ראשי > מאמרים בתורת ברסלב > צוואת מוהרנ"ת: על ידי האחדות אנו ממשיכים השגות אלוקות

צוואת מוהרנ"ת: על ידי האחדות אנו ממשיכים השגות אלוקות

י״ז בטבת תשע״ז

שיחה מאת הרה"ח ר' גדליהו אהרן קעניג זצ"ל ביום ההילולא של מוהרנ"ת זיע"א י' בטבת תשל"ח
צוואת מוהרנ"ת: על ידי האחדות שבין חסידי ברסלב, אנו ממשיכים השגות אלוקות

מוהרנ"ת רצה לקרב את כל העולם לרבינו הקדוש

נאספנו לכבוד ההילולא של רבי נתן הקדוש, תלמידו הקדוש של רביה"ק. אנו יודעים שמוהרנ"ת רצה כל ימיו להכניס בעולם את העצות ואת הלימודים של רבינו, הוא רצה לקרב את כל העולם לרביה"ק. אם כי שישנם הרבה צדיקים, ואנו יודעים שבכל דור יש צדיקים, אבל אף-על-פי-כן, אחרי שהתגלו הלימודים הקדושים של רבינו, צריכים הצדיקים האלו לקבל מהצדיק הזה, ולהעביר זאת לאנשיהם המקבלים מהם. ואת זאת רצה מוהרנ"ת להכניס בעולם, הוא לא רצה חלילה לפגוע באף אחד מהצדיקים; אדרבה, הוא היה תמיד משבח צדיקים, כמו שרביה"ק שיבח את כל הצדיקים.

כל הצדיקים צריכים לקבל מרבינו

אולם צריך לדעת שכל הצדיקים שיש תחתיהם נשמות ישראל, צריכים הם לקבל מהצדיק הגדול, ובדרכו להחיות את כל הנפשות שתחתיהם! כך אומר רבינו בשיחות הר"ן: כל זמן שהצדיק עוד לא נמצא בעולם – אפשר להיות איש כשר גם בלעדיו, אבל אחרי שנתגלה הצדיק הגדול, שהכניס בעולם לימודים חדשים ועצות חדשות – אי אפשר להיות איש כשר בלי לקיים עצותיו שלו. רבי נתן הקדוש ידע עד כמה דברים אלו גדולים ואמיתיים, לכן מסר את עצמו לגמרי לעניני רבינו; נסע נסיעות והפיץ את דעת רבינו בכל מה שהיה יכול במסירות נפש הגדולה ביותר.

נלמד הלכה ב"ליקוטי-הלכות" בהלכות בשר וחלב ה"ה השייכת לענין זה. ר' נתן מתבסס (שטעלט זאך) על התורה בליקוטי מוהר"ן סי' ל' "מישרא דסכינא".

להתקרב דווקא לרבי הגדול ביותר

הכלל היוצא מהתורה, שצריכים דווקא להתקרב לרבי הגדול ביותר, לרבי הכי גדול במעלה, החכם הגדול ביותר, הצדיק הגדול ביותר – שהכל דבר אחד. כי כל יהודי צריך להשיג השגות אלוקות, ולזה הוא נברא. ולהשיג השגות אלקות אי אפשר כי אם על ידי כמה צמצומים, ולהוריד השגת אלקות להיהודי הפשוט ביותר צריך כמה צמצומים – זה יכול רק הצדיק הגדול ה"יחיד הדור", הוא יכול לצמצם השכליים הגדולים ביותר, ולהכניס את זה להפחות שבישראל – שגם הוא יוכל להשיג השגות אלוקות.

ככל שהחולה גדול ביותר – צריך רופא גדול יותר

על כן – אומר רבי נתן – לא מספיק להתקרב לאיש הגדול ממני במעלה ולוותר על התקרבות לצדיק הגדול ביותר בטענה ש"הלוואי ואהיה כמוהו" – כמו הצדיק הקטן הזה. רבינו אומר שאסור לומר כך; אדרבה, הרי אנו רואים שכל כמה שהחולה גדול צריך רופא גדול מאוד, כי בשביל חולה גדול לא יקראו לרופא פשוט, אלא יקראו לרופא הגדול ביותר, יחפשו ויבררו היכן ניתן להשיג את הפרופסור הגדול ביותר, אולי הוא יציל את החולה. כך גם כמה שאדם מחזיק את עצמו נמוך, כפי שמכיר את עצמו ויודע שהוא באמת נמוך – צריך הוא להתקרב לרבי הגדול ביותר. כשיהודי 'חולה', כשיהודי מחזיק את עצמו שהוא קטן, שהשגתו קטנה – ויכול להיות שהוא נכשל בעבירה וצריכים להצילו – הוא צריך להתקרב דווקא לצדיק הגדול ביותר שהוא יוכל להצילו ולרפאותו.

דווקא מעומק הטומאה – הוצרכו למשה רבינו שיוציאם

רביה"ק מביא על זה משל, שמצינו במצרים שבני ישראל היו בדרגה נמוכה מאוד שאין נמוכה ממנה – דווקא אז שלח השי"ת רבי גדול כזה כמו משה רבינו. כי אם לא משה רבינו – לא יכלו להוציא את כלל ישראל ממצרים, מעומק הטומאה – שהיו במ"ט שערי טומאה. ודווקא מפני שהיו במ"ט שערי טומאה היו צריכים רבי גדול כזה כמשה רבינו, שהוא היה יכול לרפאות את כולם. כמו"כ בזמננו הוא כך, וזה מה שרבינו אומר בתורה הנ"ל.

צדיק האמת יכול להכניס אלוקות אפילו בקטנים במעלה

אומר רבי נתן הקדוש: כי באמת מי שמקרב עצמו לקטן במעלה, אעפ"י שהוא טוב ממנו הרבה וכנגדו הוא צדיק, אעפ"י כן לא די שאינו מועיל לו – מחמת שהוא חולה גדול ביותר, שקטן במעלה אינו יכול לרפאות חוליי נפשו העצומים – אף גם הוא מקלקלו הרבה. מכ"ש כשזה הקטן במעלה הוא בעל מחלוקת וחולק על הצדיק האמת הגדול במעלה מופלגת מאד, שהוא יגע כל ימיו להמשיך השגת וידיעת אלקותו יתברך בדרכים נפלאים בשכליות עמוקים ונפלאים נוראים ועצומים ונשגבים מאד מאד, עד אשר בגודל כחו וחכמתו יכול להכניס השגת וידיעת אלקותו ית' אפילו בכל הקטנים במעלה מאד, ובעוצם כחו השאיר אחריו ברכה ספרים נוראים כאלה והתגלות חידושים כאלה. ותלמידים יקרים שממשיכין הארת דעתו הק' לדורות, שזה עיקר שלימות הצדיקי אמת שגם אחר הסתלקותם ישאר דעתם אחריהם לדורות, כמו שראינו בכל הצדיקים הקדושים שהיו מלפנינו…

כשהקטן במעלה חולק על הצדיק – הקלקול הוא גדול ביותר

ממשיך ר' נתן: אבל זה הקטן במעלה אשר אינו יודע שום דרך ונתיב ושביל בהמשכת השגות אלקות לעולם, כי גם בעצמו עדיין לא התחיל להשיג שום השגה קלה כאשר רואין ומבינים מדיבוריו ותורתו שאומר דברים שתינוקות של בית רבן יודעים עתה יותר, וכשהוא חולק על צדיק כזה ותורה כזאת ועל אנשיו העוסקים בספריו הק' שעל ידם יכולים לרפאות גם החולה הגדול ביותר וכנ"ל. כי גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם, ועדיין הם עוסקם אחר הסתלקותם להמשיך ולהאיר השגת אלקות גם בהרחוקים והחולים ביותר ע"י ספריהם ותלמידיהם היקרים וכנ"ל. וזה חולק עליהם – בודאי הוא מקלקל הרבה מאד להשומעים אליו להתרחק ממקור חיים כאלה וכו'…

אצל כל אחד יש 'יושר' – – –

מסביר ר' נתן איך זה יכול להיות: כי איתא בדבריו ז"ל שבכל מקום יש יושר ואפי' מי שעושה עוולות גדולות – בהכרח שימצא אצלו ג"כ איזה יושר, רק שהחילוק הוא מתי מתחיל היושר; כי אצל איש כשר מתחיל היושר מיד, כי בוודאי אסור לעשות שום עוולה, אבל מי שאינו איש כשר כראוי ועושה איזה עוולה, אבל אחר כך מתחיל אצלו היושר – לא לעשות עוולה גדולה ביותר. ויש גרוע יותר שעושה עוד עוולה גדולה מחבירו אבל אחר כך כשבא לעוולה הגדולה עוד יותר אז מתחיל אצלו היושר וכו'…

היכן מתחיל ה'יושר' של החולקים על הצדיק?!

ועל זה – אומר ר' נתן – מאוד תמוה, על שאנו רואים בעת המחלוקת שעושין החולקים על הצדיק האמת, עוולות עצומות בלי יושר כלל; יהודים כשרים חולקים על יהודים כשרים, כאשר ראינו בעינינו כמה פעמים, בפרט שראינו המחלוקת על רביה"ק שאנשים כשרים, אפי' צדיקים, ביזו הספרים הק' ורדפו המקורבים לרביה"ק לעקור את שמו של רביה"ק ותלמידיו. ועוד יותר קשה, אפילו באנשים פשוטים, אפילו אצל גויים, יש איזה שהוא יושר, ואנו רואים שאנשים כשרים ואף צדיקים רדפו אנשים כשרים, היכן מתחיל היושר שלהם?! והלא הם כשרים או צדיקים ואיך יתרחק מהם היושר כל כך?!

כמה שהוא רודף ביותר אז הוא אוחז יותר ביושר…

אך האמת הוא – עונה על כך רבי נתן – כי בהעולם בוודאי יש יושר, כי אם עושה איזה עוולה יש לו נקיפות מצפון וכל זמן שאין העוולה כל-כך גדולה הוא סובר שזה דרגתו ועושה זאת… אבל כשמגיע לידו עוולה יותר גדולה נרתע מכך ואינו עושה זאת. אבל אלו החולקים על הצדיקים האמתיים ורודפים תלמידיו וספריו הק' – הם לקחו לעצמם דרך עקום, דרך הפוך, ואומרים שהאמת אתם, וזה עיקר היושר אצלם לרדוף אחר הנרדפים והאנשים הלומדים הספרים הק' האנשים המקורבים לרביה"ק – זה אצלם היושר… כי אצלם מצוה לרודפם, כמה שהוא רודף ביותר אז הוא אוחז יותר ביושר… כי הם אומרים על אנשי הצדיק מה שאומרים בשקרים שלהם, והם מהפכים האמת כל כך עד שנתהפך היושר אצלם, כי אומרים שזה עיקר היושר לרדפם כל כך ר"ל, ואם יפסיקו לרודפם אז הם מתרחקים מן היושר… ועל זה אומר הנביא "הוי המהפכים אורחות יושר" ועל כן קשה מאוד למצוא איזה יושר אצלם…

הקטן במעלה מרמה עצמו שהרע הוא טוב

…"ובשביל זה צריכין ליזהר מאד מלטעות עצמו לומר שיתקרב להקטן במעלה, כי אעפ"י שגם זה הקטן במעלה גדול ממנו הרבה, אבל מאחר שעדיין לא זכה למדריגה העליונה בתכלית המעלה, ולא זכה עדיין לשבר ולהמתיק אחיזת כל הקליפות בשרשן העליון שהוא שורש אחיזת הדין שמשם כל אחיזתם, ומי שלא הגיע עדיין לזה – אפי' אם הגיע לאיזה דרגא אבל עדיין לא שבר הקליפה שבדרגא הגבוה יותר – בקל יכול לטעות שם עד שיהפך העוולה ליושר, עד שיוכל לקלקל הרבה…"

הפירוש הוא כך: היות שזה הצדיק הוא קטן במעלה, הרי הוא עוד לא שבר את הרע שבדרגה הגבוהה – הרי עוד אין לו השגה בבירור של הדרגה הגבוהה, על כן הוא יוכל לרמות את עצמו שהרע הוא בעצם טוב והטוב הוא רע, וכך הוא מלמד את המקורבים אליו. על כן הוא מקלקל אותם, כי אנשיו מתנהגים לפי הרע של רבם, ואף שהוא צדיק בדרגה הנמוכה ששם הוא בירר, אבל לא בדרגה הגבוהה. על כן העצה היחידה היא, שהצדיק הקטן הזה יתקרב ויקבל את הדעת של הצדיק הגדול.

המקורב לצדיק-אמת יכול לתקן ולקרב כל הרחוקים – בכח רבו הגדול

ממשיך ר' נתן: "ועיקר הקלקול הוא כשזה הקטן במעלה חולק עצמו מהרבי האמיתי הגדול במעלה מאד עד תכלית השלימות שאין שלימות אחריו, כי זה שמקורב לזה הרבי אמת אפילו אם הוא קטן במעלה מאד יש לו כח לתקן הכל ולקרב כל הרחוקים להשי"ת ולהכניס בהם השגת אלוקות הכל בכח רבו הגדול" זאת אומרת, שהתלמידים שמקורבים לספרים הק' של רבינו ולומדים את דעתו, אפילו שהם קטנים במעלה יש להם כח גדול – לקרב את כל הרחוקים להשי"ת ולהכניס בהם השגת אלוקות – הכל בכח רבו הגדול, כי הצדיק גם לאחר הסתלקותו למקום שנסתלק עוסק בתיקון העולם ע"י תלמידיו, כי זה עיקר שלימות הצדיק. על כן הצדיק הגדול, נשמת משה, שומר את אלו ששומרים על תורת הצדיק ורוצים להתנהג על פי תורת משה, ועל ידם הוא ממשיך את דעתו. וכך כל צדיק שהוא בחינת משה ועל ידם הוא מקרב את כל העולם להשי"ת.

הקטן במעלה הוא כקרח שלקח נפשות לגיהנום ואבדון

"אבל זה הקטן במעלה כשאינו מקבל כח מהצדיק האמת, מכ"ש כשחולק עליו – לא די שאינו יכול לתקן המקורבים אליו – אף גם מקלקל אותם הרבה, כי עוקר אותם משרשם העליון האמיתי, שהוא הצדיק האמת שהוא שורש נשמות ישראל. וזה הקטן במעלה בעצמו בודאי אינו יכול לתקן אותם, אדרבא נותן עוד כח להרע שלהם משורש הרע הנאחז בו שעדיין לא זכה לשבר, וזהו בחי' מחלוקת קרח ועדתו, בחינת ויקח קרח ותרגומו ואתפליג קרח שחלק עצמו מהצדיק האמת, שהוא משה רבינו, וגם ויקח קרח כפשוטו שלקח לעצמו כמה נפשות ישראל ואמר שהוא יוליכם בדרכו, מחמת שנדמה לו שהוא במעלה גבוה שאין למעלה ממנו, ורצה לחלוק על משה שהוא בחי' הצדיק האמת, ולוקח נפשות לצודדם לקרבם לעצמו שילכו בדרך הישר לגיהנום ולאבדון, כאשר רואים בחוש דרכם של המקורבים אל החולקים והרודפים ר"ל". כי כל אלו הצדיקים הקטנים שלא מקורבים להצדיק האמת, ולא לוקחים את הדעת מהצדיק האמת, והולכים לפי דעתם ושכלם – אף שהם אוחזים באיזה דרגה – אבל בגלל שבדרגה הגבוה הם לא שברו את הרע, ע"כ הם נותנים כח להרע של המקורבים שלהם ולכל כלל ישראל ח"ו.

א גיוואלדיגע 'הלכה' – – –

ממשיך ר' נתן ומבאר: "וזה בחי' איסור בשר וחלב, בחי' לא תבשל גדי בחלב אמו, כי כל מה שבעולם דומם צומח חי מדבר, הכל יונק חיותו מבחינת הצמצומים, שעל ידם משיגין אלקותו ית' וכולם צריכין בירור אחר בירור כידוע, ועיקר שלימות הבירור ע"י הצדיק האמת הגדול במעלה הנ"ל, וכל מי שמקורב אליו ונכלל בו יכול לתקן ולברר. כי עיקר שלימות התיקון הוא רק על ידי מי שזכה להמתיק שורש אחיזת הדין בשרשו העליון, כי שיבר כל אחיזת הקליפות שבכל המדרגות עד תכלית המעלה, וכל מי שעדיין לא הגיע למדריגה זאת עדיין אין לו כח לתקן העולם בשלימות, ובשביל זה מתארך הגלות כ"כ כי בכל דור ודור מתבררין בירורים כפי הדור עד שיושלם הבירור על ידי משיח צדקינו". והעיקר להתקרב להצדיק האמת, וללמוד ספריו  ולהתחבר עם תלמידיו, על ידי זה יתבררו כל הבירורים של דומם צומח חי מדבר, ועל ידי זה תתקרב הגאולה. רבי נתן לייגט אוועק "א גיוואלדיגע הלכה" [ר' נתן מניח בפנינו "הלכה נוראה"] ומבאר ע"פ באריכות גודל איסור בשר בחלב.

יכול להיות שהוא גורם איסור בשר בחלב לאחרים…

רואים איך שמוהרנ"ת לוקח את האיסור בשר וחלב שמי שמתנהג ביושר ואינם עושים מ'עולות' 'יושר' – על ידו אין נכשלים באיסור בשר וחלב, אבל אם לאו, יכול להיות שהוא גורם האיסור בשר וחלב לאחרים, שאחרים נכשלים בבשר וחלב עי"ז, על כן יכול להיות שאם ישנם יהודים הנכשלים באיסור בשר בחלב – אשמים בזה אלו הצדיקים שהם קטנים במעלה שמנותקים מהצדיק האמת ושהרבה נשמות נמצאים תחתיהם – על ידם הרבה אנשים נכשלים באיסור בשר וחלב ר"ל, כי הם לא ביררו הטוב מהרע, והם מנותקים מהצדיק האמת, ועי"ז גורמים שאלפי יהודים מגיע להם בדעתם לזלזל באיסור בשר בחלב, זה היוצא מדברי מוהרנ"ת.

העיקר ע"י המקורבים לרביה"ק – – –

אנו יודעים, וצריכים לדבר מזה, כי העיקר ע"י המקורבים לרביה"ק והתלמידים והלומדים את הספרים הק' והעוסקים בספרים הק', ולכל הפחות אפי' אלו שלא נקראים על שם הצדיק האמת, אבל הם לא מנותקים לגמרי מהספרים הק', הם מחזיקים בביתם הספרים הק', ולומדים ומכבדים הספרים ומכבדים את אנשי הצדיק – גם זה טוב.

אין לזלזל בשני – אף אם אין מבין אותו…

על-כל-פנים אנו יודעים כי מוהרנ"ת הק' הרי היה לוחם מלחמת ה' כל ימיו להכניס בעולם את הדעת של רביה"ק, וכשראה שהוא צריך להסתלק, השאיר אחריו צוואה שיחזיקו עצמם יחד, שאחד יעזור לשני בכל הענינים ששייך בעניני רביז"ל, ועי"ז רביה"ק ממשיך את השגות אלקות הגבוהים ביותר בדורנו אנו.

היוצא מזה, שהמשכת אלקות בדורינו זה, הוא לפי התלמידים העוסקים בספרי רביה"ק, ואצלם הם צריכים להחזיק עצמם ביחד, אף אחד אסור לו לזלזל בעבודה של השני, אפי' שהוא לא מבין את השני, אסור לזלזל בו, צריכים להחזיק עצמנו יחד, כי אף אחד היום אינו בעל הבית על עניני רביז"ל, קיינער קען זיך נישט איינרעדן אז ער איז באלבוס'ט אויפן רעבינ'ס זאך, אף אחד לא יכול לרמות את עצמו שהוא בעה"ב על ענין רביה"ק, כי בעה"ב על עניני רביה"ק זה רק רביה"ק לבד.

רק רבינו הקדוש – הוא בעל-הבית על ענינו…

אלא רביה"ק בעצמו נמצא בעולם הזה, רק הוא בהעלם, לא רואים אותו בעיני בשר, והוא בעה"ב על הענין שלו, הוא היה בעל הבית, הוא עכשיו בעל הבית וישאר בעל הבית לעולם ועד על עניינו, רביה"ק צריך לנצח עם הענין שלו בעולם הזה, יש לו את המקורבים והתלמידים שלו – אחד יותר ואחד פחות – ועל ידם הוא ממשיך את ענינו.

עס איז אום מעגליך אין דער וועלט – – –

לא שייך בשום אופן שבעולם (עס איז אומעגליך אין דער וועלט) שחלק מחסידי ברסלב ירדפו חלק אחר מחסידי ברסלב! זה דבר שאסור שיהיה! זה נגד דעם רעבינ'ס זאך, נגד ענין רביה"ק! נגד דעת רבינו! אלו הנמצאים במדינה פלונית – רביה"ק ממשיך את השגת האלקות על ידם שם, ובמדינה אחרת רבינו ממשיך את ההשגת אלקות לפי המקום ולפי חסידי ברסלב הנמצאים שם.

היה לא תהיה! אסור לרדוף אף אחד מאנ"ש – – –

לנתק חלק מחסידי ברסלב, שחלק אחד מאנשי הצדיק ירדפו חלק אחר מאנשי הצדיק (כמו שהקטנים במעלה עשו על חסידי ברסלב ר"ל) זה עוולה שאין כמותה! ולהגיד בשמי שאני לומד כך פשט… "היה לא תהיה"! אסור לרדוף אף אחד מאנ"ש! שיבא מי שיהיה, וידבר נגד השני, – זה פשע! עון לא יכופר! כי רבינו הקדוש, הוא לבד נשאר הבעל-הבית על עניינו, והוא ממשיך דרכו בכל מקום.

רבינו שולח את מקורביו בהשגחה למקומות שונים…

לא פעם שמעתי מר' אברהם (ר' אברהם שטרנהארץ זי"ע) בחבורתנו אצלו, כשאחד היה צריך לנסוע לאיזה מקום אחר, היה אומר ר' אברהם: "אל תחשוב שאתה מתנתק מחסידי ברסלב, רבינו צריך במקום ההוא קונסול… אז הוא סיבב סיבות שתצטרך לנסוע לשם…" ובכל מקום שנמצא אחד שנקרא "ברסלב'ר חסיד", זה מההשגחה של רביה"ק, הוא שולח את זה לכאן – וזה לכאן, כי הוא יודע שעל ידו ימשיך השגת אלקות שם אז הוא שולח אותו לשם.

הדרכים לא חייבים להיות שווים…

אסור לזלזל, ואם מזלזלים, אז "מהפכים אורחות יושר", וזה להוציא הטעות מליבו, כי הוא עושה עוולה, והוא עוד חושב שזה היושר הכי גדול שהוא מציל כבודו של רביה"ק… הוא לוחם מלחמת ה' על כבוד רבינו! אבל האמת אינו כך, שחסידי ברסלב אי אפשר להם להכניס השגת אלקות רק כשמחזיקים עצמם יחד, והדרכים לא חייבים להיות שווים, אלו צריכים לילך בדרך זו ואלו בדרך זו.

כמה סבלנות יש לרבינו בשבילנו… וכמה סבלנות יש למוהרנ"ת בשבילנו…

נמצא שאיסור בשר וחלב נובע היום לא רק מאלו שחולקים על רביה"ק אלא גם מחסידי ברסלב עצמם שמזלזלים אחד בשני, עי"ז אנשים נכשלים באיסור בשר חלב ר"ל, וכדי להציל את כלל ישראל מאיסור בשר וחלב צריכים להשלים אחד עם השני ואם יש טענה צריכים לדבר עשרות פעמים, מאות פעמים, ולא לומר שהלה לא ישמע לו, שהלה לא רוצה לשמוע – הוא שומע ורוצה לשמוע אלא שאין סבלנות… אז צריך ללמוד סבלנות… כי כמה סבלנות יש לרביה"ק בשבילנו, וכמה סבלנות יש למוהרנ"ת בשבילנו…

צעק מוהרנ"ת ואמר: לא לדבר על אף יהודי…

ר' אברהם ע"ה סיפר לי פעם מעשה, וזה ידוע אצל אנ"ש: אחרי שמוהרנ"ת ברח לחצי שנה מביתו, כי המתנגדים רצו להרגו והתירו את דמו, סוף סוף בעזרת השם חזר לביתו לקראת ליל הסדר. כשהתיישב בשולחן לערוך את הסדר רצו בני הבית לשפוך את ליבם ולספר לפניו את הצרות שעברו עליהם במשך כל חצי השנה, צעק מוהרנ"ת ואמר: "לא לדבר על אף יהודי; בני ישראל כל-כך התאמצו לקראת חג הפסח… אסור לדבר עליהם…" על אף שהתירו את דמו בכל אופן אסור לדבר עליהם.

זה רק מעשה בעל דבר שרואה שקרוב קיצו לבוא

אם מישהוא עושה עוולה צריכים לראות להכניס אותו לקדושה, אפי' ביחס למתנגדים צריכים לראות דרכים איך להכניס בהם את דרך האמת, אפילו שמקבלים מהם סטירות, שהם יתנו כמה סטירות שהם רוצים – לנו אסור להחזיר, אנו צריכים לבקש ולחפש עצות איך לפתוח להם את העינים כדי שיראו את האמת. כל-שכן בין חסידי ברסלב עצמם שזכו להרגיש טעם של ההשגות של רביה"ק בוודאי ובוודאי, זה רק מעשה בעל דבר שהוא רואה שקרוב קיצו לבא, והגאולה השלימה קרובה – אז הוא הכניס מחלוקת בין אנ"ש. על-כן צריכים מאד להזהר מזה, אוי – – –

"הוכח תוכיח – אפילו מאה פעמים" – – –

ובזכות זה השי"ת יעזור שנגיע להאחדות האמיתי, שכל אחד ירצה להבין את השני, שנדע שכולנו חסידי ברסלב ואסור לזלזל אחד בשני. צריכים להתבונן ולאהוב אחד את השני. אף שנמצא אצל אחד עוולה, זה לא חידוש, בן אדם בעולם יכול לעשות עוולה… צריכים רק להוכיח אותו, צריכים להראות לו את האמת; "הוכח תוכיח – אפילו מאה פעמים", ולא שמדברים פעם פעמיים וזהו, כי כל אחד רוצה לשמוע – רק צריכים לדבר…

משיח יצטרך רק להשלים את האחדות האמיתי

ובזכות זה אנו מקוים שיתגלו הארות אלוקות מהאותיות שמהם מורכב האיסור של בשר בחלב ולא לבלבלם וכולם ידעו גודל האיסור, ויפסיקו בני ישראל להכשל באכילת בשר וחלב וכך זה יעבור ממצווה למצווה וצירופי האותיות יעמדו נכון שלא יהיו יכולים לבלבלם, עד שהשי"ת יעזור ויהיה האחדות האמיתי, ומשיח צדקנו יצטרך רק להשלים, אז הוא יבא וישלים. שנזכה בזכות מוהרנ"ת הק' שהוא כל כך סבל עבור כלל ישראל, שהוא כל כך סבל עבור רביה"ק להכניס את דעתו הק' של רביה"ק – שיגן עלינו שנתנהג באמת בדרכיו הק' וללמוד ספריו הק' שנזכה להכניס את ראשנו בהשגות האלוקות ונזכה לגאולה שלימה בב"א.

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support