ראשי > מאמרים בתורת ברסלב > על כסאו לא ישב זר – ז

על כסאו לא ישב זר – ז

ט׳ באדר תש״פ

בבירור ענין "צדיק האמת" המובא בספרי רבינו הקדוש, והדרך להתקרב אליו ולהבין מי הוא צדיק האמת, ואיך עברה ועוברת השארת דעתו הקדושה מדור לדור | פרק שביעי

לא באנו לחדש דבר, אלא להזכיר את הידוע והמפורסם, שעבר בקבלה איש מפי איש מאז רבינו הקדוש דרך תלמידו הנאמן רבי נתן זי"ע, דרך שאר התלמידים בלי יוצא מן הכלל.

עד שלפני שנים מועטות ירדה הסתרה לעולם והחושך יכסה ארץ, עד שהדברים הברורים והפשוטים נשכחו, וגם רבים המתקרבים החדשים שאינם יודעים את הדברים שתמיד היו ברורים לכל מי ששם רבינו הקדוש נקרא עליו.

בבירור ענין "צדיק האמת" המובא בספרי רבינו, והדרך להתקרב אליו, ולהבין בצורה ברורה מי הוא צדיק האמת, ואיך עברה ועוברת השארת דעתו הקדושה בעולם מדור לדור עד ביאת גואל צדק במהרה בימינו.

[לחצו כאן לסדרת מאמרי "על כסאו לא ישב זר"]


על כסאו לא ישב זר – פרק ז: ליקוט מכתבי זקני אנ"ש ז"ל

את הקבלה שקיבלו ממוהרנ"ת זי"ע, בגדולת רבינו ובנצחיות כוחו וקדושתו, מסרו בניו ותלמידיו של מוהרנ"ת לבניהם ותלמידיהם, לקיים מה שנאמר "חסדי ה' עולם אשירה לדור ודור אודיע אמונתך בפי" (תהלים פ"ט).

בניו של מוהרנ"ת העבירו את הדעת האמיתית אשר קיבלו מאביהם הקדוש לבניהם אחריהם, כגון רבי יצחק לבניו רבי מיכל ורבי דוד צבי וכו' ורבי שכנא לבניו וכו'. וכן שאר בניו של מוהרנ"ת אשר היו הם ויוצאי חלציהם מקושרים בהתקשרות נפלאה ותמימה ברבינו הקדוש.

וכן תלמידי מוהרנ"ת: רבי נחמן טולטשינער לתלמידיו ומהם: בנו רבי אברהם בעל 'ביאור הליקוטים' (אשר קירב נפשות לרבינו בחו"ל ובארץ ישראל), רבי סנדר טראוויצער, רבי מנדל ליטוואק, רבי אייזיק אייזנשטיין, ועוד.

מרבי משה ברסלבר לתלמידיו ומהם: רבי שמשון בארסקי בעל 'ליקוטי עצות המבואר' (אשר בין תלמידיו היה רבי יצחק ברייטר שעל ידו נמשך אור רבינו הק' במדינת פולין), רבי ישראל קרדונער (אשר עסק כל ימיו בקירוב נפשות לרבינו ובימיו היה העוסק בהדפסת ספרי רבינו במסירות-נפש), רבי אהרן קיבליטשער, וכן הרבה מאנ"ש דטשערין קיבלו ממנו.

מהרב ר' נחמן מטשערין לתלמידיו ומהם: רבי ברוך אפרים מטפליק בעל 'באבי הנחל' על ליקוטי מוהר"ן, רבי אלטער טעפליקער (מחבר ספרים רבים שקירבו אלפי נפשות לרבינו, וממעתיקי כתבי ברסלב), נכדו רבי אברהם שטערנהארץ (ממעתיקי השמועה בארץ ישראל), ועוד.

מרבי מיכל'י מיאס לתלמידיו ביאס (רומניה) ומהם: רבי שלמה קאוולער ועוד.

מרבי נתן ב"ר יהודה מטבריה שקירב נפשות רבות ביאס ולאחר מכן בארץ ישראל, אשר כידוע היה מגדולי מפיצי אור רבינו בחו"ל ובארץ ישראל, והרבה מאנ"ש ובפרט בצפת קיבלו ממנו ומהם: רבי אייזיקל מבוקרעסט, רבי נתן טראוויצער ובנו רבי סנדר חיים, רבי נתן חנה'ס ואחיו רבי יואל צבי, ועוד. ועד היום מכתביו אשר בספר 'נתיב צדיק' מבעירים הלבבות ומאירים הנפשות באור רבינו, וממימיו אנו שותים.

וכן שאר תלמידיו הקדושים של מוהרנ"ת קרבו הרבה נפשות לאורו של רבינו, וברחו כל ימיהם מכל שמץ שררה והנהגה בתכלית הריחוק, וכולם כאחד העבירו את אוצרי הדעת הקדושה הזאת לתלמידיהם אחריהם, ללא שום חילוק ושינוי כלל, ולא נמנעו תלמידי אלו לקבל מאלו את אמיתת אמונת גדולת רבינו.

 

*   *   *

רבי אברהם ב"ר נחמן מטולטשין / ביאור הליקוטים, כוכבי אור

"וכן אמר פעם אחת [מוהרנ"ת ז"ל] שסובב על רבינו ז"ל כעין הנוסח שנזכר בברכת ההפטרה 'כי בשם קדשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד".

(שיחות וסיפורים ד')

"…שאין מי שיידע איך להתנהג ולהשתדל בעניין זה, כי אם מי שגילה זאת בעצמו, שהוא היה המשה משיח האמיתי, והוא הרואה והמשגיח האמיתי היכן התינוקות קוראים, כי מאתו בעצמו נמשכים כל המשכנות של הרועים שהיו ושיהיו, שהוא מקור ההבל פה שאין בו חטא של התינוקות. ועליו נאמר: ויקם משה את המשכן שהוא הבית תפילה, מרוב הזדככותו בתכלית הזכות והבהירות מיום הולדתו עד יום הסתלקותו להיות בעצמו בבחינת הבל פיו שאין בו חטא שהתפאר עצמו (חיי מוהר"ן מעלת תורתו וספריו אות מ"ה) שגם הבל פה אינו יוצא מאתו בלי חידוש, כי הוא אשר בכוחו לברר ולמצוא הנקודות טובות גם במי שנפל וירד בתכלית הירידה שאין ירידה אחריו".

(ביאור הליקוטים על תורה רפ"ב)

"והמעיין יבין מאליו, שמה שלא יזכירנו שם (דהיינו מוהרנ"ת את רבינו בפירוש) וכן בשאר מקומות בדבריו הקדושים, כי אם בדרך כלל בשם 'הצדיק', הוא מפני דרכי שלום. וכבוד אלוקים הסתר דבר. וגם כי אמנם שגם זה אמת, כי כל דרך צדיק הדור יש לו בחינת משה משיח כמובא בדבריו ז"ל, אבל בוודאי העיקר הוא 'העלית על כולנה' – שהוא משה משיח בעצמו, כנשמע כמה פעמים מפיו הקדוש בפירוש, ועל כן אם תבוא בחשבון הג' תיבות האלה: 'עלית על כולנה', נביט ונראה שגם הם במספר שמו במילואו: 'נון חית מם נון', עם הד' אותיות והכולל".

(חכמה ותבונה סי' כ"א)

"ועל ידי כל זה 'לא תירא לביתה משלג כי כל ביתה לבוש שנים' שני"ם ראשי תיבות: ש'טיחה על קברו הקדוש, נ'תינה את הצדקה על שם 'נתון תתן', י' מ'זמורים – שכל אנשי ביתו לבושים בזה".

(שם)

"מחמת זה מוכרח שיהיה כל עיקר הבקשה והתפלה הנ"ל, לבקש ולחפש ולהתפלל להתגלות ומציאות הצדיק והפלא יועץ הנ"ל בעצמו, כי על ידו לבד, יהיה ביכולת להזדכך מתכלית התגברות הטינופת שבאחרית הימים האלה, ולהתעלות זה לעומת זה לתכלית ההיפך"

(ביאור הליקוטים על תורה ס"א)

"כל תקוותנו וחיינו, הוא לבקש ולחפש יומם ולילה אחרי המנהיג משה בעצמו"

(השמטות לביאור הליקוטים)

"אף על פי שמרוב כובד המלחמה הוכרח להתכסות ולהסתלק מאתנו, אבל לא לעולם יזנח ה' ולא לעולם יקצוף, וגם אמנם בכוחו כי עז וגבורתו כי קשתה לא נתעלם מאתנו מכל וכל כמאז ומקדם לבל יידע איש את מקום קבורתו אשר גאולתנו תלויה בו. ולכן גם אם יעלה לשמיים שיאת מלך הזקן וכסיל, משם יורידו ויפילו. כי לא ישקוט האיש עד אם כילה הדבר אשר דיבר, לגאלנו ולרפאנו מתחלואינו העצומים. [את כל האות הזה הוצאתי מדברי מוהרנ"ת, שמעתי מאבי הריני כפרת משכבו]"

(חכמה ובינה ל"ז)

"כי הוא הצדיק היחידי וראש ראשי הדורות שהיו מעולם, שנתעלה על כל הצדיקים שהיו מעולם, עד שלא קם עוד בישראל כמוהו".

(ביאור הליקוטים כ"ז)

*   *   *

רבי ברוך אפרים מטפליק / באבי הנחל

"כי על ידי זה שאינו מאמין בתלמידי חכמים הנקראים חיים וכו' צדיקים אפילו במיתתן קרויים חיים. פירוש, הגם שמאמין שהם צדיקים אבל כיון שאינו מאמין שגם אחר הסתלקותם נקראים חיים ויכולים להתקרב להשם יתברך על ידם כמו בחייהם, ויותר, הרי זה פגם אמונת חכמים. ויובן ע"פ מה שכתב רבינו ז"ל בסימן קמ"ד על מאמר רבותינו ז"ל: אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, כי עיקר המיתה הוא רק מי שהולך אחר תאוותיו וכשמת נתבטלין התאוות, על כן ניכרת אצלו המיתה ונקרא מת. אבל מי שמקדש ומטהר עצמו בחיים חיותו מכל התאוות, אזי הוא חי תמיד וכו' עיין שם.

ועל כן, כיון שאינו מאמין בהצדיק שגם לאחר הסתלקותו נקרא חי, נמצא שחושדו שלא שיבר כל התאוות בחייו ועל כן הוא נקרא מת, נמצא שאין לו אמונת חכמים כלל, על כן הוא נופל לחולאת שלא יאמין בחייו והוא מידה כנגד מידה; כי הצדיק חי גם לאחר מיתה"

('באבי הנחל' על תורה נ"ז בליקו"מ)

*   *   *

רבי ישראל קרדונר / אמונת אומן – מכתבים

"ואם לא נזכה ח"ו להגיע בעולם הזה לכל תשוקתינו, עם כל זה לא ילך לאיבוד ח"ו כל מה שנוכל לחטוף בזה העולם, ולסמוך על כוחו הגדול של רבינו הקדוש שהשאר יתקן הוא בכוחו וכמו שאמר רבינו הקדוש: דופיט אויף מיין כוח (סימכו על כוחי)".

(מכתב ל"א)

"הן אמת שיודע אני בעצמי שאיני כדאי אפילו לפתוח את פי להזכיר את שמו הגדול יתברך שמו ומכל שכן לעבוד אותו יתברך שמו, ומכל שכן לעורר את אחרים לעבודתו יתברך שמו, אבל מה אעשה, אין לי על מי לסמוך אלא על רחמי השם יתברך ועל כוח וזכות רבינו הקדוש שהזהיר אותנו מאוד מאוד לדבר עם חברו ביראת שמיים".

(מכתב ל"ה)

"תדע ידידי היקר שלא נעלם ממני מיעוט ערכי השפל שאיני כדאי אפילו להזכיר שמו יתברך הגדול הגיבור והנורא ומכל שכן וכל שכן לעבוד אותו יתברך ויתעלה, וקל וחומר בן בנו של קל וחומר לעורר ולהדריך אחרים לעבודתו יתברך ויתעלה, ובפרט שעדיין אני בעצמי בתוך המלחמה הוא מלחמת היצר ואני בעצמי צריך לרחמים רבים. אך מה אעשה כי אין לי על מי להישען כי אם על אבינו שבשמים ועל רחמיו וחסדיו הגדולים שאינם כלים לעולם, ועל כוח וזכות אדמו"ר הקדוש והנורא שהזהיר אותנו מאד שידבר כל אחד ואחד עם חברו ביראת שמים כמבואר בהתורה כי מרחמם ינהגם בליקוטי תנינא ח"ב סי' ז', על כן על זה תמכתי יתדותיי".

(מכתב מ')

*   *   *

רבי שמשון בארסקי / גבורות שמשון – מכתבים

"כי כל דיבוריי שאני כותב, השם יתברך יודע כי הם אינם משלי, כי אם מהאור הצח והמצוחצח הוא דעת אדמו"ר ז"ל".

(מכתב ד')

"הנני להודיעכם מגודל הפלאות מעלת ההתקרבות לדעתו וקדושתו של אדמו"ר ז"ל, כי נתקיים ממש 'ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל', כמבואר מזה במאמר 'לכו חזו', כי אפילו הקטן במעלה כשמתקרב להצדיק האמת בחינת משה, רואה ומשיג הרבה יותר מהגדול במעלה שאינו מתקרב".

(מכתב ז')

"ובוודאי ה' יתברך יגמור בחסדו הגדול את כל התיקונים שצריכין לגומרם על ידי הארת דעתו של אדמו"ר ז"ל בעולם על צד היותר טוב ונכון, והכל בזכות וכוח רבינו ז"ל אשר מידתו נצח, כי נצח וינצח, אפילו מה שצריכין לברר ולתקן ולנצח בין אנ"ש בעצמם. כי הבירור והתיקון שצריכים לתקן בין אנ"ש בעצמם הוא קשה יותר הרבה הרבה מהתיקון והבירור של כלל העולם, כי בזה תלוי עיקר גמר התיקון, אך כוח אדמו"ר ז"ל מספיק על הכל".

(מכתב י"ג)

"ובוודאי לכוח והתחזקות כזה אי אפשר לזכות כי אם על ידי התקרבות אמיתי להצדיק האמת, ועל ידי עסק רב בספריו הקדושים על מנת לשמור ולעשות ולקיים, והעיקר על ידי העצה הכללית אשר גילה אדמו"ר הקדוש ז"ל – תפילה והתבודדות".

(מכתב ט"ז)

"זאת שאני כותב לך, זה מצד ההתבררות שנתברר אצלי מהניסיונות והרפתקאות והמלחמות העוברים עלי מיום התקרבותי לאורו של אדמו"ר ז"ל עד הנה, וכל קיומי מה שהשם יתברך מחזק אותי בכל עת, זה רק על ידי העצות של ספרי אדמו"ר ז"ל המחיין אותי בכל פעם ומחזקין אותי בעזהי"ת לישאר קיים על עמדי, על כן אני יודע ב"ה היטב כי התנוצצות האמת של דברי אדמו"ר ז"ל, היינו של ספריו הקדושים, הוא תיקון גדול ורפואה אמיתית לכל המתקרב באמת לרבינו ז"ל".

(מכתב י"ח)

"ומה שאתה כותב שחמיך מבקש איזה דיבורי התחזקות וכן ידידנו בן ציון אפטער מבקש מכתב התחזקות, הנני להשיבך כי כל ידיעותיי הם מספרי אדמו"ר ז"ל והספרים נמצאים בידם, ילמדו בהם באמת כראוי ובוודאי ימצאו שם התחזקות חדש בכל פעם…"

(ל"ב)

 "השם יתברך ירחם שיתגלה במהרה אמיתת אורו של אדמו"ר ז"ל בכל העולם, כי בזה תלוי תיקון העולם".

(ל"ג)

*   *   *

רבי אליקום געציל ליובאוונע ז"ל / מכתב – מאור הנחל

"אך זאת צריכין למודעי, שנבין דבר מתוך דבר, על כל פנים כמו פרעה שהבין 'אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת – אין נבון וחכם כמוך'. על כן גם כאן מסתמא כשגילה (=רבינו) כל כך מעלת הצדיק האמת יותר מכל הספרים, מסתמא הוא השיג והיה בכל הבחינות. על כן יובן כי תיקון העולם ובפרט הדור האחרון הזה, הוא רק על ידו. בב' הבחינות: בכוחו. בעצותיו הקדושים. ובלעדו לא ירים איש את ידו ואת רגלו.

ואם תאמר, ואיה כוחו עתה? הלא מבואר בכל הספרים ובפרט בספרו חלק ב' סי' ז' כי זה הצדיק שלומד עם דרי מעלה ועם דרי מטה, (שמבלעדי זה אינו נקרא צדיק אם אינו יכול זאת, הנשמע התגלות כזאת או הנראה כמוהו?) אפילו כשנסתלק, אינו נסתלק לגמרי, כי הוא יודע היטב כי עיקר הוא ואבית תהילה משוכני עפר וכו' עי"ש. וסיים שם: וזה בחינת קבורתו של משה. ופירש הרב מעדתנו הגאון הנפלא זצ״ל, כי זה מרמז כי גם כשהצדיק הזה נסתלק, אז גם ציונו הקדוש יפעול כל הפעולות הרבות המוזכרין בהתורה הנ״ל. ועל כן היתה צוואה מאתו שניסע על ציונו הקדוש ולומר שם היו״ד מזמורים הידועים אצלנו אשר גילה לתיקון הברית ר״ל, אשר הוא שרש לכל החטאים, הפגמים והמידות רעות ר"ל, כידוע מזוהר הקדוש ומכל ספרי אמת, ובפרט מספרו הקדוש.

כי דע שלא יהיו עוד ראש בית (עיין בהתורה בראשית בסי' ס"ז ח"ב מספרו ותבין זאת) עד ביאת משיח צדקינו. על כן שם כוח בספרו, והבטיח לעזור מי שיבא על ציונו עד סוף הדורות. ועל זה הניח צוואה בזה הלשון: נאר איר זאלט זיך האלטין אין איינעם (רק תחזיקו עצמכם ביחד) ומקבלין דין מן דין. כי הכוח והעצות ששם בספרו, הם גנוזים ועמוקים, בפרט אלו העצות הקדושים הצריכין עתה ואז לא היו נצרכים עדיין, על כן לא ראו אותם בספרו הקדוש (כמו שהזוהר הק׳ היה גנוז בגשמיות, כן כאן ברוחניות) עד שיבוא הדור האחרון המוכרח לזה לרפואתו, ויחתור על ציונו הקדוש ובספריו, עד שימצאם. כמו שכתוב מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה. כי העצות העמוקות לא יתגלו רק על ידי צעקה מעומק הלב, כמו שכתוב ממעמקים קראתיך. צעק לבם אל ה'".

(ר' געצי במכתב לאחד מרבני ארץ ישראל בזמנו. נדפס ב'מאור הנחל')

"תהילה לאל כי לא אלמן ישראל מאלהיו, כי ראה ה' בעניינו והקדים רפואה קודם למכה. כי זה שלשה שנים שנתעורר לב אנשי שלומינו לקבץ מספר אברכים לישיבה בבית המדרש הגדול הנקרא על שמו, פה אומן מקום גניזתו הק', הנבנה מחדש. ועד עתה היה נפתח רק מראש השנה לראש השנה, עת קיבוץ כל אנ"ש על ציונו הקדוש, ועתה נתעורר לב אנ"ש מחמת שראו גודל החשכות של העולם, וגודל אמיתת פעולת העצות הקדושות הנובעות מספרו הקדוש, ורק הם יכולין להציל באחרית הימים האלו. והיה לזה השגחה פרטית מאתו יתברך, ומהצדיק הזה אשר עדיין הוא עומד ומתפלל בעדינו, כי לא ישקוט האיש עד אשר אם כלה הדבר הזה היום.

והזמין ה' אנשים כאלו, כחיצים ביד גיבור כן בני הנעורים לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער, ואנכי הקטן אחד מהם. והשם יתברך יעזור שלא יהיה מניעה בפרנסה. ותהילה לא-ל לומדים ש"ס ופוסקים, והעיקר השיעור בין מנחה למעריב 2 שעות לימוד האמונה, כמבואר בהתורה סי' ה' הנ"ל, שצריכין לקבוע ישיבה על לימוד אמונה, כמו שכתוב למען תלמד ליראה. ובפרט בדברי תלמידו נאמן ביתו, אשר הוא כיוון דעת רבו בפירוש דבריו ז"ל – מוהרנ"ת ז"ל.

ותהילה לאל יש לנו מטיף אמיתי, מוציא לאור תעלומות ספרו, והוא נכדו הק'. וינצח בשירו להוריד הלימוד הזה לכל המדריגות, והוא ירא שמים באמת ושלם באמונה אמיתית ובאמונת חכמים, ומושך עצמו לכל המ"ח דברים שהתורה נקנית בהם, ועניו ושפל באמת בלי שום שם, כאשר כן הורנו רבינו ז"ל. אשר על כן בכל המפורסמים ינהגו בניהם אחריהם, אף כי לא ידעו מה… אבל כאן אינו הולך בירושה, רק מקודם היה תלמידו הקדוש וכיוצא, ועתה כי נמצא מוכן לזה מיוצאי חלציו, מה טוב ומה נעים. אבל בלא פרסום, רק הוא חותר עצת אמת להציל נפשו משטף מים רבים, כי ראה כי כלתה אליו הרעה, כי כמעט שלא נתפס ברעה הזאת, ועל ידי זה ניצולין גם אחרים…"

 (שם)

*   *   *

רבי מתתיהו הכהן ברזסקי ז"ל / שארית ישראל – מכתבים

"כי גם עלי עבר הרבה הרבה מאד מעת ישיבתי פה, וכל חיותי ונחמתי שזכיתי להתקרב להצדיק האמיתי ולטעום מעט דמעט מתורתו הקדושה, וזה כל תקוותי לנצח".

(מכתב קי"ג)

"רואין בחוש כי אור רבינו הקדוש יותר מה שנתקרב לקץ הגאולה, נתגלה אורו הקדוש, כי כל עיקר תיקונים של רבינו הקדוש היה על אחרית הימים האלה".

 (שם)

*   *   *

רבי יצחק ברייטר ז"ל  / חלוקי הנחל, שיר ידידות

"התחדשות דרך האמת היתה חמש פעמים בעולם ואלו הן: משה רבינו. רבי שמעון בן יוחאי. רבי יצחק לוריא. רבי ישראל בעל שם טוב. וה'נחל נ'ובע מ'קור ח'כמה, וממנו עד משיח לא יהיו חדשות".                                                                  

(חלוקי הנחל, עמוד הצדיק ט"ז)

"בכל מקום שנזכר 'צדיק' בליקוטי מוהר"ן, הכל על הצדיק הנ"ל".                        

(שם י"ז)

"אין להאדם להשתדל להיעשות זה הצדיק, ואין לו לחשוב כי כל מי שרוצה ליטול את הכתר הזה, נוטל, כי זהו עניין של מפורסם של שקר שהובא בליקוטי מוהר"ן. כי אם, כל אחד צריך לקבל מזה הצדיק הנתגלה בכמה דורות שזהו עניין של התנוצצות משיח וההכנה לגאולה. וכל אחד צריך לידע מזה הצדיק, כי אם לא ידע ממנו בזה הגלגול יצטרך להתגלגל עד שיידע".

(שם י"ח)

"לידע, כי חידוש כמו הנ'חל נ'ובע מ'קור ח'כמה עוד לא היה בעולם, כי הוא הכין כלים למשיח צדקנו והמשיח ילחום בהם לתקן העולם".                                                 

(שם כ')

"ברוך ה' אלוקי ישראל אשר לא השבית לנו גואל, והבדילנו מן תועי בדרכי א-ל וקרבנו אל כלליות שבעת רועי ישראל. הוא רבינו מקור חכמה..                                                                                

"חידוש כמותו מעולם, לא היה מעולם ועד עולם, מהרבה עולמות שמו נעלם, הוא יתקן את העולם כי זה כל האדם:                                                                                              

"טעמנו כי טוב סחרו, לא יכבה בלילה נרו, עולם נלך לאורו על ידי רבי נתן תלמידו:                                                                                               

"מפורסמים רצו להשתרר עלינו, להעבירנו מדעת קדשנו, הודיענו זאת רבינו כי ממנו לא יהיו חדשות עד משיח צדקנו:"

(שיר ידידות)

*   *    *

רבי אפריימל מפשדבורז' ז"ל / עונג שבת – מכתבים

"והעיקר והיסוד שהכל תלוי בו הוא לקשר עצמו להצדיק שבדור ולקבל דבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה וכו' וכבר נודע לנו כי רבינו הוא הצדיק והרב שבדור גם עתה, אשרי מי שיאחז בו, ועל ידי התקשרות אליו היינו להאמין בו באמונה שלמה ולילך בעצותיו כפי מה שיוכל ובהדרגה…"

(עונג שבת, בשלח)

"ידידי יקירי חזק ואמץ, צריכין אנו לשמוח מאד בזה שזכינו לידע את יוסף, מהצדיק האמת נ'נ'מ'ח', יהי רצון שנזכה גם לקיים עצותיו האמתיים ונזכה לכל טוב הן בגשמיות הן ברוחניות, ולא נבוש בעולם הזה ולא נכלם לעולם הבא והכל בזכותו של אותו צדיק זצ"ל, כדברי מוהרנ"ת ז"ל שאמר: תהילה לא-ל יש ויש לנו על מי לסמוך, ככוחו אז כן כוחו עתה ויותר ויותר, להצילנו מכל אויבנו ולהושיענו בגשמיות ורוחניות".

(עונג שבת, בשלח)

*   *   *

רבי אברהם שטרנהארץ /  נעימות נצח, שארית ישראל

"וגם אתה צריך גם עתה להזכיר עצמך מחדש שהיה רבי כזה בעולם הזה, שאורו זורח ומאיר מחדש בכל יום אפילו עלינו, כי הוא מאיר למטה מעשרה טפחים, בכל אחד, בכל מקום שהוא. וצעק לכל אחד ואחד: ה' איתך ואצלך וסמוך לך, אל תתבהל. ואיך שיהיה, יהיה לנו תיקון על ידו בודאי".

(נעימות נצח מכתב ג')

"ידידי, יש לנו עצות נפלאות שיכולין לרפאות את עצמנו ממכות המופלאות שיש לנו מכל צד… והעיקר, אף על פי שהולכין בזה העולם על גשר צר, הזהירנו אדמו"ר נחל נובע מקור חכמה ז"ל שלא יפחדו, הנה א-ל ישועתי אבטח ולא אפחד, ובפרט בכוחו שאמר 'דיפיט אויף מיין כוח (סימכו על כוחי)' אך אנחנו צריכים ליתן לו אבנים, שזה לבבנו האבן, והוא יבנה מזה בניינים נפלאים".

(שם א')

"ה' יודע האמת שכל מגמתי להיות בארץ הקודש, על דעת אדמו"ר זלה"ה באופן כזה להביא איזו פעולות טובות שם, שיתגדל ויתקדש ויתפרסם גודל נוראות וקדושות של הצדיק האמיתי שהוא החן והפאר והיופי של כל העולם שעל ידי זה יתגדל ויתקדש שמו של מלך מלכי המלכים הקב"ה. ויידעו כל תושבי ארץ הקודש שעיקר קדושת ארץ הקודש אי אפשר להרגיש, רק על ידי הבעל כוח האמיתי שיכול להוציא מהמקום ומהזמן, למעלה מן המקום ולמעלה מהזמן, ולהחיות בשבעה משיבי טעם, באמרות טהורות שלו, אפילו לחלושי כוח כמוני בגלות האחרון המר הזה, עד שנרגיש נעימות ומתיקות כזה, עד שנצעק אשרינו אשרינו מה טוב חלקנו בריקודין והמחאות כף בשמחה שאין לה גבול בפני קהל עם ועדה…"

(שארית ישראל, ל"ה)

*   *   *

רבי אהרן לייב ציגלמאן הי"ד / נעימות נצח – מכתבים

"כי לא יטוש ה' את עמו ובפרט להמקורבים להצדיק האמת אשר שמו הקדוש נקרא עלינו, וזכות רבינו הקדוש יעמוד לנו בזה ובבא כאשר הבטיח לנו בהבטחתו הקדושה, והנה מעשה אבות סימן לבנים, וכל הדיבורים והתחזקות שדיבר רבינו הקדוש זצ"ל וחיזק את מוהרנ"ת זצ"ל שאמר לו: האלט זיך וכו' (אחוז עצמך) וכיוצא, הכל כאשר לכל נאמרו עלינו, על כל אחד ואחד מהמקורבים אליו ז"ל, וצריכין לזכור זאת היטב היטב, כי גם אלינו מדבר עתה רבינו ז"ל הדיבורים הנ"ל, ועוד יותר ויותר, כי המה כלליות דכלליות".

(מכתב ל"ה)

"ומאוצר מתנת חינם יחננו, על ידי זכות הצדיק האמת אשר בכל כוח זכותו, הוא מבקש רק מתנת חינם, ועל ידי זה ממשיך מתנת חינם על כל הפשוטים ואף על כל הרחוקים מזכויות".

(שם)

*   *   *

רבי משה גלידמאן מצ'נסטחוב / רינת ציון – מכתבים

"כי זה עיקר חיותנו, מה שאנו זוכין לילך בכל יום ויום ולפרש שיחתנו מרירות נפשנו על הציון הקדוש, ולהתוודות שם לפני הצדיק האמת. וברוך השם אחר כך כשאנחנו הולכין מציונו הקדוש, נמשך שמחה בלבנו, וכל זה הוא בכוחו של רבינו הקדוש".

(מכתב ו')

*   *   *

רבי ישראל דב אודסר / מכתבי רי"ד אודסר, אב"י הנחל

"יידעו הדורות הבאים, כי כלל מונח בידינו, כי הצדיק והמנהיג הדור בדורות אלו, וכן לדורות עולם, הוא רבינו הגדול והקדוש זצ"ל. כי קדושתו וכל מעשה תקפו וגבורתו וכל תיקוניו הנפלאים והנוראים, וכל האותות והמופתים, וכל היד החזקה וכל המורא הגדול אשר עשה רבינו זצ"ל לתקן העולם, בפרט כל נפשות הנדחים האבודים, הם חיים וקיימים לעד עלינו ועל כל דורות הבאים אחרינו, כמו בחיים חיותו, ויותר ויותר".

(מכתבי רבי ישראל דוב אודסר, ו')

"עלינו לשבח ולומר הלל השלם והלל הגדול, שזכינו בימינו לרבי ומנהיג אמת כזה שהוא הרפואה לכל מכותינו, יהיה איך שיהיה, ועל ידו יש כבר תקוה לאחריתנו, אפילו להגרוע שבגרועים".                                                                                                   

(שם, ח')

"אין לנו שום עצה ונחמה ותקוה והצלה, רק לנוס ולברוח אל הצדיק האמת המובחר, שראוי להאמין בו ולהתדבק ולהתקשר אליו".

(שם, כ')

 "יש כבר עכשיו בעולם רבי אמת כזה, שיש אצלו חסדים נעלמים עד אין קץ ותכלית".    

(אבי הנחל ח"ב ז')

"…לולא תלמידו המובהק מורנו ורבינו רבי נתן זכרו לברכה, אשר שם אל לבו לכתוב בדורותינו אלה אשר הלבבות הולכים ומתמעטים בעוצם החושך, בחמימות והתלהבות גדול מאד אשר נבער ליבו כאש בוערת בחמימות והתלהבות גדול לאין קץ, להודיע באהבה רבה ובשמחה גדולה לכל ישראל מסוד נוראות גדולת הנחל נובע, שיידעו כולם אשר רק הוא לבדו יכול להוציאנו מהחושך ולגאול ולפדות אותנו מכל החשכות העובר עלינו".

(שם מ"ו)

"ה' יתברך חנן אותך ונתן לך לב מבין דבר מתוך דבר וכלים יפים יקרים מפז, כדי שתוכל לקבל בהם אור הגנוז והצפון שנמצא עכשיו בימינו בעולם, העולה על כל האורות, הוא רבינו הנורא נחל נובע, שהודיע לנו כי הוא המנהיג האמיתי בדורנו זה ובכל הדורות הבאים".

(שם ע"ט)

"וירפאך ויבריאך בשלמות לחיים טובים ארוכים, חיים אמיתיים של אמונה, קדושה ותשובה שלמה, בכוח וזכות הצדיקים אמתיים יחידי הדורות, ובראשם המנהיג האמת של דורנו ושל כל הדורות הבאים, הוא רבינו הפלא העליון, עילאה על כל עילאין הנורא מאוד מאוד, נחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן מאומן שברוסיה"                  

(שם קכ"ט)

"חזק תמיד לחסות בגדולת נוראות כוחו של הנחל נובע שאנו חוסים בו, שהוא עיקר ושורש יהדותנו חיותנו ותקוותנו".

(שם רמ"ג)

"ה' העיר את רוחו והבעיר את לבבו כאש בוערת, להבעיר ולהלהיב לבבות ישראל אל הנחל נובע, שהוא גואל ומושיע ישראל בדור הזה ולדורי דורות".                              

(שם רמ"ה)

"אחי חביבי, זכור היטב היטב את כל הטובות והנפלאות שעשה השם יתברך עמנו בדור הזה, וזכינו להימנות בעוצם שפלותנו עם הנפשות האוחזים עצמם בצדיק האמת".

(שם ע"ר)

"הריני כותב בלב מלא דמעות מתוך רוב שמחה שאין לה קץ, על הנסים והחסדים הנפלאים ועל הסיבובים הנוראים שסיבב עמנו בעל הסיבות, בעל הרחמים, בעל החמלה והחנינה, שהאיר עינינו ופתח ליבנו להשתוקק לכסוף ולהתגעגע לדבק עצמנו בהצדיק האמת שיש לו כוח להרים ולהגביה אותנו מעומק ירידתנו מכל מקום שאנו שם, ולתקן כל מה שקלקלנו ולהפוך כל מיני ירידות לתכלית העליה. עדיין אין אנו יודעים כלל עד היכן מגיע החסד הנפלא והנורא הזה – – -"

(שם ש"ד)

"החפץ באמת לאמתו, ונשא את ליבו ומוחו אל הצדיק האמת הברור וזך וצח, וסילק מעצמו כל חכמתו ושכלו נגד אור הצדיק החכם האמת אשר לפניו ואחריו לא קם כמוהו, שעוסק לתקן כל העולם בשלמות…"

(שם ש"ה)

*   *   *

רבי שמואל הורביץ / מכתבי שמואל

"נשמת הצדיק בחינת משה בא כל פעם, פעם באיזה דורות כדי לתקן כל הדורות שמלפניו ולהאיר הדורות שאחריו"

(מכתב י"ב)

"…ואחר כך בא הצדיק ניצוץ משיח – האריז"ל, שתיקן כל העולם וכל הנשמות כמעט מרשב"י זיע"א עד דורו ועד בכלל וכו' ואחר כך בא הבעל שם טוב ז"ל ותיקן כל הנשמות מה שלא תיקן האריז"ל… ואחר כך בא רבינו ז"ל נכדו, והוא גמר מה שלא גמר הבעש"ט ז"ל, והוא אור חדש שמאיר לכל הדורות עד שיבוא משיח צדקנו ממש, כמו שאמר רבינו ז"ל שממנו עד משיח לא יהיה חדשות, רק הדרך שלו".

(שם)

"לנו העיקר הוא רבינו ז"ל שהוא קרוב לדורותינו והאש שלו תוקד עד ביאת משיח, וכל חיות העולם תלוי בו דייקא, ואפילו שאינם יודעים ממנו ואפילו המתנגדים עליו מקבלים חיותם ממנו בהעלם. ובוודאי הוא פגם להתקרב לאיזה איש אחר. באמת אני צריך להאמין בהטוב שיש בכל איש ולדונו לכף זכות וכו' אבל להתקרב ובפרט לקבל מרותו ולהסמיכו לרבי אפילו קצת דקצת וכו' בוודאי הוא קלקול באמונת והתקשרות והתקרבות להרבי שלנו".

(מכתב כ"א)

"מעת שנתגלה דרך רבינו ז"ל אין לנו דרך אחר אלא דרכו ועניינו, והוא נקרא הצדיק שבדור הזה וכל תיקוננו תלוי אך בו, כי הוא כבר הכין רפואות למחלות שנתחדשו בדור הזה דייקא ועל כן אין רפואתנו אלא על ידו".

(שם)

*   *   *

רבי לוי יצחק בנדר / תמימי דרך – מכתבים

"ברוך ה' שאנו מאמינים באמונה שלמה שרבינו זצ"ל הוא בעל השדה על כל הדורות".

(תמימי דרך מכתב ט"ז)

"מובא בהתורה 'בראשית' ליקוטי תנינא ס"ז שיש 'ראש בית' שמחזק בדקי הבית ומשגיח על הבית וכל תיקוני הבית, אנו מאמינים באמונה שלימה שאדמו"ר ז"ל הוא הראש בית האמת על אותם שנמצאים בבית, אבל יש חס ושלום ההיפוך 'ראש כל חוצות' כמו שמקונן הנביא 'תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות'…

יש עלינו המשגיח האמיתי המשגיח עלינו ומחזק כל בדקי הבית ומתקן אותנו, ובכל יום אנו צריכים להודות לשמו יתברך על שנפלנו בגורל הקדוש הזה וניצלנו מהראש כל חוצות שבכל יום נתפסים כמה נפשות…"

(ע"ט)

"ברוך ה' שיש לנו מליץ טוב רחמן ומנהיג אמיתי, בוודאי ימליץ טוב בעדנו".

(שם נ"ח)

"וכל דבריו הקדושים של מוהרנ"ת זצ"ל בספריו ובמכתביו סובבים רק על קוטב זה לגלות ולהודיע לכל באי עולם גדולת רבנו הקדוש, וגדולת תורותיו ודרכיו ועצותיו הקדושים אשר בהם נחיה חיי עולם. ומוהרנ"ת זצ"ל, עם כל עוצם גדולתו והשגתו לא הוסיף מדיליה כלום, שום דרך ועצה חדשה אשר לא נצטווינו מרבנו הקדוש, וכמו שהכריז לפני הסתלקותו "לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו". וכזאת היה דרך כל גדולי אנ"ש ז"ל מאז עד היום רק לעורר ולחזק לקיים דברי רבנו כמו שהם, בלי שום חכמות והמצאות כלל.

וזה סוד כל קיום חסידות ברסלב עד היום הזה, אשר כל העולם מתפלאים על זה מאד, איך אנו מחזיקים מעמד, וחסידות ברסלב נמשכת מדור לדור מבלי שיהי' לנו רבי ומנהיג המלובש בגוף כנהוג בכל עדות החסידים אמנם זהו סוד כל קיומינו כי כל חסידות ברסלב עומדת על יסוד זה. וכדברי רבי נחמן טולטשינער ז"ל במכתבו: "וכבר מונח כלל בידינו אשר כעת הוא הצדיק שבדור אדמו"ר זצוק"ל". וצדיקי שכיחי יתיר בהאי עלמא בתר דאסתלקו, וכל דבריו של רבנו ז"ל חיים וקיימים ועומדים לנגד עינינו כאילו עומד ומצווה לנו מה לעשות כהיום הזה כי דבריו ועצותיו של רבנו הקדוש כוללים כל נפשות מריש כל דרגין עד סוף כל דרגין וכל הדורות עד משיח צדקנו וכמו שאמר רבנו כ'האב שוין מיינע אויגן אויסגיקוקט אויף יעדן איינציגן באזונדער (כבר הסתכלתי בעיניי על כל אחד בנפרד) ובכל מה שלימד והורה אותנו יש בהם די לכל אחד ואחד, אם רק יקיים אותם באמת ובתמים ויזכה בהם ודאי לתיקון נפשו לנצח".

(ק"ל)

"מה שאתה רוצה שאכתוב לך מה הוא ברסלבר חסיד, מה אכתוב לך, ידידי היקר ב"ה כל ימי גדלתי באומאן וראיתי ב"ה הרבה זקנים בפרט ר' אברהם ב"ר נחמן ז"ל והיה מורגל בפי כל, שעיקר התקרבות הוא על ידי תורה ל"ד, עיין שם מעניין ג' נקודות; הנקודה מהצדיק על ידי לימוד ספריו הקדושים, והנקודה של מקבלין דין מן דין שמדברים אחד עם חברו מהתכלית האמיתי, והנקודה מיניה וביה שהוא התבודדות לשפוך לפניו יתברך כל ליבו".

(נ"ג)

"ידידי היקר, אבקש ממך שיכנסו דבריי באוזניך; בכל מכתב שאתה כותב לי, אתה כותב עלי שבחים כאלה, לא כאלה חלק יעקב ולא זה רצון רבינו ז"ל, רק כולנו ידידים האמיתיים מקורבים נקראים על שם אדמו"ר ז"ל ואנו ביחד רוצים לקיים עצותיו הקדושים וכל אחד צריך לקבל מחברו נקודה טובה. תאמין לי ידידי היקר שממכתבך אני מקבל נקודה טובה, כי רואה אני שלבך משתוקק לקיים עצות הקדושות של אדמו"ר ז"ל.

רק על ידי זה שאנו יודעים באמת שאנו אצל רבינו ז"ל כמו עט אצל הסופר, לא יותר. ואנו צריכים להטות אוזננו ולבנו לדברי אדמו"ר ז"ל. על כן אבקש ממך מאד מאד שלא תרבה לדבר בשבחי לא בכתב ולא בעל פה כי אין זה דרכנו.

אכפול בקשתי עוד הפעם לא להרבות בשבחים, כולנו רק חברים, לא יותר"

(כ"א)

*   *   *

רבי גדליה קניג / שערי צדיק – מכתבים

"מורנו הקדוש הרב רבי נתן זצוקללה"ה זיע"א ברוב יגיעתו וטרחתו בתורה ועבודת השם יתברך מילדותו ממש כידוע, והרחקתו מענייני עולם הזה מכל התאוות הן ממון וכבוד וכדומה בתכלית, ויגיעתו הנוראה בחיפוש אחרי האמת האמיתי כמבואר קצת מזה בימי מוהרנ"ת ובספר טובות זכרונות עיין שם, זכה לדעת בוודאות אמיתי, כי רק רבינו הננמ"ח זיע"א הוא לבד הוא הצדיק והמנהיג האמיתי אשר בו בחר ה' לרעות ולהדריך את צאן מרעיתו ישראל עם קדוש עד סוף כל הדורות.

…ועל דרך זה הנהיגו תלמידיו הקדושים את המתקרבים לדרכי אדמו"ר זיע"א בימיהם, כמבואר באר היטב במכתב משנת תר"ל שכתב תלמידו המובהק הצדיק מוהר"ר נחמן זצ"ל מטולטשין למוהר"ר מיכלי זצ"ל, הנדפסת שם בסוף הספר עיין שם, וגם עכשיו העיקר אצל אנ"ש יצ"ו להתנהג בדרך זה לנצח.

ובוודאי שמוהרנ"ת ז"ל בתפילותיו להשם יתברך שיזכהו למצוא את המנהיג אמיתי, כוונתו בזה שיזכהו השם יתברך למצוא ולגלות בכל פעם יותר ויותר את הרוח הקודש האמיתי הזך והבהיר של רבינו ז"ל הטמון וגנוז ונעלם עדיין בדברי תורותיו ושיחותיו וסיפורי מעשיותיו ורמזיו הקדושים שרמז אליו בעיניו בפיו ובידיו וכו' הקדושים… כי גדולת קדושת אמיתות הצדיק האמת הזה הוא אין סוף, לא יכילם כל רעיון, וכל כמה שחותרים ומוצאים, עדיין האור גנוז ונעלם, ויש לחתור בכל פעם מחדש, כי מוצאים בכל פעם חדשות אמיתיות, וגם כהיום כן הוא, כי הוא נחל נובע מקור חכמה, מעיין המתגבר המנביע בכל עת מים חיים, מים מתוקים חדשים לגמרי וכו'

והס מלהזכיר או אפילו להעלות על המחשבה, שהיתה כוונתו בתפילותיו להשם יתברך על מנהיגים אמיתיים אחרים, אף על פי שהוא מעריץ ומכבד אותם מאד מאד וכמבואר הרבה בהספרים הקדושים, אבל אין הם תמורה או חליפין לרבינו ז"ל לעזוב אותו חס ושלום, או את הציון הקדוש בימי ראש השנה הקדושים וכו' ולהתדבק באחרים אף על פי שהם צדיקים ומנהיגי ישראל, כי הלא כל המפורסמים כולם יודו בעצמן ולא יבושו, שאין להם זה הכוח, שהוא הכוח של משה רבינו, להאיר בנו הדעת הזה שישיג כל אחד ואחד התכלית האמיתי בזה העולם מכל הדברים שבעולם, אשר לכך נוצרנו, כמובא לשון זה בפירוש בליקוטי תפילות חלק ב' תפילה כ"ח".

(שערי צדיק, מכתב ד')

*   *   *

רבי שמואל צ'צ'יק / ספר 'אור עולם'

"ועיין בספר פרפראות לחכמה על התורה ד' בליקוטי מוהר"ן קמא שמבאר שם שכל התיקונים הנוראים והנפלאים שנעשין על ידי ההתקרבות לצדיקים, כל דבריו חיים וקיימים לעד גם עכשיו אחר הסתלקותו ז"ל, הן התיקונים שנעשין על ידי הצדקה שנותנים להצדיק, והן התיקונים שנעשין על ידי הוידוי לפני הצדיק, המבוארים  שם בהתורה הנ"ל, נעשין הכל גם כהיום הזה, עיין שם בדבריו הקדושים. והמורם היוצא מאלו הדברים הנאמרין, שכל דבריו ותיקוניו של רבינו הקדוש, הם חיים וקיימים לחיותנו כהיום הזה ולכל הדורות הבאים, וכן על ידי לימוד ספריו הקדושים, אשר דמות דיוקנו ואור פניו של הצדיק, בספר נמצאים".

(אור עולם, פרק ג')

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support