ראשי > מאמרים בתורת ברסלב > מבקשי השם: למה לא כולם מקרבים לצדיק האמת

מבקשי השם: למה לא כולם מקרבים לצדיק האמת

כ״א במרחשוון תש״פ

אם צדיקי הדור יחידי הדורות, רשב"י והאריז"ל והבעש"ט ורבי נחמן, שכל הצדיקים מקבלים מהם, אם כן מדוע כל הצדיקים אינם מקרבים את כל העולם לצדיקים נוראים אלו? וענין ההסתרה שיש על כל צדיק

שאלה

לפי מה שנתבאר לעיל – במאמרי סדרת "מבקשי השם" – על צדיקי הדור יחידי הדורות, שהם רשב"י והאריז"ל והבעש"ט ורבינו מוהר"ן, שכל הצדיקים מקבלים את השפע מהם, אם כן מדוע כל הצדיקים אינם מקרבים את כל העולם לצדיקים נוראים אלו? וההסתרה שיש על כל צדיק

תשובה

"מלחמת עמלק שבכל דור, הוא כנגד הצדיק האמת"

כתב בליקוטי הלכות (הל' שבת ה' ט): "עיקר מלחמת עמלק שבכל דור, הוא כנגד הצדיק האמת, אשר הצדיק הזה הוא הפאר והיופי וההידור של כל העולם, והוא החן האמת של כל העולם, והוא בחינת יסוד הפשוט אשר ממנו נמשכים כל הארבעה יסודות שהוא כלליות כל העולמות כולם, שכולם נמשכים ממנו וכל חיותם נמשך על ידו, אשר כל מי שנכלל בשם האמת של זה הצדיק הוא מסתכל על עצמו בכל הארבעה יסודות שהם כל המידות וזוכה לחזור בתשובה לה' יתברך וכו'.

"ואם זה הצדיק האמת שבכל דור היה נתגלה בעולם, וכל העולם היו מקורבים אליו באמת, היה העולם כבר מתוקן, כי זה הצדיק יש לו כח לתקן כל העולם אם לא היו מעלימין ומסתירין אותו. אבל בכל דור ודור יש בחינת מלחמות עמלק. ועיקר מלחמתו של עמלק ימח שמו היא רק דייקא נגד הצדיק האמת הזה שהוא הראש בית. כי עמלק הוא בחינת ראשית דסטרא אחרא בחינת ראשית גוים עמלק. ועל כן כל מלחמתו הוא רק כנגד זה הראש בית האמת שכל הדורות נמשכין ממנו, בבחינת "קורא הדורות מראש", כי עמלק אינו רוצה להלחם לא את הקטן ולא את הגדול כי אם עם הראש בית בעצמו.

" אין לסטרא אחרא שום אחיזה להלחם עם הצדיק בעצמו"

"אבל מחמת שכנגד הראש בעצמו אין לו שום כח להלחם עמו בעצמו, כי זה הצדיק האמת הראש בית כבר זכה לנצח אותו ולשבר אותו בתכלית, כי לא אתהני מדיליה כלום, כי כבר שבר כל התאוות וכל המידות רעות בתכלית תכליתן בתכלית השלמות שאין שלימות אחריו. והכניע וביטל מעצמו זוהמת הנחש שהוא זוהמת עמלק שהוא הסטרא אחרא והוא הכניעם כולם מעצמו בתכלית ההכנעה והביטול עד שלא נשאר אצלו שום אחיזת הרע כלל אפילו כל שהוא, ועוד הוסיף אחר כך למסור נפשו בכל יום בשביל ה' יתברך וקיבל על עצמו יסורים קשים ומרים ממוות בשביל קדושת שמו יתברך ובשביל עמו ישראל וכו' וכו', על כן בודאי אין לעמלק שהוא ראש הסטרא אחרא שום אחיזה להלחם עם הצדיק בעצמו.

לכן הוא "עושה מחלוקת גדול בכל עת על הצדיק"

על כן כל מלחמתו הוא מה שמערבב את העולם בכל עת, ועושה מחלוקת גדול בכל עת על הצדיק האמת הזה שהוא הראש בית, כדי להרחיק את ישראל ממנו כדי שלא ישובו לה' יתברך על ידי הצדיק הזה שהוא הראש בית, שיש לו כח להחזיר כל העולם למוטב כנ"ל. וזאת הקליפה הרעה שהוא המן עמלק כל תחבולותיו וכל מלחמתו הוא להסתיר ולהעלים שם הצדיק האמת הזה שהוא הראש בית האמתי. כי קליפת עמלק מרוצה שיתקרבו ישראל לכל הראשים שבעולם. לא מבעיא הראשים של הסטרא אחרא ממש, שהם עיקר שם הטומאה, כמו ראשי הכתות של הפילוסופים והאפיקורסים. כי גם אצלם יש להם ראשים עליהם שלומדים אצלם אלו החכמות החיצוניות הנבוכות העוקרות אותם מן העולם. ולצודד נפשות לקרבם לאלו הראשים ימח שמם בודאי הן הוא משוש דרכו. ועל זה מניח עצמו בודאי לארכו ולרחבו. אלא אפילו ראשים שיש להם חלק בקדושה, שהם אנשים כשרים קצת, ואפילו אם הם צדיקים, רק שיש בהם עדיין איזה אחיזת הרע ואין להם כח להוציא את ישראל מרע לטוב, על כן מרוצה עמלק שכל אלו הראשים יהיו גדולים ומפורסמים בשם גדול בעולם, ויהיה להם התנשאות גדול, וכל כונתו הרעה רק כדי להעלים על ידי זה שם הראש בית האמיתי, שהוא הראש של כל הראשים שבעולם. והוא הבעל הבית האמיתי של העולם, שעיקר תיקון כל בני עולם לשוב לה' יתברך הוא על ידו דייקא. וקליפת עמלק כל מלחמתו להעלים ולהסתיר שמו של זה הראש בית דייקא.

"כי יש כמה ראשים בעולם"

כי יש כמה וכמה ראשים בעולם, כמו שכתוב "והמתנשא לכל לראש", ודרשו רז"ל: 'אפילו ריש גרגותא וכו". כי כל הארבעה יסודות נקראים ראשים, כמו שכתוב "והיה לארבעה ראשים", ומהם נתחלקו כמה וכמה ראשים בעולם, ואפילו בקדושה יש כמה וכמה ראשים. כי כל אחד כפי חלקו שזכה לברר איזה חלק מהארבעה יסודות על ידי בירור מידותיו ותאוותיו, כמו כן יש לו איזה חלק בראשות והתנשאות הנמשכים מבחינת בירור הארבעה יסודות שנקראים ארבעה ראשים. אבל כל אלו הראשים מחמת שלא ביררו עדיין את כל הארבעה יסודות לגמרי בתכלית הבירור, כי עדיין נשאר אצלם איזה אחיזת הרע מאיזה מידות ותאוות. וכמו ששמעתי מפי רבינו ז"ל שיש כמה צדיקים ששברו התאוות אבל עדיין נשאר אצלם שמץ מנהו.

"ואלו הצדיקים אין להם כח להחזיר בני ישראל למוטב, כי אם בכח הצדיק האמת הראש בית האמיתי שזכה לבטל הרע בתכלית וכו' כנ"ל. כי מחמת שאין בו שום רע כלל, על כן יש לו כח לתקן כל הנפשות המקורבים אליו להחזירם לה' יתברך, ועל כן על זה מתקנא עצמו ביותר הבעל דבר שהוא קליפת המן עמלק ומניח עצמו לארכו ולרחבו להעלים ולהסתיר שם והידור ופאר של הצדיק האמת הזה, ומקים עליו מחלוקת גדולה. ומתגבר בתחבולותיו להקים ראשים בעולם ולהגדיל שמם מאוד, אשר שמם נמשך משם הטומאה משמות החיצונים וכו'. ולפעמים כשרואה שאי אפשר לו להפך האמת לגמרי להעמיד רשע גמור לעשות אותו ראש ומפורסם, כי בודאי לא יטעו בו בני ישראל הכשרים, על כן הוא משתדל בתחבולותיו להתלבש עצמו באיזה כשר או צדיק שאינו גמור ונותן בלבו שיחלוק על זה הצדיק הנ"ל, שהוא הראש בית האמיתי.

"והבעל דבר מגדיל שמו של זה החולק והמתנגד על הראש בית האמיתי הוא מגדיל שמו מאוד ומפרסם אותו מאוד. כי עמלק מרוצה שכל העולם יתקרבו לאלו הראשים אף על פי שהם צדיקים קצת, כדי להרחיקם מהצדיק הגדול הראש בית האמיתי. כי כל תחבולותיו לרחק ישראל מהצדיק הראש בית האמיתי הנ"ל שכל תיקון נפשות ישראל וכל העולמות על ידו כנ"ל".

עיקר התיקון – על ידי התקשרות לצדיק האמת

ובליקוטי הלכות (הל' מקח וממכר הל' ג') כתב: "עיקר התיקון הוא על ידי התקשרות להצדיק האמת ולבלי לחלוק עליו חס ושלום, כי בודאי לאו כל אדם זוכה לשבר בשלימות את הגוף שהוא בחינת שמאל. ואזי הוא בודאי רחוק מדעת אמיתי בשלימות. ועל כן צריך להכיר את מקומו ולידע ריחוקו מה' יתברך והיכן הוא עומד בתאוותיו והבליו. על כן צריך לבטל עצמו להצדיק האמת שבדור שזכה לשבר באמת את הגוף, שהוא יודע לאכללא שמאלא בימינא, ועל כן הצדיק יכול לתקן ולברר אותו גם כן ולהדריכו בדרך ישרה ולהשיבו למקומו, ואפילו צדיקים גמורים לאו כולם זוכים לשבר בשלימות את בחינת השמאל, ועל כן כולם צריכין לקבל זה מזה וזה מזה עד שמקבלין כולם מהראש האמת שבכל דור ודור שהוא הצדיק שבדור שהוא חד בדרא אשר זכה לנקודת האמת לשבר הגוף בתכלית, אשר הוא מקשר הכל לשורשו וכו'.

"וזה בחינת פגם השבטים"

"וזהו בחינת פגם השבטים שחלקו על יוסף עד שמכרוהו בכסף. כי יוסף היה אז צדיק הדור שכולם היו צריכין לקבל ממנו וכל עבודתם ולימודם היה צריך לבוא אליו ולעלות על ידו, כי אף על פי שכולם היו צדיקים גדולים מאוד, אבל העיקר היה יוסף הצדיק בחינת נקודת האמת שבין הצדיקים, אשר יעקב מסר לו הכל, כמו שפירש רש"י על פסוק: "וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו וכו'". והצדיק האמת שהוא בחינת יוסף מרחם על הדור, שהם בחינת כלליות השבטים, ומספר להם תמיד חלומותיו ודבריו כדי שיזכו להתקשר אליו, ומעיר אזניהם שכולם צריכין להתקשר אליו, כי כל עליית תורתם ועבודתם הוא על ידו, שזהו בחינת מה שסיפר להם חלומו שראה "והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה והנה תסובינה אלומותיכם ותשתחווין לאלומתי". היינו שראה שכולם עוסקים בעבודתם ומייחדים יחודים ומקשרים קשרים דרגא בדרגא ועולם בעולם שהוא בחינת מאלמים אלומים, שהם קשרים ואגודות, בחינת יחודים וקשרים קדושים שנעשים בעולמות עליונים על ידי עבודת הצדיקים האמיתיים. "והנה תסובינה אלומותיכם ותשתחווין לאלומתי", שכל עבודתם צריכין לבוא להצדיק האמת ולהכלל בו, כי עיקר תכלית כל הקשרים והיחודים הוא להעלות הכל להשכינה, שזהו נעשה רק על ידי הצדיק האמת בחינת יוסף כנ"ל, אבל הם לא רצו להאמין בזה ואמרו: "המלוך תמלוך עלינו אם משול תמשול בנו ויוסיפו עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו", כי אומרים שכל מה שהצדיק האמת מגלה תורתו וחידושיו והשגותיו לבני ישראל, כונתו חס ושלום בשביל התנשאות למלוך ולמשול בהם, וחולקין עליו ורודפין אותו בכל מיני רדיפות, כמו אחי יוסף שרצו להרגו ולהשליכו לבור. ואפילו האוחזין עמו קצת ומרחמים עליו אומרים למכרו בעשרים כסף, דהיינו שמוכרים את הצדיק ומעלימים אותו מן העולם וכו'".

ובחיי מוהר"ן (סי' של"ג) מובא: "פעם אחת היה הרב הצדיק הקדוש מברדיטשוב בטירהאוויצע, ובשעה שהיה מסב על הסעודה עם קהל עם ועדה גדולה, הפליג מאוד במעלת קדושת מוהר"ן ז"ל מצד עצמו, לבד מגודל קדושת זכות אבותיו ז"ל. ואחר כך הפליג מאוד במעלת המקורבים של רבנו ז"ל, ואמר, שהוא יודע שרובם ככולם הם לומדים מופלגים, יראים ושלמים ואנשי מעשה וכו'. ואז אמר על הרב רבי נתן ז"ל, שהוא צדיק. ואחר כך בנסעו משם וישב עמו בעגלה שלו הרב רבי שמואל יצחק ז"ל מטשעהרין, ואז אמר לו הרב הקדוש הנ"ל: תאמין לי, אם הייתי יודע שהעולם ישמעו בקולי, אז הייתי צועק בקול גדול מסוף העולם ועד סופו, שכל מי שרוצה להיות איש כשר וצדיק ועובד ה' באמת, יהיה זהיר וזריז להתקרב להרב הקדוש הרב מוהר"ן, אך ידעתי נאמנה כי לא די לי שלא ישמעו בקולי, אף גם יתעורר על ידי זה מחלוקת גדול גם עלי. ואולי יש אחד שמהרהר בתשובה על ידי, ואפסיד גם את זאת, על כן אני מוכרח לשתוק בענין זה".

ואכן כל המעיין בספר "שבחו של צדיק" יראה, כי כמעט כל גדולי החסידות בדורות האחרונים עסקו בלימוד ספרי מוהר"ן, וכן הביאו בספריהם ציטוטים מספרי מוהר"ן, ומה שלא פרסמו לכל שילמדו בספרים אלו וכדו', יש ליישב על פי המובא לעיל מהרה"ק מברדיטשוב.

"צריכים לבקש מאוד מה' יתברך, לזכות להתקרב להצדיק האמת"

ובליקוטי מוהר"ן (ח"ב סי' ע"ח) מובא: "צריכים לבקש מאוד מה' יתברך, לזכות להתקרב להצדיק האמת, כי אשרי למי שזוכה להתקרב בעודו בחיים חיותו לצדיק האמת, אשרי לו, אשרי חלקו. [כי אחר כך (היינו לאחר מיתה) קשה אז מאוד להתקרב, וצריכים מאוד להרבות בתפילה ותחנונים מאוד, שיזכה בחיים חיותו להתקרב לצדיקי אמת]. כי הבעל דבר שם ליבו על זה מאוד עכשיו, לבלבל את העולם, כי ישראל הם עכשיו קרובים אל הקץ מאוד, ויש עכשיו לישראל געגועים גדולים וכיסופים גדולים לה' יתברך, אשר לא היתה כזאת בימי קדם, וכל אחד נכסף מאוד לה' יתברך. על כן הערים הבעל דבר והכניס מחלוקת בין הצדיקים, והקים בעולם מפורסמים הרבה של שקר, וגם בין הצדיקים האמיתיים הכניס מחלוקת גדול, עד שאין אחד יודע היכן האמת. על כן צריכים לבקש מאוד מה' יתברך לזכות להתקרב להצדיק האמת".

דרגות ומעלות הצדיקים

והנה נוכל לומר שצדיקים אלו שלא התקרבו לדרך הבעש"ט, או צדיקים אלו שלא התקרבו לדרך מוהר"ן מברסלב, היו מיחידי סגולה שהגיעו לדרגות גבוהות בלא תורת הבעש"ט ובלא תורת מוהר"ן, מצד שורש נשמתם הגבוהה וכדומה, או שנאמר שאכן היו צדיקים גדולים אך אם היו הולכים בדרך הבעש"ט ומוהר"ן היו מגיעים לדרגות גבוהות יותר ביראה ואהבה וקדושה וכדו', וכמו שמצינו בבעל התולדות יעקב יוסף והמגיד ממעזריטש, שגם קודם שהתקרבו לבעש"ט היו צדיקים וגאונים מופלגים ועסקו בתעניות וסיגופים, וידעו כל כתבי האריז"ל וכו', ואף על פי כן לאחר שזכו להתקרב לדרך החסידות עלו ונתעלו במעלות מופלגות הרבה הרבה יותר כמובא, וכן רבי אברהם מקאליסק שהיה מתלמידי הגר"א הגדולים קודם התקרבותו לדרך החסידות, וכן הבעל התניא שהיה גאון ומתמיד עצום קודם התקרבותו לדרך החסידות, ואף על פי כן אמרו על עצמם שאחר התקרבותם זכו להגיע לדרגות גבוהות הרבה הרבה יותר, וכן מצינו אצל מוהר"ן ז"ל, כגון המגיד מטירהאוויצע שהיה רב על שמונים עיירות, והיה מהצדיקים הגדולים שבדורו, ומתלמידי המגיד ממעזריטש, ובגיל שבעים שנה התקרב למוהר"ן והתבטל לפניו לגמרי בראותו גודל מעלתו, אף שמוהר"ן היה אז בן עשרים ושתים שנה. ועיין בחיי מוהר"ן (סי' תר"א): "סיפר עם אחד מצדיק מפורסם, ושיבח אותו לפני רבינו ז"ל שמשבר כל התאוות שהם אכילה ושתיה. שאל אותו רבינו ז"ל, אבל זאת התאווה איך הוא אוחז, השיב לו, מי יודע זאת. ענה רבנו ז"ל ואמר: אבל באמת העיקר הוא רק התאווה הזאת, כי שאר כל התאוות בקל יכולים לשברם, ועיקר מעלת הצדיק היא כפי קדושתו בתאווה הזאת כשזוכה לשברה לגמרי", ומזה יבין המשכיל כמה דרגות יש עד אין סוף בצדיקים, ועד כמה אנו רחוקים מלהבין מדריגות הצדיקים, ולכן כל קושיא זו אינה קושיא כלל.

אין הכוונה לזלזל בכבודם וגדולתם של צדיקים אחרים

והנה אם נאמר שדרכו של מוהר"ן ז"ל אכן צריכה לדורות אלו, אין אנו מזלזלים ח"ו בכבודם של אותם צדיקים שלא זכו להתקרב לדרכו או התנגדו לה, כי מוהר"ן היה בדרגה נוראה מאוד, והשיג מה שהשיג שצריך לחדש הנהגות חדשות לדורות אלו, ומשמים רצו שלא תתפשט תורתו בכל ישראל, כי עדיין אין רצון ה' יתברך שתבוא הגאולה, ולכן סיבבו משמים שאותם הצדיקים לא יגלו את האור הנפלא שבתורת מוהר"ן, ואותם הצדיקים המשיכו בדרך שהיתה מקובלת אצלם מדורות הקודמים, ולא רצו לקבל דרכים חדשות, אבל אם נאמר שהמתנגדים לתורת מוהר"ן צדקו, או שעל כל פנים אין דרך מוהר"ן מחוייבת לדורות אלו, אלא אפשר להתקרב כראוי לה' יתברך גם בדרכים אחרות, הרי נצטרך לומר שמוהר"ן היה בדאי ושקרן ח"ו במה שאמר שהשיג בעולמות העליונים שההנהגות שחידש הם מחויבות לדורות אלו, ושרק על ידם אפשר להיות איש כשר באמת ולהתדבק בה' יתברך באמת, וכל מעיין מעט בספרי מוהר"ן יבין מעט מזעיר עוצם גודל מעלת וקדושת מוהר"ן, ונפלאות עצותיו והדרכותיו, וח"ו לומר שבדה מליבו דברים שאינם נכונים. ומוהר"ן לא אמר שדרכו היא למי שהוא משורש נשמתו וכדו', אלא אמר שזהו הדרך לכולם עד ביאת המשיח, ולכן באמת התקרבו בכל הדורות עובדי ה' גדולים לדרכו, גם בזמנים שסבלו בגלל זה רדיפות ובזיונות.

ובודאי אין להקשות, אם אכן עיקר ההתקרבות לה' יתברך באמת תלוי בהתקרבות לצדיקי הדור יחידי הדורות וההליכה בדרכיהם, על מה עשה ה' ככה שחלק גדול מכלל ישראל היו מרוחקים מהם, ורובם גם לא ידעו כלל מגודל מעלתם כי לא התחנכו לכך, ואם כן לא היתה להם אפילו בחירה בענין זה, כי בודאי נסתרים דרכי ה', והרי עינינו הרואות בימינו שרוב ישראל אינם שומרי תורה ומצוות, וחלקם אין להם אפילו בחירה בענין זה, כי הם כתינוקות שנשבו וגדלו כך מקטנותם, ואף על פי כן אין הולכים אחר הרוב, ואין אנו יכולים להבין דרכי ה' מדוע סיבב כך, ובדורות האחרונים הללו כל המקודש מחבירו חרב מחבירו, וככל שהקדושה גבוהה יותר כך רחוקים ממנה יותר אנשים, וכל אדם החרד על נפשו וזכרון העולם הבא לנגד עיניו, לא יסתכל על הרוב, אלא יחפש ויבדוק היטב היכן היא האמת, ואז יזכה ללכת בדרך האמת לטוב לו כל הימים, ואדרבה כיון שרוצה להתקרב לצדיק גדול כל כך, ואינו ראוי לזה מחמת חטאיו ופגמיו, לכן עוברים על האדם הרבה בזיונות ושפיכות דמים כשרוצה להתקרב לצדיק כזה, כמבואר באריכות בליקוטי הלכות. וכפי מה שיכיר האדם שפלותו יותר, ויעשה חשבון נפשו באמת ויבין עד כמה הוא רחוק מה' יתברך, כך יזכה יותר לשבר את כל המניעות ולהתקרב לצדיק הדור שיכול לתקן את נפשו בשלימות ולקרבו לה' יתברך באמת.

וכמו שכתב בליקוטי הלכות (הל' ערלה הל' ה'): "בודאי מי שירגיש שפלותו באמת וישים אל ליבו איך הוא מלוכלך בעוונותיו ותאוותיו ופגמיו הרבים, בודאי ילך על ידיו ועל רגליו ויבקש בכל כוחו את רופא האמיתי שיוכל לרפא תחלואי נפשו, כי מי יוכל לסבול להיות מלבוש בבגדים צואים ומטונפים. אך הבגדים צואים בעצמם מבלבלים את דעתו ומעקמים את לבבו עד שעושה עצמו כלא ידע את טינוף מעשיו, וחפץ עדיין בכבוד של העולם הזה ונופל בגאות וגסות הרוח, ועל ידי זה אינו יכול להתקרב אל האמת שלא ילעיגו עליו בני אדם, ויהיה נחשב בעיניהם כשוטה וכמשוגע. בפרט עתה בעוונותינו הרבים שנתקיים ותשלך אמת ארצה וסר מרע משתולל והכבוד נהפך לזרים ויראי חטא נמאסין וכו', אבל מי שמשים אל לבו כאב מעשיו אשר לא טובים ומרגיש שפלותו באמת, בודאי יכיר האמת לאמיתו וישבר כל המניעות שבעולם ויתקרב אל האמת במקום שהוא".

 

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support