ראשי > מאמרים בתורת ברסלב > התקשרות לצדיק

התקשרות לצדיק

ב׳ בסיון תשע״ט

בוודאי ישנם כל מיני דרגות של בני אדם שמקיימים את הפסוק "את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור", אבל ברור הדבר שעיקר כוונת המילה "האדם" בפסוק זה הכוונה היא על הצדיק הגדול שהוא יחיד בדורו דוגמת משה רבינו ע"ה, והוא מקיים את הפסוק והוא ירא את האלוקים ושומר מצוותיו בדרגה העליונה ביותר שרק הוא יכול ומסוגל לקיים.

כל העולם לא נברא אלא לצוות לזה

הגמרא במסכת שבת דף ל' ע"ב שואלת על הפסוק (קהלת י"ב י"ג) "סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם", מה הכוונה "כי זה כל האדם"? ומשיבה בשלשה אופנים, רבי אליעזר מפרש כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה, רבי אבא בר כהנא מפרש שקול זה כנגד כל העולם כולו, שמעון בן עזאי  ואמרי לה שמעון בן זומא מפרש לא נברא כל העולם כולו אלא לצוות לזה.

מדברי הגמרא אנו רואים כי רבי אליעזר סובר שכל העולם נברא בשביל האדם שירא את האלוקים ושומר מצוותיו, רבי אבא בר כהנא סובר שאם נשים את כל בני העולם בצד אחד של מאזניים ובצד השני נשים את האדם שירא את האלוקים ושומר מצוותיו שניהם יהיו שקולים. לפי שני הפירושים הללו לא קיים כל חיבור וקשר בין האדם הגדול הזה שהוא ירא את האלוקים ושומר מצוותיו לבין בני העולם.

לצוות – לשון צוותא וחיבור

לעומת זאת מדברי רבי שמעון בן עזאי או רבי שמעון בן זומא אנו רואים שאדרבה צריך וחייב שיהיה חיבור בין אותו האדם הגדול לבין שאר בני העולם וכמו שרש"י מפרש את המילה לצוות – מלשון צוותא וחבור.

והנה בוודאי ישנם כל מיני דרגות של בני אדם שמקיימים את הפסוק "את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור", אבל ברור הדבר שעיקר כוונת המילה "האדם" בפסוק זה הכוונה היא על הצדיק הגדול שהוא יחיד בדורו דוגמת משה רבינו ע"ה, והוא מקיים את הפסוק והוא ירא את האלוקים ושומר מצוותיו בדרגה העליונה ביותר שרק הוא יכול ומסוגל לקיים.

להיות 'צוותא' לצדיק הגדול

והנה מדברי הגמרא משמע שהדבר הגדול והעצום והתכליתי ביותר בעולם הזה ושיא המדרגה העליונה שאדם יכול להגיע אליה הוא להתחבר ולהיות צוותא לצדיק הזה. ובאמת רבינו הקדוש והנורא בעצמו אמר דבר זה, כמובא בספר חיי מוהר"ן סימן שט"ז: "הוכיח את אחד שלא היה אצלו כמה שנים, וענה ואמר לו: הלא כל העולם נברא אלא לצוות לזה (מסכת שבת ל ע"ב) ועל כן כל אחד ואחד צריך ליתן איזה כח וסיוע לזה הצדיק להיות לו צוותא וכו', ויש שהם נעשים לו בחינת צוותא על ידי תפילתם או על ידי יראת שמים שלהם, שעל ידי זה נותנן כח וסיוע לזה הצדיק, ויש שנותנים לו ממון או כיוצא בזה מה שכל אחד עושה איזה דבר שבקדושה שעל ידי זה נעשה צוותא לזה, אבל כפי מה שאני רואה אין אתם נצרכים כלל להעולם, כי אין מגיע מכם שום צוותא לזה, עד כאן לשונו הטהור. ועל ידי ההתחברות אל הצדיק הזה זוכים לקדושה וטהרה, לתורה ולתפילה, לאמונה וליראת שמים ולכל הטובות שבכל העולמות (עיין ליקוטי מוהר"ן סימן פ"א ובספר חיי מוהר"ן סימן ש"ב, שנ"ד.

אין שכל אנושי יכול לשער גודל מעלת התלמידים האמיתיים המקורבים לרבינו הקדוש ומקיימים עצותיו כל אחד לפי דרגתו ובפרט מי שזוכה להיות אצלו בראש השנה בתמימות ובפשיטות ושעל זה אמר רבינו כי "אין דבר גדול מזה" (חיי מוהר"ן סימן ת"ו) ורבי אברהם ב"ר נחמן ז"ל בספרו חכמה ותבונה סימן א' כותב ש"בזה תלויה הגאולה". ואף על פי שאין אנו ראויים עדיין לגאולה הנצחית, בזכות ההשתטחות על קברו של הצדיק האמת נזכה לגאולה במהרה בימינו אמן.

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support