רבי יהודה לייב רוזנפלד

רבי יהודה לייב רוזנפלד-פראמפאלער

היה הראשון מאנ"ש בפולין שעסק בהדפסת ספרי רבינו. כבר בשנת תרס"ח היתה לו יד בעבודת ההדפסה (לפי מכתבי רבי דוד צבי דאשיווסקע שבספר 'אמונת אומן'), ואף רבי ישראל קרדונר מזכירו במכתביו: "נא ונא להודיעני בכל פעם מחדש מענין הדפסה וגם מהספרים שהנחתי עבור ר' לייביל בעד 25 רובל-כסף ואם הר' לייבל מדפיס הספר 'שערי שמחה'" (שם)

זכה רבי לייבל ונסע פעמים רבות מפולין לאומן לראש השנה; וככל שהתמיד בהתקרבות לרבינו ובלימוד ספריו, התמסר להדפיסם ולהפיצם על פני תבל. בשנת תרע"ג הדפיס בעירו פראמפאל את המהדורה השניה של הספר 'חיי מוהר"ן' בתוספת השמטות. בסוף הספר פרסם הודעה: "בקרוב יֵצא לאור ספר 'שומר אמונים', מלוקט ומיוסד על חיזוק האמונה כמובן מספרי ליקוטי מוהר"ן, מקובץ ומלוקט ע"י הרב משה יהושע המכונה ר' אלטר נ"י מטפליק". באותה שנה הדפיס גם מהדורה שניה של 'השתפכות הנפש', וכן את הספר 'תפילות ותחנונים' בתרגום לאידיש.

בשנת תרפ"א הדפיס את המהדורה השלישית של 'חיי מוהר"ן', במימון ובעזרת האחים היקרים ר' בֵּירַך ור' ישראל דוד רובינזון מאוסטרובצה.

באותה שנה זכה רבי לייבל לעלות לארץ הקודש. גם כאן המשיך בעבודת הקודש של הדפסת והפצת ספרי רבינו. כן העתיק את הספר 'שיחות וסיפורים' מרבי אברהם חזן ובו קטעים שנשמטו מהספר (נדפסו בקובץ 'מטמונים' חלק א'), וכן עוד כתבים חשובים.

בארץ הקודש התחבר באהבת רֵעים עם חסידי ברסלב המעטים שהתגוררו בה וחיו כמשפחה אחת, הלא המה: רבי ישראל בער אודסר, רבי אלטר בן ציון קרוסקופ, רבי יעקב זאב ברזסקי ויתר בני החבורה. בשנת תרפ״ו, נסע לפולין, ורוחו התפעמה בקרבו בראותו כיצד התעצם אורו של רבינו במדינה זו מאז עזב אותה, וכה כתב במכתבו לידידו רבי ישראל בער:

"כבוד אהובי אחי ורעי הנצמד בקירות לבבי, כמר ישראל דוב נ"י ברזל אדעסר… הנני להתראות אתך בפנימיות לבבי המלא השתוקקות וגעגועים לראותך בזה. כי מה אעידך ומה אתאר לפניך את רגשי לבבי אשר מילאו את כל אברי ושרעפי ועורקי, השמחה והחדוה והתרוממות הדעת ששרר בין אנ"ש בעת בואי הנה, המה נשאוני והגיעוני עד למרומי שחקים…

"אבל כל זה אינו חלק אלף מני השבת שעשה עלי רושם כביר מאוד מאוד; התפילה ברגש ומחאת כפיים ותפילה בכוח, הזכירוני דמיון הראש השנה באומאן בזמנים הראשונים, ואחר כל אלה – הריקודים בדביקות נפלא ובביטול עצמיות, אשר לא ראיתי זמן כביר

"…והקידוש, והלימוד 'סיפורי מעשיות' בטעם ובמתק לשון. וברוך ה' גם אני לקחתי חבל במיני פרפראות שזיכני ה' בזכות רבינו הקדוש, להאיר את המעשיות בשיחות וסיפורים ששמעתי מאנ"ש שיחיו ושכבר שבקו חיים לנו ולכל ישראל. וכמעט יצאנו אחר הריקודים כמו מהאידרא בבחי' בזעיר אנפין, וכן לבי עלי דוי שלא ראיתיך אצלי באותו מעמד.

"…הייתי בלודז' שבת פרשת תרומה, אחי ורעי, אין בפי די מילים לתאר את המחזה; השמחה והחדוה וההתעוררות שהיה בליל שבת. אכלתי בלילה אצל הרשל בוכהאלטער נ״י, בלי עין הרע, שולחן ה' כביכול, מסובין בנים ובנות היודעים ומבינים ענייננו בדעת האמת, ממש חיות הנפש, לבי נתמלא גיל וחדוה עד לבכות מגודל הנחת רוח שהיה לי מזה. ובשבת בבוקר בבית החסידים, התפילה בהתעוררות והתרוממות ובאחדות, וביניהם נפשות מביני דבר בדעת וספרי רבינו הקדוש בהתמדה, אין באפשרות להעלות על הכתב…" (המכתב בשלמותו, מובא בספר 'שארית ישראל' קכד).

רבי לייבל נסתלק לעולמו בכ"ז אדר א' שנת תשי"א.

רבי יצחק אייזיק אלבוים

יום בהיר בהיכל ישיבת פרשבורג המעטירה השוכנת בואכה שכונת גבעת שאול. צורבים צעירים יושבים ועוסקים בתלמודם בחדוה, לפתע נכנס יהודי מבוגר שזקן הדור יורד לו על פי מידותיו, ועל אף שבעיניו ניכר שעברו עליו דבר או שניים במלחמה, הוא מצליח להסתיר זאת בפניו המאירות והשמחות. בהתעלמות מוחלטת מכל המבטים הנשלחים אליו הוא מתיישב על מקום ריק מזדמן ושואל ליושב לידו האם ירצה לשמש לו כחברותא. תוך דקות ספורות הוא כבר שוקע בנבכי הסוגיא מפרק הוויות ומתרץ קושיות, וכך עד לסיום הסדר…

בהמשך מתברר כי זה האיש ר' יצחק אייזיק אלבוים שמו, אוד מוצל מאש, שעלה זה עתה ארצה מארה"ב להשתקע בארץ הקודש וקבע את מגוריו בשכונת גבעת שאול, כאשר הוא עוזב את כל עסקיו ומשקיע את כל כולו בלימוד התורה הקדושה, והוא נוהג לשבת ימים רבים בהיכל הישיבה וללמוד בהתמדה נפלאה מהשעות המוקדמות לפנות בוקר עד לשעות הקטנות של הלילה…

*

ר' יצחק אייזיק היה ממשפחה חשובה בעיירה "פראגה" (פרבר של וורשא בירת פולין), שבניה היו מקורבים לצדיקי בית 'גור'. כאשר בבחרותו גילה את אורו של רביה"ק עורר הדבר רעש גדול אבל בכל זאת קיבלו זאת קרוביו בהבנה והניחו לו להמשיך בדרכו החדשה מבלי להערים עליו קשיים מיוחדים.

סיפור נפלא היה לו בעת שהתכונן להכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו ע"ה, ובאשר באותה העת שהה האדמו"ר מגור בעל 'אמרי אמת' בוורשא, כיבד אותו ר' יצחק אייזיק לשמש כסנדק לרך הנימול. כידוע היה זמנו של האמרי אמת מחושב עד לרגעים בודדים, אך כאשר הגיע האדמו"ר לשמחת הברית ביקשו ממנו לחכות כי אחד הסבים עוד לא הגיע. היה זה נדיר מאד שיעיזו לבקש כזאת מהאדמו"ר, ובכל זאת מפני כבודו של הסבא שהיה נשוא פנים הסכים להמתין. בינתיים ביקש האדמו"ר ספר ור' יצחק אייזיק הביא לו את הספה"ק "ליקוטי מוהר"ן" האמרי אמת לקחו בידו ונענה בחיוך "יש לנו ב"ה את כל הספרים האלו בבית…" תגובה זו היוותה מעין הסכמה מוקדמת לקריאת בנו בשם 'נחמן', דבר שגרם לסערה בקרב בני המשפחה.

ר' יצחק אייזיק היה מגדולי הפעילים בפולין למען פעולות ההפצה של ספרי רביה"ק, שמו מופיע בין החותמים עבור הפעולות של החסיד ר' יצחק ברייטער הי"ד, וכך גם תמך במערך ההדפסה של החסיד ר' אהרן לייב ציגלמן הי"ד, וכל ימיו תיאר בהתפעלות את חדר לימודיו של ר' אהרן לייב איך שהיה מלא ספרים וכן חדר ההתבודדות שהיה לו בביתו, אותו התקין בינות לארגזי הספרים שהיו בביתו.

גם לאחר המלחמה המשיך במנהגו זה ותמך רבות בקרן ההדפסה של אנ"ש בפעיה"ק ירושלים, כאשר בצוואתו הוא מוריש סכום מכובד במיוחד עבור פעולות ההדפסה.

לפי עדותו זכה להשתטח על ציון רביה"ק באומן ולומר שם את התיקון הכללי.

בימי השואה הארורה נעקדו על קידוש השם אשתו וששת ילדיו, לבד מבנו נחמן שניצל מהתופת בהשגחה פרטית יחד עם קבוצת הילדים הידועים בשם "ילדי טהרן".

היה חותם עצמו "מוהל מומחה מוורשא", ואכן כיתת רגליו למרחקים למול את ילדי ישראל במסירות נפש.

בתום השואה הארורה כאשר לא נשאר כי אם אחד מעיר ושניים ממשפחתו המורחבת, היגר לארה"ב, שם ביסס את מעמדו והיה מוזיל מהונו לכל קדשי בית רביה"ק. היה משתדל מדי שנה להגיע לארץ ישראל להשתתף בקיבוץ בר"ה יחד עם אנ"ש פעיה"ק ירושלים ת"ו. בערוב ימיו עלה להשתקע בארץ הקודש, כאשר הוא עוזב את כל עסקיו מאחרי גוו ומשקיע את עצמו בעסק התורה הקדושה במסירות וחיות עצומה. יש לציין כי היה שומר את זמנו באופן מבהיל, עד כדי כך כי כשנצרך באמצע לימודו להכין לעצמו משקה חם וכדו' היה מנצל את הדקות הבודדות האלו לאמירת תהלים או להתבודדות.

ר' יצחק אייזיק זכה לשיבה טובה יותר משמונים שנה והשאיר אחריו את בנו הר"ר נחמן ז"ל ונכדים שיחי', שהיו ממארגני הנסיעות הקדושות לאומן על ימי ר"ה הק', דור ישרים יבורך זרע ברך ה' חסידים ואנשי מעשה רודפי צדקה וחסד.

נלב"ע כ"ד אדר ראשון תשמ"ו לפ"ק תנצב"ה.

וכה נחרט על מצבתו: "פ"נ איש אשכולות ירא אלוקים רודף צדקה וחסד, מזקני חסידי ברסלב, רבי יצחק אייזיק ז"ל שו"ב ומוהל מוורשא בהרה"ח ר' אהרן הלוי הי"ד אלבוים, מגזע הב"ח הש"ך ורבי קאפיל ליקאווער זי"ע אוד מוצל מאש, למד הדף היומי מיום היווסדו, ממשכימי קום לתפילת ותיקין, זהיר בדבורו, שמו הטוב יזכר לעולמים ויעמוד לגורלו לקיץ הימין".