול.

*

תשע שנים התגורר ר' משה באומן, עד שנת תרצ"ג, אז עלה להשתקע בארץ הקודש כשהוא מסובב את מסעו דרך פולין מכורתו.

בארץ ישראל עשה רבות בעסק ההדפסה במסירות נפלאה. גם בשנת תרצ"ו כאשר רעב, עוני ומחסור היו מנת חלקו כחלקם הגדול של תושבי א"י בימים ההם, הדפיס בירושלים את שבחי הר"ן במסירות נפש כפשוטו. מאוחר יותר בשנת ת"ש הדפיס את המעשה מחכם ותם ובתש"א ליקט והוציא לאור בירושלים ספר "ארץ ישראל" בו מלוקטים מדברי רביז"ל ותלמידיו על ענייני ארץ ישראל.

מסופר כי בעת עלייתו של הרה"ח ר' אברהם שטרנהרץ לארץ ישראל הגיע ל'באטראק' (השוק הערבי) בעיר העתיקה והתפלל "רבש"ע, שלח לי את ר' משה ליקווער" ופתאום מופיע ר' משה לקראתו ויהי לנס.

ר' משה הכניסו לתוך ביתו, שם שהה למשך שבועיים, כאשר ר' משה דואג לו לצרכיו.

ר' משה ידע ללמוד היטב. הרה"ח ר' נחמן בורשטיין סיפר כי פעם הלך עם אביו הרה"ח ר' משה לתל-אביב כדי להתרים שני בעלי מלון עבור הישיבה והכולל בעיר העתיקה. מה מאד תמהו לפגוש את ר' משה ליקובר איך שהוא יושב ולומד איתם 'ליקוטי מוהר"ן'. "זוכרני" סיפר ר' נחמן לימים, "שהסביר להם במתיקות את עניין קדושת שבעת הנרות מתורה כ"א, בהטעימו שכל יהודי יכול בכל יום ויום להדליק את המנורה, ממש כמו אהרן הכהן בזמנו, אם אכן ישמור את עיניו, את פיו ואת שאר הנרות". זקני אנ"ש היו מתארים בערגה איך שרבי משה ליקעווער (ליקובר) היה יושב בבית הכנסת ניסן בק בעיר העתיקה ולומד בקול גדול במשך שעות רבות.

בסוף ימיו היגר לארה"ב, שם שימש כבעל תפילה בקיבוץ בימים נוראים בנוסח ששמע באומן מר' אברהם שטרנהרץ, כפי שהתבטא פעם: "תשע שנים שמעתי את ר' אברהם ואני מתפלל כמוהו בכל קנייטש" ור' נחמן בורשטיין העיד עליו: "הוא היה גם בעל תפילה נעים מאוד".

שם בארה"ב המשיך בפעולותיו להפיץ את אורו של רביה"ק, היה נוהג להיכנס לביהכ"נ עם ערימה של ספרים, כמוהרנ"ת בזמנו, ומשדל את המתפללים והמבקרים לקנות מספרי רבינו. עד שבזמנו היה המפיץ היחיד בארה"ב, וכך גם כאשר היה בא לבקר בארץ ישראל.

כאשר היה מגיע לבקר בא"י וכיבדו אותו לדבר בליקוטי מוהר"ן בישיבת ברסלב בבני ברק או בבית המדרש הגדול בירושלים, היה נהפך לאש להבה ודיבר בלהט ממש כשבאמצע לימוד התורה נעמד על רגליו וממשיך לבאר ולפרש בלהט אש קודש, שנחקקו בלבות השומעים לשנים ארוכות.

ר' חיים משה ב"ר דוד גרומן מליקעווע נפטר בארצה"ב ביום י"ב סיון תשמ"ג והובא למנוחות בא"י.

(באדיבות: בטאון חסידי ברסלב "מימי הנחל", גליון מ"ה)

רבי בירך רובינזון

רבי חיים בֵּירַך רובינזון

נולד באוסטרובצה שבפולין לאביו רבי פנחס רובינזון, שהיה מחסידיו של האדמו"ר מסוכדניוב – רבי אלימלך יעקב יצחק רבינוביץ מגזע "היהודי הקודש" מפשיסחא.

נערים צעירים היו ר' בירך ואחיו ר' ישראל דוד, כשהחלו ללמוד בבית-המדרש הישן באוסטרובצה, כפי שנהוג היה באותם ימים בעיירות רבות ללמוד בביהמ"ד אברכים ובחורים יחדיו.

ב'בית המדרש הישן' של העיר ישב אז ולימד אחד מגדולי גאוני פולין, רבי אברהם יצחק וייסזאנד הי"ד, מי שהיה מבכירי תלמידי ה'חפץ חיים'. רבי אברהם יצחק התיישב באוסטרובצה לאחר נישואיו עם אחייניתו של הגה"ק רבי מאיר יחיאל האלשטוק האדמו"ר מאוסטרובצה, ומאז יצא שמו לפניו כגאון ובקי בכל מכמני התורה, ובעל הסברה נפלאה. הכל אהבוהו, ואבות השתוקקו שילמד את בניהם, כפי שכותב רבי בירך שהיה מתלמידיו: "ההורים וגם התלמידים היו שבעי רצון מהלימוד שנלמד. אני זוכר עוד שב'זמן' אחד היה לומד מסכת יבמות עם תוספות עד פרק 'הערל' דף ע', וב'זמן' השני היה לומד מסכת בבא קמא עם תוספות. הטעם עוד מונח בפי…" כל יושבי ביהמ"ד הורגלו, שכאשר נתקלים בקושי בלימודם, ניגשים לרבי אברהם יצחק, והוא מאיר את עיניהם בהבנת הדברים.

רבי אברהם יצחק היה מקושר בעבותות אהבה ברבינו הקודש ה'נחל נובע' ובדרכו הטהורה. הוא התקרב לברסלב עוד בימי מגוריו בלודז', על ידי החסיד הנלהב רבי שלמה גבריאל. עם תלמידיו הצעירים, כמעט לא דיבר רבי אברהם יצחק בחסידות, אולם כטבעו של מי שנכנס לחנות בשמים שנדבק בו מהריח הטוב, התקרבו על ידו אברכים ובחורים רבים לדרכו של רבינו וביניהם רבי חיים בירך דנן ואחיו הגדול רבי ישראל דוד הי"ד.

אביהם רבי פנחס לא התנגד להתקרבותם. אדרבה, החל לומד אף הוא בספרי רבינו, ופעם אף אמר לבניו, שכשיפתחו הגבולות, ייסע עמהם יחד לאומן. כשנוסדה באוסטרובצה ישיבת 'הלכתא כנחמני' של חסידי ברסלב, והחסיד רבי יצחק ברייטר נתמנה בה למשגיח כללי, זכה רבי בירך לשמוע מפיו דיבורים חמים ממעיינו של רבינו.

וכך הוא מספר: "הכוח המושך היה כל כך גדול, שכל אחד היה משתוקק ומצפה כל היום עד הלילה, שיבוא ביחד עם רבי יצחק לשמוע ממנו דברי אלוקים חיים, דיבורים הנובעים מה'נחל נובע'. וגם אני בעצמי, הגם שהייתי עוד צעיר באותו זמן; אחר 'הנחת תפילין' דיבר עימי הרבה, והלכתי עמו ליער על התבודדות. ופעם אחת רציתי לשמוע ממנו מה מדבר, לפי שבאמת אז לא ידעתי הרבה וכו' ולא שמעתי כלום, רק שמעתי אותם הדברים: 'ריבונו של עולם! ריבונו של עולם!' , ואמר לי: 'לך הלאה קצת' ".

לבם של האחים ר' בירך ור' ישראל דוד יקד להדפסת ספרי רבינו, ובשנת תרפ"א, בהיותם עדיין נערים צעירים, הדפיסו בלובלין בבית הדפוס של ר' לייבל פראמפעלער מחסידי ברסלב, את הספר הקדוש חיי מוהר"ן. כמו כן, ערכו עם חבריהם סעודות הילולא לרבינו ומוהרנ"ת.

לאחר נישואיו התגורר ר' בירך בעיירה סאליף הסמוכה לאוסטרובצה, ומשם התכתב מדי שבוע עם חברו ר' משה'לה אוסטרובצר בחידושי תורה מספרי רבינו. בסאליף היתה לר' בירך יחד עם שותף טחנת-קמח שממנה התפרנס. כששמי פולין התקדרו בעבים, והנאצים ימ"ש הגיעו לסאליף, החרימו את טחנת-הקמח.

גם בהיותו במחנות הנאצים ימ"ש, בימי הסבל והתלאה, היה ר' בירך למשענת לאנשים רבים, שבורים ורצוצים. בתוך ההסתרה הנוראה תמך בהם ועודד אותם.

ר' בירך איבד בשואה את אשתו וילדיו. לאחר המלחמה התיישב בארצות-הברית, ושם פעל והפעיל למען האדרת שם רבינו והפצת דעת קדשו. בין פעולותיו הכבירות – תרם מהונו לקניית המגרש שעליו נבנה ביהמ"ד דחסידי ברסלב במונסי.

הקים משפחה מחדש וזכה לראות צאצאים ההולכים בדרך התורה הקדושה ודבקים בדעת רבינו. נפטר בשבת-קודש פרשת שלח, כ"ח בסיון שנת תשנ"ה.

רבי שמשון ברסקי

רבי שמשון ברסקי נולד בשנת תרל"ד לאביו ר' ישראל מנדל, בנו של 'רבי שמשון מהיער', ולאמו בת ר' אפרים, בנה של מרת שרה בת רבינו הקדוש.

מבקש אמת היה בכל מאודו. בימי נעוריו זכה להסתופף בצלו של החסיד הנלהב רבי משה ברסלבר תלמידו המובהק של רבי נתן, והוא אשר הביאו לפני ולפנים, הטעימו מיֵינָה של תורת רבינו, ומסר לו שיחות וסיפורים המלהיבים את לב שומעיהם לעבודת ה' יתברך, אותם שמע מפי מוהרנ"ת.

באותה תקופה שהה במחיצת רבי משה, החסיד רבי ישראל קרדונר; וכך זכו שני החסידים הצעירים, שידידות אמיצה נקשרה ביניהם, לשתות מבארו של תלמיד מובהק זה את מימי ה'נחל נובע', וברבות הימים – להפיצם על פני תבל.

הֶרגש עמוק ומופלא היה לרבי שמשון בכל דיבור מדברי רבינו. כשהיה לומד ברבים בספרי רבינו, היו השומעים שותים בצמא את דבריו שנאמרו בחן ובנעימות; כיאה לתורתו של רבינו, התאימם לגדולים וקטנים כאחד.

בקרב בני חבורתו באומן, נראו בעלי-מלאכה שתפילתם המתונה והמשתפכת היתה כשל צדיקים מופלגים, והכרת פניהם העידה על אמונתם האיתנה בבוראם.

רצון עז יקד בקרבו, להגיש את דברי רבינו לכל שכבות הציבור; לשם כך כתב את ספרו 'ליקוטי עצות המבואר' (כיום 'העצות המבוארות' בלשה"ק) באידיש, שפה שהיתה מובנת לפשוטי העם. אך לא רק להם ייעד את ספרו – "אפילו הגדולים ובקיאים מאד בחכמת התורה," כותב הוא בהקדמה, "אם יעיינו בהליקוטי-עצות הזה ובביאורו באמת ובתמימות כראוי – בודאי יתחדשו ויתעוררו ליראת ה' ולשמירת מצוותיו."

דגש מיוחד שם רבי שמשון ברסקי על עבודת ה' פנימית: אמונה וביטחון, תפילה בנעימות ובחיות, ובהתבוננות בדעת הצדיק.

באחד ממכתביו לבנו ר' נתן שהתגורר בלובלין, אנו מוציאים אותו כותב: "נראה לעניות דעתי, כי זה שנמצאים במדינתך דורשים ומשתוקקים דייקא לאלו ה'ליקוטי הלכות' שקשה למוצאם (-החלקים שהיו נדירים אז, מחלק ב והלאה), זה מעשה היצר הרע הרוצה לרחק ולדחות מלעסוק באלו הליקוטי הלכות הנמצאים בנקל, כי באמת על ידי הליקוטי מוהר"ן הקדוש, ועל ידי הליקוטי הלכות אורח-חיים חלק א', אם ילמדו בו באמת, לעשות ולקיים – יכולין להיות צדיק גמור באמת".

כאותו לפיד אש המבעיר את כל סביבותיו, היה מבקר לפרקים בערים שונות שבהן התעורר צימאון לדעת הצדיק, ומרווה נפשות בדברי אמת ואמונה. נסיעות רבות ערך לפולין, בראותו את הכמיהה האדירה לדבר רבינו. בכל מקום בואו, השאיר אחריו מקורבים נלהבים המקושרים בעבותות אהבה לצדיק ולדעת קודשו.

תפילתו של רבי שמשון, היתה פירוש מוחשי לדברי רבינו על התפילה שהיא בבחינת "מיין מתיקין" (ליקוטי מוהר"ן ח"א נ). עומד היה מול הכותל הצפוני ב'קלויז', ליד החלון המשקיף אל ציון רבינו, אינו זע כמעט, אך לבו בוער ברשפי שלהבת וקולו החרישי משתפך במתיקות שלא מעלמא הדין. אחד החסידים שהציץ פעם מבעד לחלון, נבהל ממראה עיניו: פניו של רבי שמשון היו אדומות ולוהטות, ושטופות בדמע…

ביום א בסיון שנת תרצ"ה, עלתה נשמתו למרומים. הוא נטמן באומן, סמוך ונראה לציוניהם של רבי נפתלי תלמיד רבינו, רבי נחמן מטולטשין ובנו רבי אברהם, ועוד מגדולי חסידי ברסלב.

רבי שמואל מאיר אנשין

ניחן מנעוריו בנפש צמאה ומבקשת אמת, והירבה להגות בספרי מוסר וחסידות ששכנו בבית המדרש בעיירת מולדתו 'זינקוב' שבקירבת קמניץ-פודולסק. מידי יום היה משכים קום ושוקד על תלמודו, עד שברבות הזמן רכש בקיאות עצומה בתורה.

כבן בכור לאביו, נהג בכל ערב פסח לערוך סיום, דווקא על מסכת ארוכה כ'כתובות' וכדומה. מאוחר יותר קיים בעצמו "הוי גולה למקום תורה" ונדד עד לליטא, כדי ללמוד באחת מישיבותיה הנודעות.

בעודו צעיר, התעורר בקרבו צימאון אדיר לדרך האמת, והוא החליט לתור אחר אנשי אמת הדבקים בבוראם ללא שיור, ובזים לעולם הזה בכל ליבם. כך נדד ממדינה למדינה ומעיר לעיר, ולא הניח שום שיטת מוסר וחצר חסידית שלא תהה היטב על קנקנה. באותן שנות חיפוש הגיע עד לגרמניה, ותקופה מסוימת דבק בתורתו של רבי שמשון רפאל הירש.

כבאותו משל נפלא שסיפר רבינו, על אדם שחלם שאוצר ממתין לו בוינה, נסע לשם, ולבסוף גילה שהוא מצוי בביתו ממש – באחד הימים ביקר בברדטישוב שבסביבת מגוריו והתאכסן בביתו של רבי ברוך ברדיטשובר מגדולי חסידי ברסלב. שיחה ערה נקשרה בין השניים, ותוך כדי כך הגיש לו רבי ברוך ספר 'ליקוטי הלכות'. הוא עיין בתוכו, והפטיר: "נו, עוד ספר חסידי…". "אם כן", נענה רבי ברוך בהתלהבות, "אני אראה לך שאין זה 'עוד ספר חסידי', הרבה מעבר למה שראו עיניך כתוב כאן"…

ישבו שניהם יחד ולמדו במשך כל הלילה מתוך הליקוטי הלכות. באותו לילה נדלקה בנשמתו של ר' שמואל מאיר, אישו של רבינו הקדוש, ותחושת אושר מילאה אותו; 'מצאתי את שביקשה נפשי זמן רב' – – – לאחר שזכה להכיר עוד חסידי ברסלב, ידע בבירור: 'עם אנשים אלה חפץ אני לקשור גורלי לנצח'!

את אושרו העצום על שזכה להתוודע לדרך רבינו, העלה בכתב על דפי יומנו: "בי ראיתי אמיתת מאמר רבותינו ז"ל: 'הבא ליטהר מסייעין לו' כלומר 'אומרים לו המתן.' זה שנים אחדות הייתי פה ברדיטשוב, ולא זכיתי למצוא אשר ביקשתי, האמת לאמיתו. מאז – אוי! כמה גלים ומשברים עברו על ראשי; כמה סיבות מסיבות שונות נפלאות ואיומות סבבו מסיבת הסיבות, עד שנה זו! שנה זו! (תרס"ג) – – –

אחרי סיבה נוראה מאת סיבת כל הסיבות, כמו חבלים, חבלי אהבה, משכו אותי עוד הפעם הנה ברדטישוב – ובעליל הראני ה' נפלאותיו ברחמים רבים, איך מיום החל רוח האמת לפעמי; החלה השתלשלות הסיבות, התאחזו התלכדו והסתבכו זה בזה, וישר הוליכני והביאני אל מקום וקיבוץ אמת לאמיתו – כל מחשבותיהם ודבריהם ומעשיהם רק אל התכלית הנצחי; אין ממון, אין כבוד.

"בכל יום ובכל עת ובכל שעה ובכל רגע, בתוך כלל הקיבוץ הקדוש, גם אני מחזק ומאמץ ומשיב את נפשי בנ'חל נ'ובע מ'קור ח'כמה, בספרים נפלאים, מלאים על כל גדותיהם בחידושים ועצות עמוקות לעבודת ה' באמת.

"אודך אלוקי חסדי ואברך אותך, ואשבחך ואהללה שמך, שבימי בחרותי הוציאני מעומק החושך והאפילה, יגעתי ומצאתי. בקשתי בכל לב ונפש את האמת שאהבה נפשי – וזה בתוקף בחרותי מצאתי, וחבר אני לכל אשר יראוך באמת ובתמים."

בקיץ תרס"ד עלה ר' שמואל מאיר לארץ הקודש. מאז כרוך היה אחר רבי אברהם בן רבי נחמן, ואף כתב מפיו שיחות קודש רבות.

באותה תקופה נשא לאשה את בתו של החסיד ר' יעקב צבי פילמר, התיישב ביפו, ועבד יחד עם חברו ר' שמואל העשל פרידמן בבית דפוס בעיר. אך לאחר שנוכחו לראות כי מודפסים שם ספרים חיצוניים, עזבו את עבודתם, ורבי שמואל מאיר עלה לירושלים.

מאז ועד לפטירתו בשיבה טובה, ביום כ"ב בסיון תשכ"א, התמסר לעבודת ה' וקיום עצות רבינו הקדוש בכל לב. הביא לדפוס את הגדת 'אור זורח' וקונטרס 'מאיר עיניים' – מאמר מליקוטי הלכות בגנות תאוות ממון

 

(באדיבות ד. ברסלבר, עלון 'אוצרות')