רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל – בתרגום ללשה"ק: עניינים שונים (47ב)

משיעורי רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל, בתרגום ללשה"ק.

התרגום ללשה"ק הינו סימולטני, ע"י הרה"ח ר' משה ביננשטוק שליט"א.

השיעור עוסק בין היתר בנושאים:

היסטוריה * התמדה בלימוד * משכהו לביהמ"ד למחשבה של תורה * דרך ארץ רבינו פנה גם לילד בלשון אתם ללמדו ד"א * מאריך בענין דרך ארץ והמקורבים החדשים * חינוך הבנים * היו מכירים בין צאן לבן לצאן יעקב לפי הדרך ארץ

רבי לוי יצחק בנדר – בתרגום ללשה"ק: עניינים שונים (26)

קלטת מס' 26 משיעורי הרה"ח רבי לוי יצחק בנדר ז"ל בתרגום ללשה"ק.

השיעור מתורגם סימולטנית ע"י הרה"ח ר' משה ביננשטוק שליט"א.

בין הנושאים המדוברים בשיעור:

האדמו"ר מסאטמאר (רבי יואל) היה חסר לו ח"ג של לקוטי הלכות וביקש שמיד יביאו לו * מה נשאר מהאדם רק מעשים טובים * ר' אלטר טעפליקער נהרג בתענית אסתר תרע"ט (בפרעות טפליק) סיפורים עליו ועל המגפה בטפליק * אדם צריך להצניע את עבודתו. החותם של כל דבר הוא אם עשית אותו עם אמת * האמת של רבינו היא מה שקיבל מוהרנ"ת * מעשה מסנדקאות שקיבל רבי ברוך ממז'בוז' בעיר של רבי דוד צבי אמר עליו שאליהו הנביא מרקד לפני רגליו * רבי זירא צם כדי לשכוח תורת בבל. האם באמת שכח? אלא שהתפלל שיזכה ללמוד תורת א"י כאילו אין לו כלום, וכך היה מוהרנ"ת אצל רבינו * אביו של מוהרנ"ת אמר לאשת מוהרנ"ת שתתגרש ממנו אבל רבי דוד צבי חותנו התנגד * "…העיקר האמת הכנסתי בכם הרבה אמת" * מוהרנ"ת אמר כ"כ לא קשה על רבינו שום דבר לא חידש רבינו רק הכניס בהכל אמת * א-ל אלקים אמת – תורה ב תנינא * רבי אברהם בן נחמן שם לב לכל אחד שבא לר"ה * הליטאים לא התנגדו לברסלב * רק החסידים התנגדו לברסלב * העיקר האמת וכשעושה אם לא רוצה בפרסום סימן שזה אמת * זה הענין שלנו שיבזו אותנו אבל דווקא עלינו לא על רבינו * כי בודאי יש בדבריו משהו אמת ויש בי משהו ממה שאמר * הענין של רבינו אמת * ר' משה טשנסטוכובר אמר בחלום לאחד מאנ"ש הענין של רבינו חשוב למעלה אבל כשמתכוונים באמת * ההבדל בין החסידים הרוסים לחסידים הפולנים * ספורים על ר' חיים הקצב
ספורים מר' חיים הנגר * ר' שבתאי ברסלבר * אמת הצנע לכת * ר' אברהם בן נחמן * הצנע לכת של רבינו * מעשה מרבינו שנסע לעיר שלא הכיר ונכנס לחדר לפנים מחדר והיו שם אנשים והביט על אחד מהם והלך וההוא נמשך והלך אחריו

רבי לוי יצחק בנדר – יידיש – טעם זקנים נט

משיעורי הרה"ח רבי לוי יצחק בנדר ז"ל, שנמסר בשבוע פרשת לך לך, בשנת תשל"ה. (ניתן לקרוא את תימלול השיעור בהמשך הדף) – יוצא לאור ע"י מכון 'טעם זקנים'.

השיעור עוסק בנושאים:

ביים רבי'ן אויפן ציון – דארטן וועסטו דערציילן ♦ נישט גיין מיט 'שטארקייט' ♦ ממלצת על הרחוקים לפני השי"ת ♦ לא יבוזו לגנב כי יגנוב ♦ כי מרחמם ינהגם ♦ ועל ידי זה יוכל להשיבו בתשובה ♦ בחכמה יבנה בית ♦ אן א שאס פולווער ♦ מיט גוטן וואלט מען גיכער גע'פועל'ט ♦ מה ראה – ארך אפים ראה ♦ און איך הייל זי ♦ מאן דאחיד מנא קרבא בידוי ♦ אתה ישן – והוא ער לך ♦ עד זיבולא בתרייתא ♦ אחרי מות משה – עבד ה' ♦ איך?! גלייך צום רבי'ן! ♦ עולם התוהו ♦ יפה שעה אחת ♦ "גרויסע פינעף מינוט" ♦ אויסגעקוועטשט פונעם קליינעם פינגער ♦ "איצטער הערט ער" ♦ ראש תוך וסוף… ♦ מצוה שקבלו עליהם בשמחה ♦ אלט טאר מען נישט זיין ♦ אני היום ילידתיך ♦ אל תבט אל מראהו ♦ הנה עין ה' אל יראיו ♦ בן ותלמיד ♦ חצות לילה אקום