ראשי > מאמרים בתורת ברסלב > מבקשי השם: לימוד תורת רבי נחמן

מבקשי השם: לימוד תורת רבי נחמן

כ״ח בתשרי תש״פ

חשיבותה העצומה של תורת רבינו הקדוש ומעלת לימוד הספר ליקוטי מוהר"ן ובכלל, תורת רבי נחמן מברסלב, שעל ידה אפשר להתקרב באמת לבורא עולם ולזכות לעבוד את השם יתברך באמת.

תקציר: חשיבות תורת רבינו הקדוש וגם: מעלת לימוד תורת רבי נחמן מברסלב

ליקוטי מוהר"ן

הספר ליקוטי מוהר"ן, כולל מאמרים [-'תורות'] שגילה רבי נחמן מברסלב בזמנים שונים, בעיקר בזמני המועדים, והוא מלא עצות קדושות ונוראות, ומדבר מכל המצוות, וכל המידות, ומשבירת כל התאוות, והרבה דברי התחזקות להתקרב לה' יתברך בכל מצב. הוא מדבר לכל אחד ואחד, מהקטן שבקטנים עד הגדול שבגדולים, והם השגות עליונות וגבוהות, ונעלם ונסתר בהם דברים גבוהים מאוד, וכל כתבי האריז"ל ומאמרי הזוהר והתיקונים וכל דרכי הקבלה, כולם כאחד כלולים בספר קדוש זה, אך גם מי שקצרה ידו מלהבין דברים עמוקים, יוכל למצוא בספר זה עצות קדושות ומוסר נפלא היוצאים מכל מאמר ומאמר, כמבואר בהקדמת הספר עיי"ש.

כיום חוברו כמה ספרים המבארים את הספר 'ליקוטי מוהר"ן' על מנת להנגישו לכל אחד, ברמות שונות של עמקות ('ליקוטי מוהר"ן המבואר', המשלב ביאור בתוך הטקסט, פאר הליקוטים' המשלב פירוש, מקורות וכו' סביב הטקסט. גם כאן באתר אנו מעלים ליקוטי מוהר"ן מבואר, המשלב ביאור בתוך הטקסט, יחד עם הערות לעיון עמוק יותר בספר, במדור "ליקוטי מוהר"ן המבואר").

ליקוטי הלכות

הספר 'ליקוטי הלכות', – ביאור על פי חסידות ועל פי תורת רבי נחמן על סדר ארבעת חלקי השולחן ערוך.

מצד אחד הוא קל יותר להבנה מהספר 'ליקוטי מוהר"ן', אך מצד שני הוא בנוי ומיוסד על הספר 'ליקוטי מוהר"ן', ולכן כשהאדם עדיין לא למד את הספר ליקוטי מוהר"ן, הוא יתקשה להבין היטב ובצורה ברורה ממש את המאמרים שבליקוטי הלכות. כמו כן נתחברו הרבה ספרים המעמיקים בספר ליקוטי מוהר"ן, לבאר ולגלות מעט מן העומק העצום הטמון בספר זה, וישנם ספרים רבים שכל הספר כולו מיוסד רק על מאמר אחד מהספר ליקוטי מוהר"ן.

(רשימה נוספת של ספרי ברסלב, העוסקים ומבוססים על תורת רבי נחמן מברסלב, תוכלו לראות במדור הביבליוגרפיה – רשימת ספרי ברסלב – שבאתר – כאן)

"העולם לא טעמו אותי כלום"

בחיי מוהר"ן (סי' ש"מ) מובא: "אמר, העולם לא טעמו אותי כלום עדיין. אילו היו שומעים רק תורה אחת שאני אומר עם הניגון והריקוד שלה, היו כולם בטלים בביטול גמור. היינו כל העולם כולו אפילו חיות ועשבים וכל מה שיש בעולם, הכל היו מתבטלין בכלות הנפש מגודל עוצם התענוג המופלא והמופלג מאוד מאוד".

ומבאר שם ר' נתן ז"ל: "ואפשר להבינו, כי מי שהוא יודע ניגון וריקוד, הנה מי שמנגן, מטבע הניגון שנמשך נפש השומע אחר הניגון ומתבטל בכלות הנפש אחר תנועות הניגון כפי כל תנועה ותנועה של הניגון כפי מה שיש כח לאותה התנועה לשבר ולעורר הנפש להמשיכה אחריה. מכל שכן מי שיכול לרקד שיהיה הריקוד מכוון ממש כפי תנועת הניגון. כי יש תנועות בכל איבר ואיבר ששייך לתנועות הניגון, שאצל זאת התנועה צריכים לנענע בראשו או לכפול עצמו, וכיוצא בשאר איברים וברגלים שצריכין לעשות תנועה בגופו וברגליו כפי תנועות הניגון מכוון ממש וכו'" עיי"ש עוד.

"הספר שלי הוא אתחלתא דגאולה"

וכן מובא שם: "נשמע מפיו הקדוש שאמר שהספר הקדוש שלו ליקוטי מוהר"ן (כאמור, הספר העיקרי המרכז את התורות שאמר רבי נחמן והוא הבסיס והיסוד לתורת רבי נחמן מברסלב) שיצא בעולם הוא אתחלתא דגאולה. ואמר מאחר שיצא בעולם אני חפץ מאוד שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל פה. כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאוד לה' יתברך אשר אין ערוך אליו. אחר כך אמר בפירוש שהלימוד בחיבוריו הקדושים הוא אתחלתא דגאולה במהרה בימינו אמן. ואמר שטוב לקבוע לעצמו שני שיעורים ללמוד ספריו הקדושים, שיעור אחד פשוט ללמוד במהירות הרבה מאוד כדי שיהיה שגור בעל פה, ושיעור אחד ללמוד בעיון גדול. כי יש עמקות גדול ונפלא בספריו. ובשיחות הר"ן (סי' קצ"ו) מובא שאמר: "המוסר של התורה שלי נפלא ועצום מאוד. אילו היו אומרים זאת התורה בלשון אחר בלשון מוסר, היה מעורר ומשבר את הלב מאוד, כי כולה מוסר השכל, מוסר גדול ונורא מאוד. על כן צריך ליזהר לקיים מה שהזהרתי אתכם לעשות מן התורה תפילה. כי תיכף כשמתחילים להכניס זאת התורה בתוך דברי התעוררות ושיחה של תפילה בודאי תעורר ותשבר את ליבו מאוד".

"אם יתמידו בספריו יכולים להיות איש כשר באמת"

וכן מובא שם בחיי מוהר"ן: "פעם אחת היה מזרז את אחד ללמוד את ספרו, ואמר שהוא מצוה גדולה ללמוד ספרו הרבה. ואמר לו שיכולים להיות נעשה בעל מוח גדול על ידי ספרו, כי יש בו שכל גדול ועמקות נפלא מאוד על פי פשוטם של דברים. וגם אם יתמידו בספריו יכולים לזכות להיות נעשה איש כשר באמת, ואז יזכה לראות הפנימיות שיש בספריו הקדושים, כי יש בהם פנימיות הרבה מה שאין נראה על פי פשוטו כלל. אשרי הזוכה ללמוד ולהתמיד בהם הרבה".

ועוד מובא שם: "אמר, שמה שנכתב בלשונו צריכין לדקדק בו כמו במקרא, כי הוא חוזר בכל פעם דבריו שנראה לכאורה שפת יתר, והוא בכונה גדולה. וצריכין לדקדק בו מאוד וכו'. ומי שיש לו עינים וישים דעתו וליבו היטב לדברי רבינו ז"ל יבין מעט מזער מעוצם העמקות הנפלא שיש בספריו, אשר לא נמצא דוגמתם בשום ספר שיהיה בדבריו עמקות נפלא ונעים כמו בספריו הקדושים".

"יכולים להיות בעל תשובה גמור על ידי לימוד הספר שלו"

ועוד מובא שם: "פעם אחת היה משבח את הספר שלו מאוד, ואמר שיכולין להיות נעשה בעל תשובה גמור על ידי לימוד הספר שלו. והיה חפץ ומשתוקק מאוד שידפיסו ספרו עוד כמה פעמים ויתפשטו בעולם. ואמר שיהיו בני אדם שילמדו ויתפללו על ידי הספר הזה. ואמר שמי שישב ויעסק בספריו רק בלי קינטור ונצחון, ויסתכל בו באמת, אז בודאי יהיו נבקעים אצלו כל גידי קשיות לבבו.

ואמר שכל אדם צריך להשתדל לקנות הספר שלו. ומי שאין לו במה לקנות ימכור כר מתחת ראשו ויקנה הספר שלו. ואמר שהספר שלו יהיה חשוב מאוד, ויבקשוהו ויחפשוהו מאוד ויודפס ויחזור ויודפס כמה וכמה פעמים ויהיה חשוב מאוד, רק נכספתי לראות זאת, ואהיה אני עומד ומסתכל מן הצד איך לומדים בו ומדפיסים אותו". וכן אמר: "הבעל דבר יכול לחפות ולכסות את העינים מאוד, אבל בלא זה היה הספר עושה התעוררות גדול מאוד בעולם".

"כל שיחה שלו היא התעוררות נפלא"

וכן מובא שם: "אמר רבינו ז"ל בפירוש, שבכל שיחה ושיחה שהיה משיח ומדבר עמנו יכולים להיות על ידה איש כשר, ואפילו צדיק גמור כל ימי חייו כמו שאני רוצה, אם ירצה לילך עימה לקיים כפי שיחתו הקדושה. ומי שזכה לשמוע שיחתו הקדושה מפיו הקדוש הוא יודע זאת באמת ובבירור. וגם אפילו עכשיו כשלומדים דבריו הקדושים יש להם גם כן כח גדול לעורר לה' יתברך לזכות לדרכי ה' באמת, למי שישים ליבו היטב לדבריו ולשיחותיו הקדושים הנאמרים בזה הספר, ובשאר ספריו הקדושים. כי כל שיחה שלו היא התעוררות נפלא ונורא מאוד ודרך ישרה ונכונה מאוד לעבודת ה' יתברך לכל אחד לפי מדרגתו יהיה באיזה מדרגה שיהיה. אפילו מי שהוא במדרגה עליונה מאוד יכול לקבל דרך ישרה ועצות נפלאות מכל שיחה ושיחה שלו. וכן להיפך מי שהוא בתכלית מדרגה התחתונה חס ושלום באיזה מקום שהוא, יכול לקבל דרך ישרה ועצות נכונות מכל שיחה ושיחה שלו למלט נפשו מיני שחת, ולשוב אל ה' באמת אם ישים לבו לדבריו היטב, ויקיים אותם באמת ובתמימות בלי שום חכמות. אשרי מי שיאחז בהם".

וכן אמר: "איני אומר לכם מתורתי כי אם הפסולת, והיא נמוכה אלפי אלפים וריבי רבבות מדרגות מכפי מה שאני משיגה, ואיני יכול לומר נמוך יותר".

וכן מובא שם שאמר: "אם היה הבעל שם טוב שומע תורתו היה אצלו גם כן חידוש, אם היה רבי שמעון בר יוחאי שומע תורתו היה גם כן חידוש גם אז". ועוד מובא בחיי מוהר"ן (סי' ה'): "התורות שנאמרו על מאמרי רבה בר בר חנה (בלקוטי מוהר"ן א' – ט"ו) אמר רבינו ז"ל שאמרם בשם אומרו, היינו בשם רבה בר בר חנה בעצמו. גם בעת שהתחיל לגלות תורות על מאמרי רבה בר בר חנה אז סיפר שרבה בר בר חנה בא אליו ושיחר פניו ואמר מדוע אינו משים לב להמאמרים שלו, וביקש אותו על זה שישים ליבו עליהם, והוא יגלה לו בהם חידושים נפלאים ונוראים".

"צריכים ללכת עם אותם התורות"

ועוד מובא שם: "אמר, שגם בני אדם השומעים התורה של הצדיק האמת ואינם מבינים אותה, לעתיד בעולם הבא יבינו, כי העיקר תורה שלו היא להנשמות שלנו, שכשנבוא לעולם הבא יהיו הנשמות שלנו בקיאים באותם התורות הגבוהים מאוד. גם בעולם הזה צריך לקיימם בפשיטות על כל פנים, לילך בהם, כאשר שמענו מפיו הקדוש כמה פעמים שצריכים לילך עם אותם התורות, דהיינו לילך איזה זמן עם זאת התורה, וכל העבודות שלו מבוקר עד ערב יהיו עם הילוך של אותה התורה שהוא הולך בה בעת ההוא. ואחר כך ילך איזה זמן עם תורה ממאמר אחר, וכן יתנהג תמיד, עד אשר יעבור וילך עם כל התורות שאמר, וה' יתברך יעזור לזה. והעיקר לבל יהיה מבוהל ומבולבל שלא ירצה לחטוף הכל בבת אחת, ורק צריך להתנהג בנחת בהדרגה מעט מעט וכו', ועל ידי זה יוכל לזכות למה שיזכה עד שיזכה לקיים הכל".

מאמר הזה הינו השלמה חלקית לסדרת מאמרי "מבקשי השם", העוסק בדרך החסידות ומרחיב על תורת רבי נחמן מברסלב, אולם אינו מסכם את כל רוחב יריעת תורת רבי נחמן, אלא עוסק בעיקר במעלת לימוד ליקוטי מוהר"ן. קראו את הסדרה כולה – ואתם מוזמנים גם לעיין במאמרים שבאתר על מנת להעמיק עוד ולגלות עוד על תורת רבי נחמן מברסלב

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support