ר' נתן ב"ר אברהם שטרנהרץ

נולד בשנת תר"מ לאביו החסיד המופלג רבי אברהם שטרנהרץ. כיון שהיה בכור, נהג אביו במשך שלש עשרה שנים לצום בערבי פסחים עבורו.

זכה ר' נתן להכיר בילדותו כמה מתלמידי מוהרנ"ת, כרבי נחמן מטולטשין, וכן את הסבא–רבא שלו רבי נחמן אב"ד טשערין. "זכורני מימי ילדותי", סיפר, "כשביקר פעם אבי זקנתי הרב מטשערין בביתנו, הצמיד את הספר הקדוש 'ליקוטי מוהר"ן' אל לבו וקרא ברגש: 'זה מחיה אותי!'".

כמו כן זכה להכיר עוד מגדולי אנ"ש, חלקם מקרב משפחתו; היה מתאר כיצד סבו, אבי אמו רבי יוסף יונה בן מוהרנ"ת, היה עומד בכל יום לפנות ערב מול החלון ועורך את חשבון נפשו על היום שחלף ולאחר מכן נושא עיניו השמימה: "ריבונו של עולם, עשה שביום המחר אזכה לעבוד אותך טוב יותר" וזאת אחרי שבמשך כל היום עסק בתורה ותפילה.

כן היה מרבה לספר על אותו חסיד יקר 'ר' זושא גאט' מברסלב, שכינוהו כך מפני ששם שמים היה שגור בפיו ולא פסק מלדבר על השם יתברך בכל הזדמנות.

בהגיעו לפרקו נשא לאשה את בתו של החסיד הנלבב רבי מרדכי (מוט'ל) שוחט, שהיה חתנו של ר' דוד צבי בן מוהרנ"ת. לאחר נישואיו התגורר בברסלב, שם דרו רבים מני משפחתו – צאצאי מוהרנ"ת זי"ע.

הוא התמיד בתורה ובתפילה, ולפרנסתו שימש כסופר סת"ם ומגיה (כאביו ורבים ממשפחתו). בהקשר לכך נתגלגל הדבר שהיה נוכח בעת הריגתו של החסיד הדגול רבי אלטר טפליקר הי"ד על קידוש ה'. וכך סיפר ר' נתן: "בשנת תרע"ט, בעת המהפכה הגדולה שהיתה ברוסיה, כשהשתוללו כנופיות פורעים בכל מקום וטבחו בהמוני יהודים, נזדמנתי לטפליק לרגל תיקון ספרי תורה. וכשהספרים בחיקי, סרתי לביתו של רבי אלטר. הוא ישב ולמד עמי תורה מליקוטי מוהר"ן ואני הנחתי את ספרי התורה לפנינו על השולחן.

"לפתע שמענו שאגות פרא דרך החלונות – – – היו אלו המרצחים הרשעים… בבית שהה אז גם ר' ישראל בול בנו של רבי נחממן טולטשינר, שהיה גיסו של ר' אלטר. שנינו התמלאנו בהלה ור' אלטר צעק לנו: "התחבאו!" מרוב פחד ובעתה תפסתי ארון ספרים כבד, שמסופקני אם שלשה אנשים מסוגלים להזיזו, דחפתיו ונחבאתי מאחוריו. בתוך רגעים התפרצו המרצחים לבית, ירו יריה והסתלקו. כשהתרחקו מהמקום יצאתי ממחבואי וראיתי את רבי אלטר יושב על כסאו ונראה כמחייך. התבוננתי והבחנתי כי נשמתו הטהורה כבר אינה כאן – – –

"כשעזבו הרשעים את טפליק, החלו מקברים את החללים. תוך כדי הלוויות, והנה שוב התקפת פורעים, כנופיה אחרת הגיעה והחלה בהריגות – – – אחד מהם חבט בי בחרבו, אך לגודל הנס היא פגעה בשרוולי. נסעתי בחזרה לברסלב, בתקווה ששם שקט ושלוה, והנה גם כאן פורצת כנופיה לבית חמי ר' מוטל ז"ל ופוצעת אותו פצעים אנושים כשהם קוראים אליו: "קומוניסט! הא לך המגיע לך!" חמי נלקח לבית החולים ובתוך מצבו הקשה, כששאלוהו כיצד הוא מרגיש, השיב: 'ברוך ה' בחסד גדול'. לאחר כשעה נסתלק לעולמו".

לאחר שאביו רבי אברהם עלה לארץ ישראל בשנת תרצ"ו, היה בנתק כמעט מוחלט ממנו. ר' נתן נותר מעבר למסך הברזל, ובמסירות נפש ממש עסק בהחזקת היהדות תחת אפם של הקומוניסטים. לעתים רחוקות היה שולח מכתב לאביו, ומפני חשש הצנזורה היה משתמש בשפת סתרים. כך למשל הוא כותב לו באחד המכתבים: "להתפלל עבור בן ציון מהננמ"ח אשר נפל למשכב וה' יסעדנו ויקום מחליו, כי מדברים ממנו  שהוא בסכנה. לעשות שליח מיוחד להרב הבן ציון למירון, כי שניהם שייכים זה לזה…" במכתב אחר הוא כתב לו בהיפוך אותיות כי "מעכשיו כבר אי אפשר לנסוע על ק"א" כלומר 'קברי אבות' – רבינו ומוהרנ"ת זי"ע.

ר' נתן שימש בין השאר כשוחט ברוסיה. באחד המכתבים סיפר לאביו כי עודנו עוסק בשחיטה. בתשובה כתב לו אביו שלדעתו הינו מבוגר מכדי לאחוז בסכין השחיטה (הוא היה אז בן למעלה משבעים וחמש). ר' נתן השיב לאביו כי אין שוחט אחר במקומו ואם יפסיק משחיטתו עלולים יהודים להכשל בטריפות חלילה.

אביו פעל להשיג עבורו אשרת עליה ארצה, ר' נתן קיבל את האשרה אך כשעלה ארצה בר"ח אייר תשט"ז, היה זה כבר לאחר הסתלקות אביו – בכ"א באלול תשט"ו. הוא מילא מספר שנים את מקום אביו ושימש כבעל תפילה בקיבוץ במירון. כן היה משמיע 'ליקוטי מוהר"ן' במקום אביו בבית הכנסת ברסלב בקטמון בסעודה שלישית של שבת ועוד.

חתנו של ר' נתן, ר' מיכל דורפמן שנותר ברוסיה, המשיך לפעול במסירות-נפש למען היהדות.

ר' נתן נפטר לעולמו בג' תשרי, צום גדליה תשל"ג, והוא בן תשעים ושתיים, קרוב לשני חיי אביו זצ"ל.

ר' שמחה מאומן

ר' שמחה מאומן היה אדם שמח מאד. היה אוסף בכל יום מזון ומחלקו לעניי אנ"ש. היה לפעמים בעל תפילה [=חזן] במנחה של ראש השנה. ביקר בארץ ישראל. נפטר ביום הכיפורים שנת תרע"ט או תר"פ בזמן תפילת נעילה ומנוחתו כבוד בעיר אומן (בית הקברות החדש)

ר' יצחק גלבך

ר' יצחק נולד בשנת תרע"ו, לאביו רבי אליעזר הלוי גלבך, בעיר ליקוב שבפולין.

בגיל שתים עשרה נתקל בעותק של הספר "השתפכות הנפש", ודרכו הכיר את חסידות ברסלב. אחרי שנפגש עם ר' יצחק ברייטר, הוא נהיה לחסיד מסור.

למד בישיבות המפורסמות של ברנוביץ וקמיניץ.

עם פרוץ מלחמת העולם השניה, הוגלה ר' יצחק למחנה עבודה בסיביר.

כאשר שוחרר בתוך המלחמה, נסע מיד לאומן. מרוסיה נסע ר' יצחק לגרמניה, עשה מספר שנים במחנה העקורים, והגיע לירשולים בשנת תש"ט, שם הוא התגורר עד פטירתו בשנת תשנ"ז

ר' נחום כהנא מטפליק

רבי נחום כהנא – מיקירי חסידי ברסלב בטפליק

נולד לאביו רבי שלמה נתן, מתלמידי מוהרנ"ת. אבי אביו היה מתלמידי רבינו הקדוש.

באותם ימים היתה השפעת תנועת ההשכלה – עצומה, וחללים רבים הפילה ברשת האפיקורסות. ר' נחום, כרבים מצעירי העיר, נתפס גם הוא במצודתה, בהשפעתו של אחד מגדולי המשכילים בעיר שהיה בעליו של בית-מרקחת.
בהשגחת ה', הגיע הדבר לאוזני החסיד הגדול רבי אברהם בן רבי נחמן מטולטשין, והוא החל לפעול להצלתו מרדת שחת. בחכמת האלוקים שבקרבו, ידע כיצד לשוחח עמו, עד שהשיבו בתשובה שלמה וקרבו לאורו של רבינו הקדוש.

חנות היתה לר' נחום בטפליק, שם נהגו חסידי ברסלב בעיר, ובהם החסיד הקדוש רבי אלטער טעפליקער, להפגש מדי יום בשעות הצהריים, בהן החנות ריקה מקונים, וללמוד בצוותא בספרי רבינו, ולשוחח שיחת-חברים בעבודת ה'.
ברשותו של ר' נחום היו כל כרכי 'ליקוטי הלכות', שבאותו זמן היו נדירים; וכך כותב רבי אלטער טעפליקער במכתבו משנת תרס"ה, אל ר' יצחק מאיר קורמן, מראשוני המקורבים לחסידות ברסלב בפולין:

"את בקשתו להשיג עבורו ספרי ליקוטי הלכות לשלוח לו – ידע כבודו כי בכל ליבי ונפשי רציתי למלאות בקשתו, אך אצלי בעצמי לא נמצא מכל ספרי ליקוטי הלכות רק עקזעמפלאר (= עותק) אחד מכל חלק, ונצרכים לי בעצמי, כי אי אפשר לי להיות בלעדם. רק הראיתי מכתבו לידידנו הר' נחום כהנא, ודיברתי הרבה על לבו, שיחפש בין אמתחת ספריו – אולי יש אצלו שני ספרים מחלק אחד מספרי ליקוטי הלכות, והבטיח לי כי ישלח לכבודו ספר ליקוטי הלכות אחד, כי יודע הוא אשר אצלו נמצא מחלק אחד שני ספרים"…

ר' נחום נפטר לעולמו בליל יום טוב ראשון של סוכות. במשך כל הלילה, ציפה בעיניים כלות שיאיר היום ויוכל לקיים מצוות ארבעת המינים, אך זמן קצר בטרם האיר השחר השיב את נשמתו לבוראה, מתוך כיסופים של מצווה.

לפני פטירתו פנה ר' נחום לאחד הנוכחים שהיה מציץ מעת לעת בספרים חיצוניים, ואמר לו: "אם עסקתי בספרי רבינו כראוי – איני יודע, אולם השבח לק-ל, את הוראתו הנחרצת של רבינו שלא להסתכל בספרי חקירה – זכיתי לקיים כראוי".

ר' אפרים ב"ר נפתלי ויינברג

רבי אפרים ב"ר נפתלי מקרימנטשוק – תלמיד  מוהרנ"ת

נולד לאביו רבי נפתלי, מבחירי תלמידי רבינו.

בהיותו ילד, זכה לחזות בפני רבינו הקדוש, ורבינו בחן אותו בלימוד הגמרא.

כאשר גדל, דבק במוהרנ"ת, והיה לאחד מגדולי תלמידיו.

מנעוריו, התמיד בתורה ועבודת ה' יומם ולילה, והירבה לעסוק בספרי רבינו.

חיבר את הספר 'ליקוטי אב"ן' – חידושים על השולחן ערוך, על פי הקדמות רבינו ומוהרנ"ת. בענוותנותו לא ציין את שמו על הספר, רק זאת כתב:

"עד כה עזרני ה' ללקט אבנים קדושות מטוב רב, אבן די אתגזרת, לא בידיו, רק מרצונות וכיסופין דקדושה – אבן שלמה רצונו; מלוקט ומיוסד מהר הקודש, מההר הטוב והלבנון, מעצות ודיבורים קדושים של הצדיק האמת, ומעיין היוצא מבית ה', מתורת אדמו"ר הקדוש והטהור, רבן של כל ישראל, רבי נחמן זצוק"ל בעל מחבר ספר ליקוטי מוהר"ן, ושאר ספריו הקדושים אשר האירו פני תבל; הוא השליט, הוא המשביר לכל ישראל ולכל העולמות, אשר בצלו נחיה בגויים, רוח אפינו, משיח ה' ".

רבי אפרים עלה לארץ הקודש והתגורר בה כעשרים שנה. תשע עשרה פעמים עשה את דרכו לאומן לקראת ראש השנה, כאשר הוא מיטלטל בדרכים – בתנאים הקשים של הימים ההם. שנה אחת, נבצר ממנו לנסוע לאומן לראש השנה, על כך מספר החסיד רבי אברהם שטרנהרץ:

"שמעתי מרבי אפרים בן רבי נפתלי ז"ל, שלעת זקנתו היה דר בארץ הקודש, בירושלים עיר הקודש, והיה תמיד נוסע משם על ראש השנה לאומן. אך פעם אחת היתה סיבה מאת ה', שנשאר על ראש השנה בביתו בירושלים, מחמת שלא היה באפשרות בשום אופן ליסע. וליבו דווה על מאד זה בכלל. אך העיקר, בעת שהגיע לזמן תפילת מנחה בערב ראש השנה, אצל כותל המערבי, נזכר את עצמו בתפילת מנחה של אנשי שלומנו באומן בהקיבוץ הקדוש, וכאב ליבו כל כך עד שכמעט יצא מחיותו מחמת שיברון ליבו שאינו נמנה עם הקיבוץ באומן, עד שצעק: 'ריבונו של עולם, אני מקשר עצמי, עם כל התפילות שלי מעכשיו על כל ראש השנה, להתפילות שמתפללין בהקיבוץ הקדוש באומן. ואז נתקררה דעתו קצת" (נעימות נצח, מכתב ה).

לפני ראש השנה האחרון לחייו, כשכבר היה כבן תשעים, ניסו קרוביו להניאו מן הנסיעה, בטענה שהוא זקן ולא יוכל לעמוד בתנאי הדרך הקשים – ענה להם רבי אפרים: "אפילו אם חלילה אמות בדרך, ויקברוני באיזה פארק, או שאהיה חלילה מאכל לדגי הים – העיקר שהשתדלתי להגיע לאומן, ועל כל פנים זכיתי להיות שם בראש השנה הקודם. אולם, לחיות כאן בעולם ולא להיות בראש השנה באומן – זה גרוע הרבה יותר" – – –

ואכן, הוא הצליח להגיע לאומן. לאחר ראש השנה, תרמ"ג, נסע לבקר את בתו בטשערין. בערב חג הסוכות, קם כהרגלו בחצות, עבד את בוראו והתפלל שחרית כוותיקין. לאחר התפילה חש בחולשה גדולה ונטה למות. נכנסו לחדרו אנשי החברא קדישא, פנה אליהם: 'בודאי בכוונתכם לקברני ליד קבר בנו של הרב שנפטר לאחרונה (שנמנה על המתנגדים) – ובכן, מגלה אני דעתי, שאיני מסכים לכך; רצוני להיקבר סמוך לאחד שהיה נוסע לאומן לראש השנה, יהיה זה מי שיהיה" – – –

כעבור שעה קלה נסתלק רבי אפרים, כאשר הוא עדיין עטוף בטלית ומעוטר בתפילין.

רבי אברהם שטרנהרץ חלץ ממנו את תפיליו, והודיע לחסידי ברסלב בעיר על הסתלקותו.

נטמן ליד אחד מפשוטי החסידים, ומאוחר יותר נקבר לידו רבי פנחס יהושע, מתלמידיו המובהקים של רבי נתן.

לאחר פטירתו, התהלך הרב מטשערין כל הלילה אנה ואנה, כשהוא אומר: "פטירת רבי אפרים איננה מניחה לי לישון" – – –

ואילו רבי נתן ב"ר יהודה, כתב במר ליבו: "אוי לי, ווי לי! אוי אוי לי על צנא מלא ספרא, אשר מסר נפשו בשביל להיות על ראש השנה של הצדיק" – – –

 

(באדיבות ד. ברסלבר, עלון 'אוצרות')

רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב

רבי נחמן מברסלב נולד בראש חודש ניסן תקל"ב (1772), בעיירה מז'בוז' שבאוקראינה, בבית זקנו, הבעל שם טוב זיע"א. אימו, מרת פיגא, היתה בתה של אדל בת הבעש"ט ואביו רבי שמחה בנו של רבי נחמן מהורדנקא (הטמון בטבריה) מגדולי תלמידי הבעש"ט.

כאשר הוכנס רבינו בבריתו של אברהם אבינו, ברך רבי ברוך ממז'בוז', דודו של רבינו, את הרך הנולד כנהוג. לפתע פנתה פיגה, אם רבינו לאחיה, ואמרה: "ברוך, ברכו שלא יחלקו על דרכו…", רבי ברוך פשט ידיו לצדדים כאומר "אין מה לעשות"…

בילדותו, עמל קשות לבטל התאוות הגשמיות ולזכך את גופו. על נסיונותיו לשבור את תאוות האכילה, מספר רבי נתן:

"ורצה לשבר תאוות אכילה, אך עדין היה בשכל קטן ונדמה לו שזה אי אפשר שיניח מאכילתו כפי מה שהיה רגיל לאכול בבוקר ובצהרים וכו', על כן ישב עצמו שיהא בולע כל מה שיאכל דהיינו שלא יהיה לועס מה שיאכל רק יבלא כמות שהוא כדי שלא ירגיש שום טעם באכילתו. ועשה כן ועלה נפיחות בצוארו… שהיה אז בן שישה שנים" (שבחי הר"ן א)

בהיותו יושב לפני מלמדו, ב'חיידר', השתדל תמיד לקיים "שויתי ה' לנגדי תמיד", והתייגע לצייר מול עיניו שם הוי"ה ב"ה, ומחמת שהיתה מחשבתו טרודה בזה, לא היה יודע מה שלמד וכעס עליו רבו, רבי נתן מוצא לנכון לציין: "ואף על פי כן כל ימי ילדותו היה עושה עניני מעשה נערות הרבה מאד דהיינו עניני שחוק וקפיצות וטיול… והיה רגיל בזה מאד".

"וכל עבודתו היה בהסתר ובהצנע גדול, ועיקר עבודתו בתחילה היה בפשיטות גדול בלי שום חכמות כלל רק בפשיטות גמור, וכל דבר ודבר שעשה הכל היה ביגיעה גדולה ובכח גדול ובמסירות נפש… והיה לו כמה עליות וירידות אלפים ורבבות עד אין שיעור וערך" (שם ה)

♦ ♦ ♦

אוקראינה. יערותיה משתרעים מים עד ים. ואי שם בערבה, בינות לעצים הצפופים, יושב ילד קטן, כמו מרגיש דווקא שם, בהיותו לבדו, דבוק ומקושר באלקיו. נפשו מתרפקת על יוצרה בכמיהה אין קץ והוא בוכה, בוכה בדמעות שליש, ומעמקי ליבו בוקעת תפילה: "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתיך". גם בעלית הגג שבבית אביו, שם נהגו לאכסן את התבן, מצא לו הילד פינה קטנה להשיח בה ליבו לפני אלקיו.

קשה היה לו לרבינו הלימוד בילדותו. מניעות אין קץ, 'ירידות' והפרעות הרחיקוהו מלימוד תורת ה' בה כה חפץ, ורק על ידי בכיה ובקשה מבוראו הצליח להבין לימודו. נוהג היה תמיד לסדר בקשותיו בשפתו הוא לפני הבורא, אחרי כל תפילה; אחרי כל ברכה, היה מוסיף מילים משלו. שם, התחילה להתגבש הדרך שמאוחר יותר הונחלה לעולם כולו: "התבודדות". שיחה פשוטה וישירה בין אדם לבין קונו.

♦ ♦ ♦

שנת תקמ"ה, רבינו נכנס לשנתו השלש עשרה. וביום הכנסו למצוות, קורא לו דודו, רבי אפרים מסדילקוב (מחבר הספר "דגל מחנה אפרים"), "ואמר לו קצת דברי מוסר והיה יקר בעיניו מאד מאד" (שם ג).

באותה שנה, נשא רבי נחמן את מרת סוסיה, ביתו של הרב אפרים מזסלב לאשה.

"וסיפר לי רבי שמעון הנ"ל (תלמידו הראשון ומשמשו של רבינו) שתיכף אחר שכיסה פני הכלה ביום חתונתו, הלך מיד וקרא כמה בני הנעורים, ודיבר עם כל אחד ואחד ביחידות, וניסה אותם בחכמתו היכן הם עומדים. ואחר כך קרא את רבי שמעון והתחיל לדבר עמו גם כן בחכמה כאלו הוא רוצה חס ושלום הבלי העולם הזה. ורבי שמעון עמד משתומם ולא השיב לו כי הוא לא חפץ באלה, ענה רבינו ואמר אליו "וכי אין אתה בן אדם, מדוע אינך חפץ בדברים האלה?" השיב לו "אני איש תם וחפץ בתמימות". ענה רבינו זכרונו לברכה ואמר לו לו 'כפי הנראה שיהיה היכרות גדול בינינו' " (חיי מוהר"ן קו)

רבינו סיפר לרבי שמעון שדיבר עם אותם 'בני הנעורים', ברצונו לראות אנה פניהם מועדות, אולם ראה כי הם רחוקים מאד מהש"ית.

באותה הזדמנות אמר לו רבי שמעון: "אתם בודאי תזכו להיות צדיק מפורסם ואני חפץ להיות משמש אצלכם תמיד".

כוונתו של רבינו היתה לפרוש מהעולם הזה לחלוטין, להקדיש עצמו לגמרי לעבודת ה'.

פעם, כאשר נסע רבי נחמן דרך בית חמיו, אמר למשמשו "כמה היה טוב לפני בכאן, כי בכל פסיעה ופסיעה הרגשתי טעם גן עדן… ולמה לי הפרסום של עכשיו" (שם).

"והיה רגיל לספר הרבה מענין מחשבותיו אז בימי נעוריו בעת שעסק בעבודתו. שציר בדעתו שאינו רוצה להיות מפורסם בשום אופן, ולא היה רוצה להיות מקבל כלל, והיו לו כמה מחשבות בעניין זה איך שיעלים עצמו מן העולם ומהיכן תהיה פרנסתו" (שם קיא)

בהיותו בן 18 החל להתפרסם עקב מעשה שהיה. מאז – בכמה שלבים – החלה להווסד חסידות ברסלב.

שנת תקנ"ח (1798). מלחמה סוערת נטושה בעולם. איש מארץ צרפת ונפוליון שמו חפץ לכבוש את העולם תחת ידו. סכנה גדולה בעולם, ודווקא אז החל רבי נחמן בנסיעתו לארץ ישראל.

"…מי שרוצה להיות יהודי", אמר, "דהינו לילך מדרגה לדרגה, אי אפשר (שיזכה לזה) כי אם על ידי (שיהיה ב)ארץ ישראל, ארץ ישראל הזאת בפשטות, עם אלו החצרות והבתים"

בעצם ימי המלחמה בארץ נסע רבי נחמן אליה (עת יצא רבי נחמן מעכו בדרכו חזרה לביתו, כבש נפוליון את העיר מיד הטורקים) כשכל מגמת נסיעתו היא התעלות והתקדשות רוחנית האפשרית רק ע"י הנסיעה לארץ ישראל, כפי שחוזר רבינו בכמה וכמה מקומות בתורתו.

בשנת תקס"ב (1802) עבר רבי נחמן לדור בעיר ברסלב (על שמה נקראת שיטתו), משהגיע לעיר פנה אל תלמידו המקובל רבי יודל ואמר לו "צופה אני ורואה נשמה באוקראינה, נשמה חדשה, זכה וטהורה" והפליג מאד בשבח וגדולת נשמה זו.

רבי נחמן התכוון לתלמידו, רבי נתן (1780-1845), שהעלה את תורותיו על הכתב, ולמעשה המשיך את דרכו לאחר פטירתו של רבו רבי נחמן.

בהקשר לכך אמר רבי נחמן: "ברוך ה' שהזמין לי אחד, צעיר, שאפילו דיבור אחד מדיבורי לא יהיה נאבד עוד (על ידו)" (חיי מוהר"ן שס"ז).

רבי נחמן אף אמר עליו כי "בלעדיו לא היה נשאר ממני דבר" (חיי מוהר"ן שס"ט ש"ע).

בשנת תקס"ז (1807) בהיותו בן 36 חלה רבי נחמן במחלת השחפת ממנה נפטר. אולם, גם במשך תקופת מחלתו המשיך רבי נחמן בנסיעותיו על פני ערים, עיירות וכפרים כדי ללמד את תורתו ולעסוק בתיקון נשמות ישראל – שליחות עליה אמר "אני – אין לי מה לעשות בזה העולם כלל, כי בשבילי איני צריך לעשות כלל, רק באתי לעולם לקרב נפשות ישראל להשם יתברך"(חיי מוהר"ן ש"ז)

בחודש אייר שנת תק"ע (1810) קבע רבי נחמן את מקומו בעיר אומן באוקראינה, העיר בה מסרו את נפשם ונהרגו על קידוש השם בשנת תקכ"א (1761) שלשים אלף יהודים.

"יום ג' ח"י תשרי, שני דחול המועד סוכות לעת ערב שנת תקע"א (1810), נלקח ארון אלקים ונסתלק אור ישראל כבוד אדונינו מורינו ורבינו… מורינו רבי נחמן זצוק"ל, ונקבר למחרתו ביום רביעי באומן, במקום אשר בחר לו בו בחיים חיותו… מחמת שהיה שם קידוש השם הרבה מאד כמפורסם… מחמת הקדושים שנהרגו שם…" (חיי מוהר"ן קצ"א)

רבי נחמן נקבר בבית החיים העתיק באומן, בית קברות שיסודו בקידוש השם של שלושים אלף יהודי אומן שנהרגו על סירובם למרוד בבורא העולם, ונקברו בשני בורות סמוכים שנכרו בבקעה וכאשר כוסו בעפר גבהה הבקעה והיתה לשתי גבעות, עליהם אמר רבי נחמן "פה טוב לשכב (להקבר)".

על קבורת רבינו סיפר בנו של הקברן, יהודי מתושבי אומן, בשם אביו: בעת פטירתו של רבי נחמן, טיפלו אנשי החברה קדישא בגופו הק', "ועל אבי הטילו להניח את רבכם בקבר. וסיפר אבי שבעת שאחז ברבינו להניחו בקבר כשהגיע סמוך לקרקע התגלה לפניו לפתע פתאום אור גדול מאד ולקחו אותו מידו ואמר "מי הניח אותו איני יודע – אני לא שמתיו".

ר' דוד צבי ב"ר יונה דאשווסקי

נולד בשנת תקפ"ט לאביו ר' יונה, נכד הרב המקובל רבי יודל מדאשיב תלמיד רבינו. בימי נעוריו זכה להסתופף בצל מוהרנ"ת והיה בן בית אצלו. עד זקנה ושיבה היה חוזר על כמה "הלכות" מספר "ליקוטי הלכות" ששמעם מפי קודשו.  

כאשר הסתלק מוהרנ"ת לעולמו היה בן חמש עשרה, כמו כן זכה להכיר את סבו רבי יודל, ואת רבי נפתלי, ועוד כמה מתלמידי רבינו.  

תלמיד חכם מופלג היה ר' דוד צבי וחידש חידושים רבים בתורה, כמו כן הרבה לעסוק בספרי רבינו, במאמרי מוהרנ"ת ובתפילותיו הקדושות  בהתמדה נפלאה, ואף זכה לחדש בהם; את חידושיו שעלו לו בעת לימודו בספרי 'ליקוטי מוהר"ןו'סיפורי מעשיות' העלה על הכתב. עסק בהדפסת ספרי רבינו שהיו באותם ימים יקרי המציאות. 

אחיו הצעיר ר' יודל, שזכה אף הוא לאריכות ימים כאחיו, נאנח בצער טרם פטירתו:"כיצד אצטדק לפני אחי ר' דוד צבי בעולם האמת על שביקש ממני להביא את חידושיו לדפוס ולא יצא הדבר לפועל?!" 

ר' דוד צבי היה אחרון תלמידי מוהרנ"ת, ולצעירי החסידים באומן הייתה הזכות להתבשם במחיצתו של אותו שריד לדור מופלא. גם חסידים מפולין התענגו על מכתביו שהיו מלאים וספוגים בדברי רבינו ומוהרנ"ת. 

למרות דעתו הרחבה, נמנע תמיד מלתת עצות והדרכות פרטיות למקורבים החדשים, כדרך שנהגו כל תלמידי מוהרנ"ת. וכך הוא משיב לשני מקורבים מפולין ששאלו לדעתו בנוגע לעניין מסוים: "אודות השאלה לתת להם בזה עיצה אמיתית. באמת אי אפשר להשיבם בזה כלל, כי מסתמא יש בזה פרטים הרבה, הן לצד זה והן לצד זה… על כן, אסור לנו לדבר בזה כלל, רק מתורותיו הקדושים מותר לנו לדבר ולתת עצה על כל דבר. על כן עצתי שתלמדו ביחד את התורה 'תקעו אמונה' ליקוטי תנינא ה' אשר שם מבואר שעל ידי צעקת הלב יכולין לחתור ולמצוא מים שמהם גדלה האמונה, והמים הם העצות. על כן כשתקיימו כנ"ל ללמוד ה'תורה' ואחר כך לומר התפילה אשר על התורה הזאת ולהתבודד לבו ולקיים 'צעק לבם אל ה''… בודאי יעזור להם השי"ת ויתן להם עצה טובה".  

ר' דוד צבי התייחד במידת השמחה, וגם בעת היותו זקן מופלג היה עולה על ספסל בקלויז בעת ריקודם של החסידים לאחר התפילה, ומעודד אותם בקריאות של שמחה. 

על הרגשתו העצומה בקדושת ציון רבינו, סיפר החסיד רבי בן ציון אפטר: "כשהיה כבר ר' דוד צבי זקן מופלג, לוויתי אותו פעם בלכתו לציון רבינו, כשאני מסייע לו בהליכתו. פנה אלי בחיל ורעדה: 'המבין הינך להיכן הולכים אנו?…' כאילו זו הפעם הראשונה שהוא בא אל הציון הקדוש". 

ח"י בתשרי שנת תרע"ג, חסידי ברסלב מסבים לסעודת ההילולא של רבינו הקדוש, ולאחר מכן רוקדים ממושכות, כשעל שמחת החג נוספת שמחתם על זכייתם הנצחית להתקרב לרבינו. אולם דבר אחד מעיב על ששונם, החסיד המופלג רבי דוד צבי מוטל על ערש דווי.  

מפה לאוזן עוברת השמועה כי אלו הם רגעיו האחרונים… אחיו רבי יודל הקשור אליו בעבותות אהבה, שוהה לידו, הוא מבחין בכך ופורץ בבכי גדול. ואז פוקח אחיו את עיניו, הוא נשאר במחיצתו עוד שעות ספורות, משל אינו רוצה לפגום בשמחת ההילולא 

רק לעת ערב, בי"ט תשרי, השיב את נשמתו לבוראו.  

כאשר המתינו חסידי ברסלב להלווייתו, היה גם רבי אברהם בן רבי נחמן בין הממתינים, וכה אמר בשבחו: "זה היה יהודי שהייתה לו בכל יום שעת התבודדות"   –          

ר' נחמן שטרקס

רבי נחמן ב"ר יהונתן שטראקס

התקרב לאורו של רבינו בעקבות אחיו הגדול ר' נחום שוסטר (הסנדלר) שאף השפיע על הוריו לקרוא לו 'נחמן' על שם רבינו. כשגדל ר' נחמן, נסע מעיירתו לאמאז' לאומן. בעת ההיא חיפש הדיין של קהילת סקווירא באומן, שידוך הגון לבתו, ובראותו כי ירא ושלם הוא, לקחו לחתן.

בתקופת הקומוניזם, מסר ר' נחמן נפשו וחינך את ילדיו בדרך התורה, למרות שאלו שלמדו בביה"ס הקומוניסטי קיבלו ביגוד ומזון.

ר' נחמן העסיק במסחרו נער יהודי עזוב, לימים התמנה אותו נער לראש העיר אומן, בגין היחס הטוב שזכה לו מצד ר' נחמן, הכיר לו טובה וכשכל בתי הכנסת בעיר כבר נסגרו על ידי השלטונות, נשאר הקלויז פתוח, כשהשלטונות מסתפקים רק במס קבוע.

איש צדקה וחסד היה ר' נחמן, היה תומך בממונו במסירות בגדולי החסידים שבביתם שררה עניות.

בניסן תרצ"ח, התרגשה גזרה על חסידי ברסלב באומן. שמונה עשר מהם נאסרו על ידי הקומוניסטים הארורים, כשאף ר' נחמן ביניהם. דינו הומתק והוא נשפט "רק" לעשר שנים בסיביר. שם, היו לו עצות רבינו הקדוש לעוגן הצלה. הוא היה מבין היחידים ששבו מסיביר.

סאת ייסוריו לא תמה. בשנת תש"ה נרצח בנו ישראל על ידי גויים ברוסיה. אך מבניו הנותרים ר' עובדיה ור' שלום, זכה לרוות נחת יהודית. ר' נחמן נכסף לעלות לארץ הקודש, באדר תשי"ז זכה להוציא כיסופיו לפועל. במכתבו של ר' אליהו חיים רוזין מאותם ימים, הוא מספר:

"הנה זכינו לפני כמה ימים ספורים לבואו אל ארצנו הק' של אחד מאנ״ש מרוסי' ושמו נחמן שטראקס הי״ו ומלבד השמחה הרבה אשר הי׳ לנו מעצם בואו של אחד מאנ"ש, אשר הינו אוד מוצל מאש כדלהלן, הרי שמחה כפולה ומשולשת היא לנו – לכל אנ"ש חסידי ברסלב בכל מקום שהם – הבשורה הטובה והמשמחת שהביא לנו הנ"ל, ידיעה ברורה ומשמחת מציונו הק' של רבינו זצ"ל באומאן, וזהו עיקר הדברים מה שבפיו: בכל הזמן מעת מלחמת העולם השנייה לא עבר ר"ה אחד, שלא ביקרו על הציון הקדוש כמה מאנ"ש, הוא בעצמו היה הרבה פעמים על הציון הקדוש, ובר"ה האחרון, שעבר הי' מנין שלם והתפללו ושפכו תחינתם שם בהתלהבות גדולה ועצומה, והיה להם שם התעוררות גדולה כזו אשר אין להעלותה בכתב.

"והנני מוצא לנחוץ לספר לכבודו הרמה עובדה אחת מראש השנה זה, אשר ר' נחמן הנ״ל ראה זאת מעצמו ומבשרו ואשר יעזור במקצת לתאר לפנינו גודל ההתעוררות הנ״ל בכוח רבינו זצ״ל. והוא: ר' נחמן הנ״ל הביא אתו לאומאן בר"ה את בנו הבחור אשר ביחד אתו היה להם מנין בדיוק. הבן הזה כבר הי' ר״ל בצפורני השמד ולא הי' כבר מניח תפילין וד"ל. ומאותו ר"ה ואילך נהפך לגמרי ונעשה בעל תשובה גמור, ובבואם בחזרה הביתה ביקש מאביו הנ״ל להפתעתו הרבה תפילין וציצית, וד"ל ומובן מאליו שמקום מנוחתו של רבינו זצ״ל נשמר יפה כל הזמן ואין שמץ של אמת בכל הידיעות המצערות עד עכשיו ב״ה. ר' נחמן הנ״ל מעצמו בא כעת מלבוב לאחר שהיה הרבה שנים במאסר ברוסיה, אשר לקחו אותו מאומאן ושלחו אותו למקום רחוק ונידח וכל מה שעבר עליו בשמונה שנים אלה אשר היה במאסר, אין לשער, כי ספג מכות אכזריות ונמרצות מכיוון שלא רצה לגלות להאכזרים הטמאים ימ״ש מקום הימצאם של שאר אנשים חרדים וד"ל וכמובן חזר משם חולה ממש והינו עיוור על עין אחת ובלב שבור ורצוץ וסובל ממחלת הלב הרבה, ד' ירחם.

"עצם בואו לפה היה בדרך נס ממש. חתנו הוא יליד פולין אשר נמצא שם בלבוב. וכעת החוק שם הוא, שילידי פולין שהיו בפולניה בשנת 1939 יש להם רשות לעזוב את רוסיה ולעבור לפולניה. ולכן כתב חתנו בקשה לממשלת רוסיה ימ״ש, שחותנו חי על חשבונו ולכן מוכרח הוא לקחת איתו גם את חותנו וד"ל. וכך ניצל ברגע האחרון ממש כי לאחר כמה ימים בהיותו כבר בפולין בא מכתב לביתם ברוסיה, שהממשלה מבטלת את האישור אשר נתנו להם…"

בחורף תש"ך ארעה 'פרשת יוס'לה' המפורסמת, לאחר שבתו וחתנו של ר' נחמן שטראקס רצו לשוב עם בנם יוס'לה לרוסיה, ר' נחמן, שחרד לגורלו הרוחני של נכדו בן השמונה, השפיע עליו להישאר בארץ, הוא שלח אותו לראשל"צ לבנו ר' שלום ולאחר מכן הוסתר הילד במקומות רבים, ר' נחמן הושלך לכלא וגבורתו ומסירות-נפשו הפכו לסמל ולאות לדורות.

נפטר בכ"ט תשרי תשכ"ו

רבי דוד חלודנקי-שטעפער

רבי דוד חאלודנקי-שטעפער

נולד באוקראינה לאביו רבי מרדכי שהיה בעל חסד גדול. בעודו נער צעיר, היה רבי דוד עומד תמיד בראש השנה ליד בעל התפילה בקלויז שבאומן, וכך למד את הנוסח של ההשתפכות והדביקות, ובעיקר את הלב המתגעגע שהיה לכל בעלי התפילה בברסלב.

לימים עלה עם אביו ואמו לארץ הקודש. הם התגוררו בירושלים בשכונת 'משכנות'. אביו היה אף הוא מקורב לברסלב.

רבי דוד היה חזן ובעל-תפילה בחסד עליון; קולו היה נעים ביותר, ותפילתו היתה בהשתפכות ובמתיקות נפלאה. רבי שמואל הורביץ מתאר בספרו 'ימי שמואל' את הפעם הראשונה ששמע את תפילתו:

"הלכנו לומר סליחות 'זכור ברית' בבית-מדרשנו בעיר העתיקה, ושם התאספו כל אנשי שלומנו (מלבד אלו שהתפללו בבית מדרשנו במאה שערים) ואמרנו יחד הסליחות  בהתעוררות רב, ונתפעלתי מאוד מאמירת הסליחות של רבי דוד חלאדנקי לפני העמוד. כי זה לי הפעם הראשונה שהנני אומר סליחות ומתפלל בראש-השנה עם אנשי שלומנו בירושלים; כי עד הנה, מיום שנתקרבתי לרבינו ז"ל, היינו אני ורבי אלטר בן ציון ויעקב זאב ורבי ישראל דב ורבי שלמה קאוולער ביחד במירון בראש השנה ויום הכיפורים. ובאמת יש מה להתפלא מתפילתו של רבי דוד הנזכר לעיל לפני העמוד, ומכל שכן בראש השנה במוסף, איך שאומר מלכויות זכרונות ושופרות, וכן במוסף של יום הכיפורים אמירת העבודה, ממש מתוק מדבש ומעורר הלב מאוד שאין לשער, ומעולם לא שמעתי כזאת" (פרק קמ).

רבי דוד שימש גם כתוקע בקיבוץ זה, כפי שכותב רבי שמואל: "והיה רבי דוד חלאדנקי הבעל-תוקע בהתעוררות רב, ואחר כך התפלל מוסף בהתעוררות רב ועצום כדרכו, והיה לי חיות והתעוררות גדול מתפילתו, ובפרט מאמירת 'אשרי העם יודעי תרועה… בשמך יגילון כל היום' " (שם קמב).

עוד הוא כותב: "ובכן באנו אז ביום שמחת-תורה אחרי הצהריים לשכונת 'משכנות' ונכנסנו לבית רבי דוד… וישבנו ביחד בגודל אהבה וידידות ורוב שמחה וחדוה… ולמדנו מספרי רבינו ז"ל, ועסקנו הרבה בשיחות וסיפורים מרבינו ז"ל ותלמידיו ומאנ"ש, וניגנו הרבה ניגונים. וגם רבי דוד בעצמו ניגן הניגונים של הפייט של ראש השנה ויום כיפור, ושאר ניגונים וזמירות, כי הוא מנגן נפלא וחזן מובהק, אשר ממש תפילתו מחיה נפשות ישראל, כי הוא יש לו לב בוער וחם ביראת שמים, והיה אומר מעומק הלב, והיו דבריו יוצאים מהלב ונכנסים ללב, עד שהיה מעורר את כל אחד מאתנו מאוד מאוד, ופניו היה כלפיד אש" (קמח).

רבי בערל הירשמן, מיקירי ירושלים ומהמלמדים הידועים בת"ת "חיי עולם", סיפר, שבהיותו בחור צעיר נכנס עם אחיו בראש השנה לבית המדרש דחסידי ברסלב בירושלים העתיקה ושמע את קולו של החזן רבי דוד כשהוא מסיים את הברכה של הפיוט 'הנני העני ממעש' ומתחיל את הקדיש, והיה קולו מלא נועם ומתיקות שהמס את לבו, עד שאמר לאחיו: "אני נשאר כאן עד לסוף התפילה". שנים לאחר מכן היה מתאר בהתרגשות את התפילה הנלבבת הזו, כמוה לא שמע מעודו. "אך עיקר התפעלותי", היה אומר, "היתה, כשסיימתי את סעודת החג וירדתי לכותל המערבי, שם אני רואה את רבי דוד יושב בפינה ואומר תהילים בפשיטות ובתמימות גמורה, על אף שרבים מטובי החזנים בעיר היו באים לשמוע את תפילתו הערבה והמיוחדת. הייתי הולך היום עד קצה העיר", סיים ר' בערל, "אילו ידעתי שר' דוד מתפלל שם לפני העמוד".

תקופה מסוימת התגורר בתל-אביב. סיפר רבי ישראל נחמן אנשין, כי פעם כשנסע באוטובוס, שמע שני זקנים משוחחים ביניהם. סיפר האחד לחברו: "שהיתי פעם במירון וישנתי בציון רבי אלעזר. באמצע הלילה נכנס יהודי אל הציון והחל מתפלל ומשוחח עם ה' השתפכות נפש כזאת, כשהוא טוען טענות כאלו לפני ה' כשעיניו זולגות דמעות רותחות – הזדעזעתי לשמוע ולראות זאת. למחרת הייתי סהרורי לגמרי עד שלא יכולתי לאכול מרוב התרגשות והתעוררות. רק כשחזרתי לביתי בחיפה, טעמתי משהו.

"כשהגעתי שוב למירון", המשיך הזקן וסיפר בהתרגשות לחברו, "שאלתי על האיש ועל מעשהו, ונודע לי כי שמו רבי דוד שטעפער, מחסידי ברסלב, והוא מתפרנס בעיר מגוריו תל-אביב מתפירת שקים. אומר לך את האמת, הרבה מגידים ודרשנים שמעתי בחיי, אבל מה שהדיבורים שלו עשו לי, לא עשה לי שום מגיד או דרשן".

באחת ההפצצות שהיו בתל-אביב על ידי אווירוני אויב, הוטלה פצצה על בית הכנסת הסמוך לביתו של רבי דוד. ביהכנ"ס נחרב ואף היו הרוגים. גם ביתו–שלו נהרס, אך הוא ומשפחתו יצאו בנס גלוי בריאים ושלמים, כשרק שריטה במצחו, מאחד הרסיסים. לאחר מכן, התגורר בירושלים.

החזן המופלא רבי דוד נסתלק לעולמו בכ"ח בתשרי שנת תשי"ח.

רבי שמחה מאומן

רבי שמחה'לה מאומן

על רבי שמחה'לה מאומן אמרו שכשמו – כן הוא; כל מהותו היתה שמחה והיה איש שמח להפליא. בפיו שגורים היו אמרות משמחות-לב שהחיו את הבריות. רגיל היה לומר: "מה שהרבי אומר 'מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד' – כך מוכרח להיות ואין מציאות אחרת, כי בלי שמחה אין חיים כלל. עיקר החיות מקבלים מהשמחה, וזוהי עיקר הווייתו של האדם; כשהוא שמח – הוא חי!"

היה בעל-תפילה נפלא, התפלל הרבה פעמים כש"ץ בתפילת מנחה, והיה מעורר ומלהיב את הקהל לתפילת מנחה בדברי חז"ל: "לעולם יהא אדם זהיר בתפילת המנחה", כשלאחר מכן הוא פותח באמירת הקרבנות בהתלהבות גדולה.

בספר 'אוצר נחמני' העומד לראות אור בקרוב, כותב רבי נחמן בורשטיין שיחי' בשם זקני אנ"ש: "רבי שמחה'לי ז"ל מאומן, היתה לו עבודה מיוחדת בעטיפת הטלית; הרבה פעמים כשהיה מתעטף, היה עומד מעוטף בטליתו זמן רב, ואז היה מפזז ומכרכר בהמחאת-כף וריקודים. גם היה מתבודד ומשיח לבו בינו לבין קונו וכן היה גונח ומתאנח וצועק ובוכה מתוך שמחה (מעלת הבכיה – כשהיא מתוך שמחה, כמאמר רבינו ז"ל בליקוטי מוהר"ן סי' קעה)… והיה נוהג לומר אז, שהרבי אומר (בתורה ח') שבארבע כנפות הציצית, שם הרוח חיים שמקבלים מהצדיק, על כן טוב לעשות אז כל העבודות שציוה רבינו ז"ל.

"גם כשהיה לוקח הטלית והתפילין בידו להניחם, היה נוהג להכריז ולומר: 'הרבי מספר ב'סיפורי מעשיות' (מעשה ד') שב'שפאניע' (ספרד) היה אסור ליהודים להניח טלית ותפילין בפרהסיא. ברוך ה' ששמחה'לי יכול להניח טלית ותפילין בפרהסיא!' והיה רוקד וקופץ עם כיס הטלית ותפילין בשמחה רבה".

עוד מהספר 'אוצר נחמני':

"רבי שמחה'לי מאומן ז"ל היה מרבה לעסוק בצדקה וחסד, להחיות עניי אנ"ש שרעבו ללחם, בפרט בתקופת מלחמת העולם הראשונה; והיה הולך יום יום בשמחה רבה אל הבעלי בתים שבעיר, לאסוף מהם לחם ושאר מצרכי מזון נחוצים, וגם עצים ונפט לבישול ולחימום הבית וכדומה שאר דברים הנצרכים למשפחות העניות.

"אירע פעם שהלך אל בעל הבית אחד שלא חשק לתת לו לחם, בנימוק שאין לו לתת. כשמוע זאת ר' שמחה'לי שאין לו, לא חשב הרבה, ותיכף ומיד לקח את שק הלחם שבידו ושפך את תכולתו בביתו, ואמר לו: 'הנה, יש לכם לחם לשובע', ומיד נס ויצא החוצה. הבעל הבית, כשראה זאת, צעק אחריו: 'מה עשיתם ר' שמחה'לי, הלא יש לי ברוך ה' לחם ומזון בשפע, ואיני צריך לבריות'. ענה לו ר' שמחה'לי: 'הלא אמרתם לי שאין לכם לתת, ובכן דאגתי שיהא לכם לחם בבית; ועכשיו שאני שומע שכן יש לכם, אתם צריכים לתת – אדער געבן – אדער נעמען! (או לתת – או לקחת). ומני אז ידע בעל הבית שכשר' שמחה'לי בא לאסוף, צריכים לתת לו בעין טובה".

במעשי החסד שלו הציל לא מעט משפחות מחרפת רעב. באחד ממכתביו של רבי שמשון בארסקי משנת עת"ר, מספר הוא כי המצב הגשמי של אנשי המעמד באומן דחוק מאוד ואין להם מאומה, כי אם מה שרבי שמחה מקבץ עבורם.

ר' שמחה'לה זכה לעלות לארץ-ישראל ולהתאבק בעפרה הקדוש. היה זה רבי ישראל קארדונר שלקח אותו ועוד כמה מאנ"ש באומן בנסיעתו לארץ-ישראל, כפי שכותב ר' יצחק מאיר קורמן: "רבי ישראל מקרדאן נתקרב בשנת תר"ן, ועד שנת תרס"ב זכה להיות בארץ-ישראל שלש פעמים ולשוב לחו"ל, ולקח עמו אז את ר' יענקלע סופר, את ר' חיים ב"ר שבתי ואת ר' שמחה'לי. על ראש-השנה היה חוזר תמיד לאומאן".

גם בארץ ישראל נהג ר' שמחה'לה כמנהגו הטוב באומן, לעשות צדקה וחסד. הוא ראה משפחות עניות הסובלות קשות, וכדי להקל מסבלם ומצוקתם רתם עצמו לפעולות צדקה להחיות נפשות רבות כל זמן שהותו בארץ הקודש. שמחה גדולה אפפה אותו שנפל בחלקו לעסוק בצדקה גם בארץ ישראל, אשר על כך אמרו חז"ל: "אין צדקה כצדקת ארץ ישראל".

החסיד המופלא רבי שמחה'לה מאומן נסתלק לעולמו באומן, ביום-הכיפורים בעת תפילת נעילה, שנת תרע"ט-ר"פ, ומנוחתו כבוד באומן.

רבי נחום כהנא

רבי נחום כהנא – מיקירי חסידי ברסלב בטפליק

נולד לאביו רבי שלמה נתן, מתלמידי מוהרנ"ת. אבי אביו היה מתלמידי רבינו הקדוש.

באותם ימים היתה השפעת תנועת ההשכלה – עצומה, וחללים רבים הפילה ברשת האפיקורסות. ר' נחום, כרבים מצעירי העיר, נתפס גם הוא במצודתה, בהשפעתו של אחד מגדולי המשכילים בעיר שהיה בעליו של בית-מרקחת.

בהשגחת ה', הגיע הדבר לאוזני החסיד הגדול רבי אברהם בן רבי נחמן מטולטשין, והוא החל לפעול להצלתו מרדת שחת. בחכמת האלוקים שבקרבו, ידע כיצד לשוחח עמו, עד שהשיבו בתשובה שלמה וקרבו לאורו של רבינו הקדוש.

חנות היתה לר' נחום בטפליק, שם נהגו חסידי ברסלב בעיר, ובהם החסיד הקדוש רבי אלטער טעפליקער, להפגש מדי יום בשעות הצהריים, בהן החנות ריקה מקונים, וללמוד בצוותא בספרי רבינו, ולשוחח שיחת-חברים בעבודת ה'.

ברשותו של ר' נחום היו כל כרכי 'ליקוטי הלכות', שבאותו זמן היו נדירים; וכך כותב רבי אלטער טעפליקער במכתבו משנת תרס"ה, אל ר' יצחק מאיר קורמן, מראשוני המקורבים לחסידות ברסלב בפולין:

"את בקשתו להשיג עבורו ספרי ליקוטי הלכות לשלוח לו – ידע כבודו כי בכל ליבי ונפשי רציתי למלאות בקשתו, אך אצלי בעצמי לא נמצא מכל ספרי ליקוטי הלכות רק עקזעמפלאר (= עותק) אחד מכל חלק, ונצרכים לי בעצמי, כי אי אפשר לי להיות בלעדם. רק הראיתי מכתבו לידידנו הר' נחום כהנא, ודיברתי הרבה על לבו, שיחפש בין אמתחת ספריו – אולי יש אצלו שני ספרים מחלק אחד מספרי ליקוטי הלכות, והבטיח לי כי ישלח לכבודו ספר ליקוטי הלכות אחד, כי יודע הוא אשר אצלו נמצא מחלק אחד שני ספרים"…

ר' נחום נפטר לעולמו בליל יום טוב ראשון של סוכות. במשך כל הלילה, ציפה בעיניים כלות שיאיר היום ויוכל לקיים מצוות ארבעת המינים, אך זמן קצר בטרם האיר השחר השיב את נשמתו לבוראה, מתוך כיסופים של מצווה.

לפני פטירתו פנה ר' נחום לאחד הנוכחים שהיה מציץ מעת לעת בספרים חיצוניים, ואמר לו: "אם עסקתי בספרי רבינו כראוי – איני יודע, אולם השבח לק-ל, את הוראתו הנחרצת של רבינו שלא להסתכל בספרי חקירה – זכיתי לקיים כראוי".

 

(באדיבות ד. ברסלבר, עלון 'אוצרות')