Book Info

ראשי > Book Info

Book Info

אומן - מי, מה ואיך? כ”ד בטבת תשע”ה, 15.06.2015

הקדמת המסדר והמביא לבית הדפוסהקדמה הראשונה שהיה נדפס בלקוטי מוהר"ן דפוס ראשון בחיי רביז"לישמחו הצדיקים וחסידי הדור אתם ראו שמעו לא נאמר אלא ראו כי ה' נתן לכם מטמון בעולם להשמיע דברים העוים ברומו של עולם לגלות אוזן ברים עליונים ונעלמים הקדמות יקרות נפלאים ונוראים ממקור חיים מקור עליון המה נובעים דרושים עליונים ומתוקים לחיך ובלב קבועים דרך חכמה וצחות מטעים מטעמים והנה הכל תוכחת מוסר ודרך חיים ההוגה בו עיניו ישא לשמים ויאמר זה הוא מקור מים חיים הנוזלים מן לבנון, ברק השנון, ולהלביש בחלוקא דרבנן, למען כל אחד לפי השגתו יקח שמץ מנהו ובלבם רושם ישאר, כי הנה נא ידעתי בעצמי אנכי איש בער, מחכמת התורה ואף משכל אנושי נבער, ואין די באר, ובעת העתקתי זה הספר, אחזוני צל פחד וחפר, ובהטעמי דברים המתוקים כדבש מיער, הנה הלב לשמים בוער, והנני מחשב אם זה באיש כמוני, אשר מימי לא טעם אף לחם עוני, מה יאמרו הגבורים הצוללים במים אדירים, וכל ימיהם אוכלים לחם אבירים, ושאו לשמים עיניהם לברכו על כל ברכה אשר ברא בעולמו ככה, ואין להאריך בשבחי הספר הקדוש הלזה כההוא מרגניתא כל מה דאת משבחה את פוגם במעלתה, וכי הנה פה קדוש בר הוא ניהו הרב החסיד בוצינא קדישא בעל המחבר ומפיו יוצאים הדיבורים שלא להדפיס ההסכמות וחרמות אשר מונח תחת ידו מכמה גאוני זמנינו על משך עשר שנים כדרך כל חובר חיבור מחמת שאין בהם תועלת, ואף לדברי תורה מחשבה מועלת כל זמן שהספר אינו נמכר וחסרונו לא נתמלא מהוצאות אשר על הדפוס עלה, מי הוא זה אשר יעלה על לבו להדפיסו שנית ולהרבות ולפזר ממונו ספק אתי ספק לא אתי לידו ממונו, אף מי שאין בו דעת קונו הלא לא יפקיר ממונו ואם כן הוא רחוק משכר ולהפסד קרוב כי דרך המסכימים דברים לעבור ולהרבות בתוארי המחבר ובין כוכבים ישימו קינו לארוב ומצפון תנשא הרוח להוליד התנשאת רוח ועבודתו יוליך הרוח ולעתיד מה יהגה כאשר אין בפיו מענה ואין פרקליט אשר בפניו יענה וכאשר הוא מהנמנע שלום יענה ורעה אליו לא תאונה וכשמוע דברים כנים ונפתל בהם אינם, אמרתי גם אני הלא מי קטן ממני להבין דברי הספר כמוני ואף כי חדל אנכי מאישים לא עלי הוא האשם לעבור את פיו קודש הקדשים שבחי הספר לבאר אין די באר על ידי איש בער אשר מחכמה נבער ואשמור דרך חיים משתוקי בשתים הוא סמא דכולא על דברים קדושים כאלה על כן אזחילה ואירא שבחי הספר לספרה, ואוהבי אמת רודפי צדק אשר יבאו ביתה לבדוק ידונו אותי לכף זכות אף אם יראו מעוות כי אין דפוס בלא טעות, וגם לא נעתק מכתב יד אחד רק השומעים ביום שמעם כתבו כל אחד ואחד ואין מלט מהכתב למכתב שלא תהא איזה שגיאה מלבד אשר יחדש מהדפוס וההגהה ועלי דידי יהדרו את אשר יעדרו ואל ישימו עלי חטאת אשר נואלתי בכל האפשרי והייתי נזהר ונפתל לא נפתלתי לזאת עד כה מילתי ועל ה' אשים תקותי כי הוא יהיה בעזרתי גם עד זקנה ושיבה אל יעזבינו אין פרץ ואין צוחה ברחובותינו ויבא משיח צדקנו במהרה בימינו אכי"ר.

כה דברי המעתיק והביא לבית הדפוס הק' נתן בלא"א נפתלי הירץ מנעמריב הבירה חתן הרב החסיד המפורסם הגאון האמיתי הרב המאה"ג מוהר"ר דוד צבי זצוק"ל שהיה אב"ד ומרא דאתרא בק"ק קרעמניץ וקודם פטירתו נתקבל לראב"ד ו"א בק"ק מאהוליב יצ"ו.

הקדמת המסדר והמביא לבית הדפוסהקדמה הראשונה שהיה נדפס בלקוטי מוהר"ן דפוס ראשון בחיי רביז"לישמחו הצדיקים וחסידי הדור אתם ראו שמעו לא נאמר אלא ראו כי ה' נתן לכם מטמון בעולם להשמיע דברים העוים ברומו של עולם לגלות אוזן ברים עליונים ונעלמים הקדמות יקרות נפלאים ונוראים ממקור חיים מקור עליון המה נובעים דרושים עליונים ומתוקים לחיך ובלב קבועים דרך חכמה וצחות מטעים מטעמים והנה הכל תוכחת מוסר ודרך חיים ההוגה בו עיניו ישא לשמים ויאמר זה הוא מקור מים חיים הנוזלים מן לבנון, ברק השנון, ולהלביש בחלוקא דרבנן, למען כל אחד לפי השגתו יקח שמץ מנהו ובלבם רושם ישאר, כי הנה נא ידעתי בעצמי אנכי איש בער, מחכמת התורה ואף משכל אנושי נבער, ואין די באר, ובעת העתקתי זה הספר, אחזוני צל פחד וחפר, ובהטעמי דברים המתוקים כדבש מיער, הנה הלב לשמים בוער, והנני מחשב אם זה באיש כמוני, אשר מימי לא טעם אף לחם עוני, מה יאמרו הגבורים הצוללים במים אדירים, וכל ימיהם אוכלים לחם אבירים, ושאו לשמים עיניהם לברכו על כל ברכה אשר ברא בעולמו ככה, ואין להאריך בשבחי הספר הקדוש הלזה כההוא מרגניתא כל מה דאת משבחה את פוגם במעלתה, וכי הנה פה קדוש בר הוא ניהו הרב החסיד בוצינא קדישא בעל המחבר ומפיו יוצאים הדיבורים שלא להדפיס ההסכמות וחרמות אשר מונח תחת ידו מכמה גאוני זמנינו על משך עשר שנים כדרך כל חובר חיבור מחמת שאין בהם תועלת, ואף לדברי תורה מחשבה מועלת כל זמן שהספר אינו נמכר וחסרונו לא נתמלא מהוצאות אשר על הדפוס עלה, מי הוא זה אשר יעלה על לבו להדפיסו שנית ולהרבות ולפזר ממונו ספק אתי ספק לא אתי לידו ממונו, אף מי שאין בו דעת קונו הלא לא יפקיר ממונו ואם כן הוא רחוק משכר ולהפסד קרוב כי דרך המסכימים דברים לעבור ולהרבות בתוארי המחבר ובין כוכבים ישימו קינו לארוב ומצפון תנשא הרוח להוליד התנשאת רוח ועבודתו יוליך הרוח ולעתיד מה יהגה כאשר אין בפיו מענה ואין פרקליט אשר בפניו יענה וכאשר הוא מהנמנע שלום יענה ורעה אליו לא תאונה וכשמוע דברים כנים ונפתל בהם אינם, אמרתי גם אני הלא מי קטן ממני להבין דברי הספר כמוני ואף כי חדל אנכי מאישים לא עלי הוא האשם לעבור את פיו קודש הקדשים שבחי הספר לבאר אין די באר על ידי איש בער אשר מחכמה נבער ואשמור דרך חיים משתוקי בשתים הוא סמא דכולא על דברים קדושים כאלה על כן אזחילה ואירא שבחי הספר לספרה, ואוהבי אמת רודפי צדק אשר יבאו ביתה לבדוק ידונו אותי לכף זכות אף אם יראו מעוות כי אין דפוס בלא טעות, וגם לא נעתק מכתב יד אחד רק השומעים ביום שמעם כתבו כל אחד ואחד ואין מלט מהכתב למכתב שלא תהא איזה שגיאה מלבד אשר יחדש מהדפוס וההגהה ועלי דידי יהדרו את אשר יעדרו ואל ישימו עלי חטאת אשר נואלתי בכל האפשרי והייתי נזהר ונפתל לא נפתלתי לזאת עד כה מילתי ועל ה' אשים תקותי כי הוא יהיה בעזרתי גם עד זקנה ושיבה אל יעזבינו אין פרץ ואין צוחה ברחובותינו ויבא משיח צדקנו במהרה בימינו אכי"ר.

כה דברי המעתיק והביא לבית הדפוס הק' נתן בלא"א נפתלי הירץ מנעמריב הבירה חתן הרב החסיד המפורסם הגאון האמיתי הרב המאה"ג מוהר"ר דוד צבי זצוק"ל שהיה אב"ד ומרא דאתרא בק"ק קרעמניץ וקודם פטירתו נתקבל לראב"ד ו"א בק"ק מאהוליב יצ"ו.

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support