ראשי > מאמרים בתורת ברסלב > המתנה הגדולה שנתן לנו רבי נתן

המתנה הגדולה שנתן לנו רבי נתן

י׳ בטבת תש״פ

המתנה הגדולה של רבי נתן מברסלב – והלימוד הגדול שעלינו ללמוד ממסכת חייו המופלאה, היא שנלמד ממסירות נפשו העצומה, ונכלל גם אנחנו באורו הגדול של רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב באמת, בלב ונפש

בימים אלו, חל יום פטירתו של גאון עוזנו ורוח אפינו, מורנו רבי נתן, תלמידו הנאמן של רבנו הקדוש. על כן נתון אל לבנו לספר שבחיו ותהילותיו בפינו, למען נזכה לדבקה בדרכו הקדושה ולהיכלל בלבו הגדול, שהוא הלב של העולם המתגעגע והמשתוקק אל המעיין בהשתוקקות אין סוף.

רבנו הקדוש הפליג בשבחו של רבי נתן ואמר: "צריכים אתם להחזיק לו טובה, שלולא הוא – לא היה נשאר ממני אפילו דף אחד" (א בלעטעל שמות). וכאן הבן שואל, הרי גם לפני התקרבות רבי נתן, היו מתלמידי רבנו שכתבו את תורותיו הקדושות, כגון רבי אברהם פטרבורגר, ועוד. וכן, הלא יש כמה וכמה תורות בכתב יד רבנו בעצמו, ואם כן, מדוע התבטא רבנו שלולא רבי נתן לא היה נשאר ממנו מאומה?!

ועוד יש לתמוה, תמיהה גדולה ועצומה: מדוע מזמן הבעל שם טוב הקדוש לא שמענו על אדם שהיה נרדף ונרמס עד עפר כמו רבי נתן? שהרי מה לא עוללו לו? העלילו עליו עלילות נוראות, הוציאו נגדו צו גירוש מהעיר ברסלב לכמה שנים, החרימו את כתביו והשליכהו לבית הכלא, כפושע נקלה. היו רוגמים את ביתו באבנים ואף אותו, בלכתו ברחוב. ובאחד ממכתביו הוא מספר: ״הלכתי למקווה וב״ה חזרתי בחיים ולא הרגוני…" (לא פעם היו מתנגדים משליכים בגדיו לתנור הבוער בבית המרחץ) ועוד הגדילו לעשות והתירו את דמו, והוציאו כרוזים שמותר להרוג אותו ואת הנלווים אליו, ומי שיעשה זאת יקיים מצווה גדולה (ידוע שלמעלה ממניין מחסידי ברסלב נהרגו בגלל דביקותם ברבנו באותם ימים, ומוהרנ״ת אמר על כך: האם לא כדאי להיהרג בשביל רבנו?)

וכל כך למה? מדוע? הרי אף אחד מתלמידיו הקדושים של רבנו לא נרדף אפילו חלק מרבבה ממנו, ומדוע הוא סבל כ"כ מהתנגדות? אלא שבאמת, לשתי השאלות ישנה תשובה אחת. כי אמנם היו לרבנו תלמידים קדושים ונוראים שהתעלו במדרגתם למעלה ממלאכי השרת. אבל לאחר הסתלקותו של רבנו, לא השיג אף אחד בדעתו שרבנו הוא המנהיג היחידי של עם ישראל עד ביאת משיח. לכן התנהגו כמנהיגים בפני עצמם כמקובל בכל החצרות החסידיות שאחרי פטירת הרבי ישנם ״ממשיכים״. ותלמידיהם של אותם גדולי תלמידי רבנו כבר לא נסעו לאומן לראש השנה.

אחד היה רבי נתן, שידע בידיעה ברורה וחזקה שרבנו הקדוש חי בתוכנו עד ביאת גואל ועד בכלל, אדרבה, לאחר הסתלקותו הוא מצוי אתנו יותר (וככוחו אז כן כוחו עתה ויותר ויותר) והוא משיג כל פעם השגות חדשות ונפלאות שאין להם קץ וסוף, שעל ידם יש תקווה לגרוע שבגרועים שאין גרוע אחריו.

יחיד היה רבי נתן. רק הוא השיג שכל דיבור של רבנו, כמו דבוריו על גודל מעלת הראש השנה שלו וכו' הן לדורי דורות ולנצח נצחים.

וכל ימיו היה מתיירא שלא יכשל חלילה בפרסום של שקר, כמסופר, שבחג השבועות הנקרא 'שבועות הגדול' הגיעו אליו שמונים מחסידי ברסלב, (שזה היה כל חסידות ברסלב) ורבי נתן דיבר דיבורים נלהבים ממעיינו של רבו, ומגדלותו וכוחו הנצחי, ואז היה נוכח שם רבי שמעון מקרימנטשוק משמש רבנו שבא מארץ ישראל, והוא התפעל עד עמקי נפשו מדבוריו הנשגבים, אמר ליושבים לצדו: ״אני הרי מבין בצדיקים, שהלא, עזבתי את כל צדיקי הדור והתקרבתי לרבנו בהיותו בן שלוש עשרה בלבד, ובכן, אומר אני לכם, שהיום רבי נתן הוא צדיק הדור…״ ויהי כשמוע רבי נתן את הדברים שנלחשו, הרים קולו בזעקה גדולה ועצומה: ״אני יודע שאני לא הרבי! אני יודע שאני לא הרבי!״

ובזעקה הנוראה הזאת, מתמצית גדולתו של מוהרנ״ת, אשר כל כספו ותשוקתו כל ימיו היו אך ורק לדבר אחד, לגלות ולפרסם בעולם את תוקף גדולת רבו עתה, עתה ממש. כי באמת לאמיתו רבנו לא הסתלק מאתנו, אלא חי וקיים עמנו ואצלנו (וראה בליקוטי הלכות שלוחין ה' נפלאות מזה).

ועל זה התכוון רבנו שצריכים אנו להחזיק טובה לרבי נתן, כי בלעדיו אפילו אם היו ספרי רבנו בעולם והיו לומדים בהם, היה זה כלימוד שאר ספרי חסידות שאין בהם משום התקשרות לצדיק עצמו, אלא לימוד ספריו בלבד.

ועוד, כי בלי האמונה שרבנו חי וקיים ממש (לא בגופו, כי אם בנשמתו למעלה מהמקום והזמן, ובפרט במקום ציונו הקדוש) יש סכנה גדולה, כי אפשר לומר בספריו הקדושים פירושים עקומים ומשובשים, כגון לפרש חס ושלום ש'צדיק הדור' הוא מישהו אחר זולת רבנו, ושאר טעויות שמנסה הבע״ד להכניס בעולם (כי כאשר ראה שלא עלה בידו להילחם עם לבוש 'מתנגד', התחכם ביותר להסתיר ולהעלים את גדולתו של רבינו הק' להרחיק ממנו את בני האדם בדמות של ״חסיד ברסלב״, כי אין סוף לתככיו ונכליו).

והמתנה הגדולה והעצומה שנתן לנו רבי נתן לדורי דורות, היא את הידיעה שרבנו בעצמו נמצא עמנו, על כיסאו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כמו שכותב באיגרותיו הקדושות שוב ושוב:

״אך כוחו של זקן דקדושה גדול מאוד, הוא התחיל וגמר, יתחיל ויגמור״ (עלים לתרופה של״ג)

״הוא רבנו, הוא מורנו בעולם הזה, בעולם הבא, לנצח…״ (שם ע״ג)

״איך שהוא, איך שהוא, יש ויש כוח לדברי אדוננו מורנו ורבנו הנחל נובע מקור חכמה זכר צדיק וקדוש לברכה, לעורר ולחיות ולשמח גם אותך, וגם גרועים אלפים ורבי רבבות פעמים ממך ר״ל, כי גדולת כוחו של זקן דקדושה סבא דסבין שאנו חוסים בו, שאין חקר…״ (שע״ט)

* * *

ואין לומר: הלא העיקר הוא קיום עצות הצדיק, למה נפקא מינה מי הוא צדיק דורנו?

כי בליקוטי הלכותיו הקדושות מבאר מוהרנ״ת שהתורה של הצדיק היא רק הכלי שעל ידה יכולים להתקשר אליו עצמו, והתורה שלו היא כמו הגוף, אבל העיקר הוא הנשמה דהיינו האמונה והסמיכה על נשמת הצדיק, כי ״כל מי שסמוך יותר על כוח הצדיק, שיש לו כוח אמיתי כפי סמיכתו באמת, כן הצדיק סומך אותו ביותר, כי בוודאי יש שינויים רבים בין בני אדם בעניין הסיוע דלעילא״ (שם)

* * *

על כן שוב אין להפליא מדוע נורו כל חיצי ההתנגדות והרדיפות דווקא לעברו של רבי נתן, כי ידע הבע״ד שכל עוד שרבי נתן חי וקיים ומשמיע דבריו, נחשב הדבר שרבנו חי וקיים, אדרבא, היה נוח לו לבעל דבר שרבי נתן יהיה אדמו״ר בפני עצמו ואז חלילה תפסק השראתו הקדושה של רבנו בעולם.

אבל רבי נתן בתוקף גבורתו ואמיתת לבו ומסירות נפשו עבור ישראל עם קדוש, לחם כל ימיו אך ורק כדי לגלות שכוחו של רבנו לא נפסק, והוא מאיר בעולם עד ביאת משיח צדקנו, ולא נטל לעצמו שום גדולה כלל, ועל זה חרק הבע״ד שיניו עליו…

* * *

על כן, כל מי שמבקש את ישועת נפשו באמת, לצאת מגלות התאוות והמידות הרעות ולהדבק בה' באמת לאמתו, יחוס על נפשו וילך בעקבותיו של רבי נתן, ייכלל בלבו הגדול, באהבת נפשו הנצחית לרבנו הקדוש, יסמוך על כוחו הגדול של רבנו שיכול לתקן אפילו את הנשמה הפגומה והמקולקלת ביותר ולקרבה אל ה'. ילמד בספריו הקדושים, ויספר לפניו את כל העובר עליו, כאשר בחיים חיותו ממש (כי התפשטות נשמת הצדיק היא בכל העולם ובפרט במקום ציונו הקדוש באומן) ואז בוודאי רבנו יאיר לו את הדרך, איך לצאת מכל המלכודות שנלכד בהם ולשוב אליו יתברך באמת, אמן.

 

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support